Tweede Kamerverkiezingen: dit zeggen de partijen over migranten, vluchtelingen en integratie

Heel Europa werd de afgelopen tijd geconfronteerd met een vluchtelingenstroom die zijn weerga niet kende. Hoewel het aantal vluchtelingen inmiddels afneemt, zijn de problemen nog niet opgelost. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst
 • Nederland vangt vluchtelingen op naar rato van de bevolking verdeeld over de leden van de Europese Unie
 • De opvang van schrijnende gevallen wordt begrensd
 • In de landen van herkomst komt betere voorlichting over de beperkte mogelijkheden in Nederland 
 • Vluchtelingen worden zoveel mogelijk in de regio opgevangen
 • Betere controle aan de landsgrenzen en Europese buitengrenzen
 • Zwaardere straffen voor mensensmokkel

D66

 • Vluchtelingen krijgen vanaf de eerste dag taalonderwijs en kansen op een baan, waardoor ze sneller integreren in de samenleving
 • Vluchtelingenroutes worden veilig en legaal
 • Europese buitengrenzen worden goed bewaakt zodat het aantal vluchtelingen beheersbaar blijft

PVV

 • Immigranten uit islamitische landen worden niet toegelaten
 • Asielzoekerscentra in Nederland gaan dicht
 • Reeds verleende verblijfsvergunningen worden voor bepaalde tijd ingetrokken

GroenLinks

 • Er gaat meer geld naar opvang in de regio
 • Binnen de Europese Unie speelt Nederland een belangrijke rol in de naleving van het VN-Vluchtelingenverdrag
 • Het asiel- en migratiebeleid wordt voor alle EU-lidstaten gelijk
 • Vluchtelingen worden eerlijk verdeeld en opgevangen; bij niet-meewerken volgen sancties
 • Opvang in Nederland wordt kleinschalig georganiseerd
 • Op een asielaanvraag wordt binnen een jaar een besluit; bij afwijzing gaat de vluchteling zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst, bij toekenning ontvangt de vluchteling een tijdelijke verblijfsvergunning. Is na drie jaar terugkeer nog steeds onmogelijk, dan volgt een permanente verblijfsstatus
 • Het belang van kinderen wordt een zwaarwegende factor
 • De integratie van vluchtelingen moet op de eerste dag na aankomst starten

SP

 • Migranten en statushouders moeten zo snel mogelijk integreren: onderwijs in taal en inburgering - bijzondere aandacht voor Nederlandse vrijheden en grondrechten
 • Taal- en inburgeringsonderwijs wordt laagdrempelig, gratis en toegankelijk georganiseerd
 • Extra taalonderwijs bij de publieke omroep (radio, tv, internet)
 • Specifiek integratiebeleid voor mensen met een grote achterstand tot onze samenleving
 • Geen samenwerking met radicale religieuze organisaties die in hun uitingen en optreden de integratie van mensen in onze samenleving frustreren
 • Er komen aanmeldcentra langs de Europese buitengrenzen - wanneer blijkt dat vluchtelingen recht hebben op verblijf, worden zij eerlijk over de EU-landen verdeeld
 • Gemeenten dragen evenredig bij aan de vluchtelingenopvang
 • Opvang liefst kleinschalig, waarbij bewonerscomité's inspraak krijgen
 • Zo snel mogelijk taalonderwijs en werk voor vluchtelingen met verblijfsstatus
 • Ruimhartige uitvoering van het kinderpardon
 • Toestemming voor de bed-bad-broodregeling: vluchtelingen hoeven niet over straat te zwerven
 • Voor wat betreft ontwikkelingssamenwerking: meer aandacht voor jongeren ((vak)opleidingen) en gezondheidszorg

VVD

 • Duurzame opvang in de regio: de landen aldaar moeten vluchtelingen zo mogelijk een verblijfsvergunning bieden. Dit wordt een criterium voor ontwikkelingshulp, handelsovereenkomsten en overige verdragen
 • Geen asielaanvragen in Europa meer
 • Asielzoekers in Nederlandse opvangcentra houden zich aan de kernwaarden van onze maatschappij en worden bij wangedrag in een streng en sober regime geplaatst
 • Herhaalde asielaanvragen (beroepszaken) mogen niet in Nederland worden afgewacht
 • Het kinderpardon wordt afgeschaft
 • De mogelijkheid voor hoger beroep bij herhaalde aanvragen verdwijnt
 • Migraten uit veilige landen mogen hier niet blijven; om die landen te dwingen hun onderdanen terug te nemen wordt een voorwaarde voor ontwikkelingshulp, handelsrelaties en het sluiten van verdragen
 • Gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen wordt verboden
 • Uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn geen asielzoekers en moeten Nederland verlaten
 • Illegaal verblijf en hulp bij illegaal verblijf wordt strafbaar
 • Nieuwkomers moeten aan onze strenge eisen voldoen en zo snel mogelijk inburgeren - daaraan niet voldoen moet consequenties krijgen (bv verlies verblijfsvergunning of uitkering)
 • Inburgering is een eigen verantwoordelijkheid: de nieuwkomer moet zelf betalen. Er is wel een sociaal leenstelsel
 • Iemand die niet probeert de Nederlandse taal te leren, krijgt geen uitkering
 • Algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar
 • Religieuze genootschappen die de democratie ondermijnen moeten verboden kunnen worden

PvdA

 • De grootte van een asielzoekerscentrum wordt aangepast aan de omvang van dorp of stad
 • Nieuwkomers moeten sneller integreren zodat ze eerder volwaardige burgers zijn
 • Vluchtelingen moeten - vooral in de eigen regio - een beter leven krijgen: goede opvang in de regio zorgt ervoor dat het aantal vluchtelingen naar Europa afneemt
 • Er moet onderscheid worden gemaakt tussen economische vluchtelingen en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging
 • Economische migranten hebben geen recht op asiel
 • Mensensmokkel moet streng worden aangepakt - Europese afspraken
 • De meest kwetsbare vluchtelingen, zoals kinderen, blijven altijd welkom: hun positie en rechten moeten in de Vreemdelingenwet worden verbeterd

SGP

 • Nederland stimuleert dat er vanuit Europa voldoende geld is voor opvang in de regio
 • Het indienen van herhaalde asielaanvragen ontmoedigen, onder meer door inperking vergoeding rechtsbijstand
 • Geen generaal pardon
 • Voor gezinnen geldt een nareistermijn van drie maanden
 • Nederland staat open voor de opvang van christelijke vluchtelingen, omdat die in islamitische landen extra gevaar lopen
 • Extra toetsing van bekeringsverhalen van asielzoekers
 • Uitbreiding van de lijst veilige landen
 • Bij opvang in Nederland meer aandacht voor het draagvlak binnen de gemeente
 • Ruimte voor kleinschalige opvang
 • Geen inburgeringscursus betekent geen uitkering

CDA

 • Vluchtelingen die hier mogen blijven, zijn via de inburgeringsplicht als eerste zelf verantwoordelijk voor hun integratie
 • Lagere drempels voor taallessen door vrijwilligers en taal- en inburgeringscursussen via de kanalen van de publieke omroep: het aanbod van cursussen wordt dan groter
 • Inburgeren is niet vrijblijvend: weigeren moet in het uiterste geval leiden tot de intrekking van de verblijfsstatus
 • Opvang in de regio moet worden gestimuleerd
 • Oorlogsvluchtelingen krijgen in eerste instantie een ontheemdenstatus: de vluchteling kan zich dan via opleiding of werk verder ontwikkelen, maar weet ook dat zijn perspectief steeds op terugkeer is gericht
 • Asielzoekers moeten worden gehuisvest in kleinschalige opvangcentra, verspreid over het land. Daarbij krijgen gemeenten meer inspraak. Kleinschalige opvang zorgt ervoor dat integratie makkelijker plaatsvindt
 • Bindende afspraken binnen Europa: landen die niet op willen vangen, kunnen geen aanspraak maken op Europese gelden
 • Hulp aan landen in de regio die veel vluchtelingen opvangen (Libanon), steun voor herkomstlanden die na het herstel van vrede meewerken aan de terugkeer van hun landgenoten
 • Een strikt beleid van toelating en inburgering voor reguliere migranten

PvdD

 • Vluchtelingenopvang wordt kleinschalig geregeld en het aantal gehuisveste vluchtelingen is nooit meer dan een kwart van het aantal inwoners van een dorp of stad
 • Kinderen die hier zijn opgegroeid en geworteld krijgen een verblijfsvergunning
 • Vluchtelingen hebben recht op (taal)onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en adequate huisvesting
 • Wie buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten, heeft recht op opvang, voedsel en zorg - het Rijk helpt gemeenten daarbij

VNL

 • Nederland zelf gaat over het eigen immigratiebeleid
 • Strengere grensbewaking, meer marechaussee
 • Streng immigratiebeleid, naar Australisch model
 • De eerste tien jaar geen sociale zekerheid of naturalisatie voor immigranten
 • Taalniveau van de inburgeringscursus moet omhoog
 • Asielzoekers en statushouders die op vakantie gaan naar hun land van herkomst, verliezen hun verblijfsrecht
 • Immigranten met een kindbruid worden uitgezet

DENK

 • Asielzoekers moeten sneller kunnen studeren en werken
 • Kleinschalige opvang
 • Meer geld naar onderwijs en zorg asielzoekers
 • Capaciteit COA en IND vergroten

 

 

3 Comments

Door Max (niet gecontroleerd) op vr, 6-4-2018 - 19:29

De massa immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaats gevonden is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, het is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!De huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen.Nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd! …Volgens VN : Zeven van de 10 migranten die naar Europa komen zijn geen vluchtelingen.Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden.Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan om de oorlog te ontvluchten…Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen. Syriërs die naar Noord-Europa komen zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen.En het wordt tijd om de emotionele chantage waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat te stoppen…En elke asielzoeker in Nederland kost ons gemiddeld 26.500 euro per jaar. Een Nederlander met AOW krijgt bruto amper de helft. Dat is om je kapot te schamen…“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek in gesprek met Wierd Duk van het AD.Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten.De stelling van de onderzoeker dat de verzorgingsstaat door immigrate onhoudbaar wordt.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar…“Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,Manchester,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (ISLAM = onderwerping).

Door Drs. Ir. Ph.D R... (niet gecontroleerd) op wo, 21-3-2018 - 20:29

Indien het gaat om het buitensluiten van allochtone sollicitanten door werkgevers vanwege het vermoeden dat zij de taal niet óf onvoldoende machtig zouden zijn, dan treft ten aanzien van dit gerezen probleem de politici alle blaam, dunkt mij. Tijdens debatten over integratie leggen deze politici uit zowel het rechtse als het linkse kamp er te pas en onpas de nadruk op dat allochtonen niet taalbeheerst zouden zijn. Indien zij actief het Nederlands zouden willen leren dan zou de werkgelegenheid onder deze categorie automatisch tot een beheersbaar minimum zijn gedaald. Zeer waarschijnlijk doelen zij meer op de nieuwkomers , asielzoekersen en op een fractie oudkomers die in een isolement zou leven en bij wie de Nederlandse taalbeheersing erbarmelijk te wensen over zou laten. Men heeft het niet over de grote aantallen allochtonen die zeer creatief met het Nederlands overweg kunnen. De zinsformulering van de politici brengt semantisch een geheel andere boodschap met zich mee dan wat zij er primair mee beoogden.

De Joep Meloen van de afdeling P&O van enig bedrijf en/of instelling bij wie die deze boodschap ten gehore komt , raakt hierdoor alleen maar gesterkt in zijn overtuiging om sollicitanten met een on-Hollands verklankte naam werktuiglijk ter zijde te schuiven. Dit is een heropleving van een gedraging uit de jaren zeventig toen men zonder enig speurwerk aannam dat mensen met een niet blank uiterlijk het Nederlands niet machtig zouden zijn en niet over kwaliteitsdiploma's zouden beschikken.

Het genootschap van de taal te Den Haag benevens de Nederlandse taalunie constateerden ooit dat allochtonen een veel groter respect voor het Nederlands zouden hebben dan autochtonen zelf. Deze laatste voelen zich taalbeheerst door het enkele feit dat zij zich omringd wanen door taalonbeheerste allochtonen tegenover wie zij meer dan eens als een taalguru moeten optreden. Voor vele Hollanders is het spreken met een Hollands accent pas echt Nederlands spreken . De zinsformulering zou er niet direct toe doen. Bij deze Nederlanders staat zelfs in een correct geformuleerde zin het onderwerp in een krolse omhelzing met het meewerkendvoorwerp terwijl de kronkel in de ene regel smachtend lonkt naar zijn spiegelbeeld in een volgende regel. Dat wat accent in Nederland betekent is niet zozeer het roemruchte apostrofje boven een bepaalde lettergreep maar de spraakklank. Spraakklank zijn de sterke invloeden vanuit de moedertaal en/of de taal die men van huis uit spreekt die in alle andere blijven doorwerken. Het is toch zot voor woorden wanneer iemand met een bepaald accent spreekt en daarbij ook nog presteert het accent verkeerd te leggen. Wat doet die persoon dan precies om in termen van accent te praten? Voor de verstaanbaarheid is direct verantwoordelijk de articulatie en niet het roemruchte accent dat in betekenis fout wordt toegepast. Het Nederlands taalgebied is blijkens wetenschappelijke onderzoeksrapporten al sinds 1983 aan het eroderen. De erosie is dusdanig sterk dat kwaliteits-opiniebladen die in de vorige eeuw de reputatie hadden van bladen voor intelligentsia,thans qua syntactische verzorging amper verschillen van diverse schoolkranten en het straatnieuws. Uitgeverijen durven werken van literaire grootmeesters als Vestdijk, Couperus, Perron etc. niet meer te herdrukken omdat het leesvolk ervoor allang is uitgestorven. Waarom al die heisa jegens allochtonen die als het ware slecht taalvaadig zouden zijn en geen Nederlands zouden willen leren? Nederlanders zijn zelf de grootste prutsers binnen hun eigen moedertaal.

Door hippy hamster (niet gecontroleerd) op di, 7-3-2017 - 12:59

hamsters eten zaadsel en brood met kaas