Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Artikelen

1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Roularta Media Nederland BV.  Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn, Kamer van Koophandel nummer: 32055487 te Hilversum BTW nummer: NL009703238BO1, hierna ook te noemen "RMN" en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenartikelen door RMN. Op deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden welke eveneens te vinden zijn op de website www.pluswinkel.nl. Bij strijdigheid van bepalingen uit de onderhavige Leveringsvoorwaarden en die van de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de laatstgenoemde voorrang.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door RMN, deze Leveringsvoorwaarden te accepteren.
 
1.3 RMN garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
1.4 RMN is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Leveringsvoorwaarden (deels) te wijzigen, waaronder tevens wordt begrepen wijziging van de abonnementsformule, de inhoud van het abonnement of de abonnementsprijs. Door de akkoordverklaring met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden stemt de abonnee in met dit recht van RMN en met de toepasselijkheid van de door RMN gemaakte wijzigingen op de overeenkomst tussen RMN en de abonnee, behoudens voor zover deze wijzigingen in strijd zijn met de wet. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
 
1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
RMN is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
 
Deze Leveringsvoorwaarden van RMN zijn op aanvraag verkrijgbaar bij:
Roularta Media Nederland B.V.
Klantenservice
Postbus 44
3740 AA Baarn
Telefoon: 0900-244 6 244 € 0,45 per gesprek, maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
 
2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. 
2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk. 
2.3 Het welkomstgeschenk zal na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld. 
2.4 De abonnee kan contact opnemen met Klantenservice indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.
2.5 RMN is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 
3. Duur van het abonnement
3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) - automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
 
4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. 
4.2 Door een gewijzigde abonnementsformule al dan niet als gevolg van het wijzigen van de inhoud van het abonnement is RMN gerechtigd af te wijken van het oorspronkelijk te incasseren abonnementsbedrag. 
4.3 Betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische afschrijving. Betaling per factuur geschiedt jaarlijks. Betaling via Ideal gebeurt enkel voor automatisch aflopende abonnementen. 
4.4 Bij niet tijdige betaling onder andere door storneren van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is RMN gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
4.5 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. 
4.6 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd. 
4.7 In geval van betaling via automatische incasso wordt de eerstkomende betaling vermeld bij de laatste inning. Tevens zijn factuurgegevens digitaal in te zien via www.plusonline.nl/mijnplus
 
5. Bezorging
5.1 De bezorging van de tijdschriften van RMN vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met Klantenservice.
5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via www.abonneeplein.nl.
 
6. Opzegging van het abonnement
Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is, RMN te informeren. Dit kan telefonisch via 0900 – 244 6 244, schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam en adres. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van RMN worden opgevraagd via post of telefoon. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift.
 
7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
RMN is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen RMN en de abonnee en ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees. 
RMN respecteert de privacy van haar abonnees. RMN heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1016311.
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van RMN.
 
8. Welkomstgeschenken, artikelen 
8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. RMN raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of per telefoon) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft RMN het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
8.2 De abonnee heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de abonnee bij RMN heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De abonnee kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de Klantenservice van RMN. De abonnee krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de abonnee het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door RMN aldus is terugontvangen.
8.3 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat RMN de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt RMN de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
8.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. RMN kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen
8.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of artikel niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.
 
9. Klachten
9.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan RMN. Als de abonnee van mening is dat zijn klacht niet naar behoren wordt behandeld, kan hij deze binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 
10. Aansprakelijkheid 
RMN is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan RMN is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van RMN komt. RMN is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door RMN geleverd artikel, tenzij RMN aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. 
RMN is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van RMN gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van RMN, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van RMN, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van RMN. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van RMN. RMN  is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan RMN is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal RMN de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. 
Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat RMN aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen RMN  en abonnee. 
De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
 
11. Overige bepalingen 
Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 februari 2010. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.