Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met de gezondheidszorg

Meer handen aan het bed, meer e-zorg of juist minder, het eigen risico - over de gezondheidszorg is genoeg te doen. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Er wordt niet langer bezuinigd op zorg voor ouderen
 • Meer geld en erkenning voor mensen in de thuiszorg
 • Marktwerking in de zorg wordt afgeschaft en er komt een basisverzekering: 'Ziekenfonds 2020'. Het eigen risico bedraagt nooit meer dan 200 euro
 • Een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding
 • Bestaande verzorgingshuizen blijven open en er komen nieuwe verzorgingshuizen bij
 • Investeren in zorgpreventie en vaccinatieprogramma's voor ouderen
 • Aanpak voedingsmiddelenindustrie: reclame voor ongezond voedsel mag niet meer

D66

 • Meer aandacht voor preventie en gezond leven, waarbij huisarts en de zorg in de eigen omgeving centraal staan
 • Investeren in eHealth (online zorgoplossingen) en andere innovaties op het gebied van gezondheid
 • Zorgkwaliteit wordt transparant zodat de patiënt echt iets te kiezen heeft

PVV

 • Het eigen risico wordt afgeschaft
 • Bezuinigingen op de thuiszorg worden teruggedraaid

GroenLinks

 • Investeren in de zorg voor ouderen en gehandicapten en in de ondersteuning van mantelzorgers
 • De samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging en ouderenzorg in de buurt wordt verbeterd
 • De wildgroei aan zorgpolissen wordt beëindigd: elke verzekeraar biedt één naturapolis en één restitutiepolis aan en het marketingbudget van de verzekeraars wordt gehalveerd
 • Vanwege solidariteit worden zorgkosten via progressieve belastingen gedeeld
 • Het eigen risico wordt afgeschaft en de nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat omlaag
 • Investeren in preventie en controles op de voedingsmiddelenindustrie (minder zout, minder vet, minder suiker)
 • Er komen richtlijnen voor de vermogensontwikkeling van zorginstellingen en verzekeraars
 • Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de balkenendenorm
 • De farmaceutische industrie moet de opbouw van medicijnprijzen bekendmaken.
 • Er komt een actief ("ja, tenzij...") donorsysteem

SP

 • Het eigen risico wordt afgeschaft
 • Er komt een Nationaal Zorgfonds, met tandarts, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg in het basispakket
 • Ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk, zorgverzekeraars worden buitenspel gezet
 • Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning
 • Om de medicijnkosten in de hand te houden komt er een landelijk centraal inkoopsysteem
 • Het persoonsgebonden budget blijft bestaan
 • Een personele bezettingsnorm in de ouderen- en gehandicaptenzorg zodat voldoende tijd voor de bewoners is gewaarborgd
 • Verzorgingshuizen blijven open, net als ziekenhuislocaties - ziekenhuizen mogen niet meer fuseren
 • Het salaris van de zorgbestuurder mag nooit hoger zijn dan dat van een minister
 • Investeren in preventie
 • Patiëntgegevens en medische dossiers alleen uitwisselen na toestemming van de patiënt

VVD

 • Zorg moet goed, toegankelijk en betaalbaar blijven - daarom een breed basispakket
 • Dure medicijnen - mits aangetoond effectief - horen in het basispakket
 • De allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen moeten de norm worden
 • Instellingen moeten voldoen aan normen voor wat betreft levenskwaliteit, bewonerswensen en indeling van het dagelijks leven - instellingen die hier langdurig niet aan voldoen, gaan dicht
 • Bewoners van zorginstellingen mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden, dus scheiding van zorg en wonen blijft leidend: mensen kopen zelf hun zorg in
 • Meer informatie over beschikbare vaccins (zoals gordelroosvaccin), zodat mensen zelf hun afweging kunnen maken
 • Er moet een akkoord komen met de farmaceutische industrie, over lagere prijzen, meer transparantie en toegankelijkheid voor patiënten
 • Informatie over de kwaliteit van de zorg moet actueel, volledig en transparant zijn - dit geldt voor genezende zorg, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg
 • Om kwaliteitsvergelijkingen mogelijk te maken moeten registraties en formulieren in de zorg worden samengevoegd en geharmoniseerd
 • Samenwerking tussen huisarts en bv fysiotherapeut of specialist moet worden gestimuleerd
 • Meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren
 • Complexe zorg concentreren in een of enkele ziekenhuizen - specialisatie verbetert de kwaliteit
 • Zorgverleners betalen op basis van kwaliteit en tevredenheid - niet enkel op basis van uren
 • Er wordt een specialist ouderengeneeskunde aan de eerstelijns zorg toegevoegd
 • Geboortezorg verbeteren - meer en betere samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog
 • Meer ruimte voor e-health en andere technologische oplossingen
 • Alle medische gegevens van een patiënt komen in één dossier terecht - dit dossier is eigendom van de patiënt
 • Verspilling aanpakken: niet twee keer hetzelfde onderzoek of een ingreep uitvoeren die de kwaliteit van leven niet ten goede komt
 • Spreekuren ook 's avonds en in het weekend - betere inzet van dure medische apparatuur
 • Het niet melden van medische missers wordt strafbaar, ook voor mensen die alleen getuige waren
 • Er komt een verbod op zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten
 • Autoriteit Consument en Markt moet fusies van instellingen en zorgverzekeraars strenger toetsen: het belang en de zorgbehoefte van de patiënt moeten altijd voorop staan
 • Particuliere investeerders moeten kunnen investeren in de zorg en daar ook rendement uit kunnen halen
 • Het pgb blijft bestaan en fraude moet harder worden aangepakt
 • De vermogensinkomensbijtelling moet worden verlaagd

PvdA

 • Er komt een uniforme polis voor de basisverzekering en verzekeraars mogen daar geen reclame meer voor maken
 • Huisartsen en andere mensen in de eerstelijns zorg moeten meer samenwerken en krijgen er taken bij die nu nog door het ziekenhuis worden uitgevoerd
 • Geen marktwerking in de eerstelijnszorg
 • Investeren in wijkverpleegkundigen
 • Eigen risico wordt afgeschaft

SGP

 • Meer investeren in prenatale geneeskunde
 • Verlaging eigen risico, geen stapeling eigen bijdragen
 • Patiënt krijgt inzicht in zorgfacturen - ontdekt hij een fout, dan verdient hij een bonus van de zorgverzekeraar
 • Extra geld voor meer handen aan het bed
 • Betere en persoonsvolgende palliatieve zorg
 • Onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond
 • Meer geld voor suïcidepreventie
 • Investeren in bewegen en breedtesport in plaats van in topsport
 • Meer samenwerking binnen de zorg: professionalisering en kosten drukken
 • Voor langdurig zieken komt er een persoonsvolgend budget in plaats van de inkoopafspraken van het zorgkantoor
 • Administratieve rompslomp voor zorgverleners en budgethouders PGB moet drastisch omlaag
 • Landelijke inkoop dure medicijnen
 • Ook kleine zorgaanbieders moeten in aanmerking kunnen komen voor maatcontracten met verzekeraars - zonder belemmerende barrieres als minimumomzet e.d.

PvdD

 • Geen marktwerking meer in de zorg: een Nationaal Zorgfonds voor iedereen
 • Eigen risico afschaffen
 • Minder managers, minder verspilling, minder bureaucratie en meer investeren in zorgverleners en handen aan het bed
 • Thuis- en ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking wordt kleinschalig en regionaal georganiseerd - verschillen tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit zijn onaanvaardbaar
 • Financiële compensatie en aanvullende maatregelen voor mantelzorgers
 • Investeren in preventie: voorlichting over gezond leven en verbod op bv kindermarketing voor snoep en fastfood
 • Ongezonde voeding valt onder een hoog btw-tarief, een nultarief op (biologische) groenten en fruit

CDA

 • Het eigen risico moet fors worden verlaagd
 • Zorgverzekeraars moeten voorzien in één overzichtelijke standaardpolis met gelijke voorwaarden - de consument kan dan beter vergelijken en de verzekeraars hebben in de aanvullende verzekeringen nog voldoende ruimte voor concurrentie
 • Geen budgetpolissen meer
 • Er komt een verbod op winstuitkeringen voor zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen
 • Minder regel- en rapportendruk voor zorgprofessionals en -instellingen
 • Fors meer steun voor mantelzorgers, inclusief een mantelzorgvergoeding voor mantelzorgers die verlof opnemen of minder gaan werken
 • Focus op zorg dichtbij: samenwerkingsverbanden en initiatieven van huisarts, gemeente, wijkverpleging, verpleeghuis, fysiotherapeut, apotheek en ziekenhuis moeten worden gestimuleerd en verbeterd
 • Persoonlijke verzorging - denk aan douchen - mag zo nodig ook door de wijkverpleging worden gedaan
 • De zorg in verpleeghuizen is intensiever en zwaarder, daarom moet er worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers
 • In de langdurige zorg moet het zorgbudget de cliënt volgen, in plaats van andersom
 • Voor goede zorg is betrokken en voldoende personeel essentieel - daarom moeten er bezettingsnormen komen; om te beginnen minimaal twee zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht mensen
 • In de geestelijke gezondheidszorg moet elke regio over een goede 24-uurs crisiszorg beschikken
 • Meer aandacht voor de preventie van suïcide
 • Internationale samenwerkingen aangaan om de macht van de farmaceutische industrie aan banden te leggen
 • Ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten meer gezamenlijk inkopen, bijvoorbeeld als het gaat om medische apparatuur
 • Meer aandacht voor preventie - een brede aanpak door zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties samen

ChristenUnie

 • Het verplichte eigen risico gaat fors omlaag
 • Het aantal polissen wordt uitgedund
 • Specialisten gaan in loondienst
 • Gemeenten kopen zorg in op basis van prijs én kwaliteit
 • Wijkverpleegkundigen en huisartsen zijn de spil in het zorgnetwerk in de buurt
 • Investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met psychische problemen: 24/7 ambulante zorg in de wijk, inloophuizen en time-outvoorzieningen voor kortdurende opname
 • Er moeten meer casemanagers dementie komen
 • Verzorgingshuizen op het platteland blijven zoveel mogelijk open
 • Kinderen met een ernstige beperking moeten thuis kunnen opgroeien en zoveel mogelijk passend onderwijs kunnen krijgen
 • Verzekerden krijgen meer zeggenschap over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars
 • Patiëntenorganisaties krijgen een ondersteunende rol bij zelfzorg, zorgverzekeraars stellen hiervoor middelen beschikbaar
 • Zorgverzekeraars en gemeenten werken samen aan preventie en er komt een preventiefonds waaraan verzekeraars bijdragen
 • Het aantal locaties waar alcohol en tabak wordt verkocht, wordt ingeperkt
 • Ontmoedigen en voorkomen van het gebruik van soft- en partydrugs

VNL

 • Maandelijkse zorgpremie gaat omlaag
 • Het eigen risico gaat met 50 euro omlaag
 • Minder managers, meer handen aan het bed
 • Hogere salarissen voor het verzorgend personeel
 • Keiharde aanpak kwakzalverij

DENK

 • Eigen risico verdwijnt
 • Fraude en verspilling aanpakken
 • Overheid maakt prijs- en volumeafspraken voor dure geneesmiddelen
 • Het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem en de Wet Geneesmiddelenprijzen worden aangepast zodat geneesmiddelen goedkoper worden
 • Wettelijk verbod op reclame en marketing van farmaceutische bedrijven
 • Gemeentelijke basiszorg wordt wettelijk in één pakket vastgelegd
 • De zorg moet oog hebben voor culturele, religieuze en andersoortige achtergronden van mensen
 • Twee gekwalificeerde zorgverleners per acht patiënten in een verpleeghuis
 • Werknemers en cliënten krijgen meer inspraak in zorginstellingen
 • Overheid, en zorgverzekeraars participeren in een Nationaal Preventiefonds dat een gezonde levensstijl moet bevorderen
 • Meer bedden in de geestelijke gezondheidszorg
 • Investeren in wijkteams ten behoeve van kwetsbare personen
 • Investeren in maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen
 • Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg
 • Meer ruimte voor innovatieve zorgaanbieders, innovatieve behandelmethoden, eHealth en domotica
 • Lokale gezondheidscentra werken in de eerstelijnszorg meer samen

 

 

 

 

12 Comments

Door Anderson Morris (niet gecontroleerd) op wo, 27-9-2017 - 01:46

Denk je dat je een lening krijgt? Heb je een dringende lening nodig om je eigen bedrijf te starten? Ben je in de schuld? Dit is uw kans om uw wensen te bereiken. Wij verstrekken persoonlijke leningen, zakelijke leningen en bedrijfsleningen en alle soorten leningen met een rente van 2% voor meer informatie, neem dan contact met ons op via email (andmoris38@gmail.com)

Door jacky (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 09:34

Waarom zijn de exact zelfde medicijnenmerken/en fabrikant in Nederland bijna 10 x duurder dan in andere landen,pure zakkenvullerij en waar blijft dat geld.

Door Jantina (niet gecontroleerd) op wo, 1-3-2017 - 17:11

volgens mij maak je je nu al heeeeel erg druk, die energie kun je ook gebruiken om te onderzoeken welke partij het dichts bij staat, het meest betrouwbaar is in jouw ogen. Dan heb je je bijdrage geleverd, wanneer je daar je stem op uitbrengt.

Door joda (niet gecontroleerd) op vr, 17-2-2017 - 18:33

dat hoef ik jullie niet te melden.Zijn allemaal graaiers,blaffen veel gebeurd weinig.Liegen is hun hoofd motto.

Door Emile Rutten (niet gecontroleerd) op vr, 17-2-2017 - 13:14

Mooier kan ik het niet opschrijven.

Door vrijmark (niet gecontroleerd) op do, 16-2-2017 - 16:22

Ik ben er inmiddels wel achter dat de S P tegen alle voorstellen hebben gestemd waar de gewone man alleen maar lasten verzwaring doorhebben , dus al die andere partijen spreken wederom op nieuw niet de waarheid , ik hoop en verwacht dat de mensen gaan stemmen en dan naar de achter uitgang in hun financien kijken en hoe de zorg is bijna weg bezuiningd

Door Petra (niet gecontroleerd) op do, 16-2-2017 - 15:37

Gladde praatjes..ik trap er niet in! Ik ga niet stemmen hoef ik me nadien ook niet op te winden over hetgeen wat beloofd is maar onuitvoerbaar is. Echt, iedere partij is onbetrouwbaar. Politiek is een vies spelletje, uitgespeeld over de ruggen van de Nederlanders!! Zo!!!

Door Martin (niet gecontroleerd) op do, 9-2-2017 - 18:03

Laat ze maar kletsen, de meesten liegen de naad uit hun broek. luister niet naar beloftes, maar kijk naar hun stemgedrag in het verleden. https://tweedekamer2017.stemwijzer.nl/#intro

Door T.J. Dekker (niet gecontroleerd) op vr, 2-12-2016 - 13:02

Gewoon massaal SP stemmen, dan zal er pas iets veranderen in de zorg. De afgelopen jaren hebben rechtse partijen zoals PVV, VVD, CDA, SGP, CU, PvdA en D66 de zorg volledig afgebroken en onbetaalbaar gemaakt.

Door H. de Wilde (niet gecontroleerd) op do, 24-11-2016 - 22:28

Als je alle op en aanmerkingen en beloftes van de door u genoemde partijen leest, krijg je bijna tranen in de ogen van al deze goede voornemens. Zij lijken precies op Sinterklaas. Het is natuurlijk het begin van de verkiezingsstrijd voor maart 2017. Veel beloven, zoals de VVD, maar ook de PvdA, DENK, waar deze afsplitsing, bewust gecreeerd, de kennis vandaan haalt is een raadsel, misschien wel mevrouw Siemons. SGP, klein maar dapper, Groen Links, ook zo kranig met hun wensen en beloften en niet te vergeten 50Plus, wat kan daar nou waar van zijn. Krol kan het wel leuk vertellen, maar is hij te geloven? Zo kan je over alle partijen iets zeggen en schrijven. Helaas zullen wij moeten concluderen dat van al die mooie voorstellen en hier en daar zelfs beloften, niets terecht komt. Onze zorg is prima, maar de mensen die de zorg verlenen zullen behoorlijk betaald moeten worden. Moet dat via de vaak veel te hoge premie? Moet de gigantische bureaucratie niet verbeterd worden? Moeten bepaalde lagen in het management veranderd worden, misschien wel verdwijnen? Moet de te hoge winst van de zorgverzekeraars niet terug gedrongen worden? Moet er niet eerst gekeken worden naar de (te) vele zorgmaatschappijen? Er zijn er gewoon teveel, daar zou je misschien eerst het mes in moeten zetten. Met deze minister? Veel te duren managers? Over al deze vragen heb ik nauwelijks iets over gelezen. Maart 2017 zijn er 2e Kamer verkiezingen. Laten wij hopen dat er ten eerste door iedereen wordt gestemd en hopelijk op de juiste partij. Probeer in ieder geval niet te stemmen op je oude partij, omdat wij dat zo gewend zijn. Dat gebeurd helaas te veel. Denk na en stem op de juiste partij in de hoop dat zij hun beloften wel na komen. Lees maar eens terug naar de woorden van de VVD met Rutte aan de macht. Beloven en beloven maar veel verkiezingsbeloften zijn nooit ingewilligd. Weinig vertrouwen kan je in zo'n partij hebben. Niet stemmen met het idee, och laat maar het blijft toch bij het oude. Nee, stem met overtuiging.