Mantelzorger op vakantie: wie betaalt voor respijtzorg?

Getty Images

Mantelzorgers moeten de kans krijgen om op adem te komen. De zorgverzekeraar of de gemeente moet dan vervangende zorg regelen. Dit heet: respijtzorg. Ook als u zorgt voor een ander, kunt u dan op vakantie of een middag iets voor uzelf doen. Wie betaalt deze vervangende zorg?

Zorgen voor een ander houdt u langer vol als u er af en toe tussenuit kan. U komt op adem als een ander de zorgtaken tijdelijk overneemt. Dat kan variëren van tijdelijk logeren buitenshuis tot extra ondersteuning in huis en alle varianten daar tussenin. Zo'n tijdelijke overname van zorg met als doel om u tijdelijk te ontlasten noemen we 'respijtzorg'. Hoe u tijdelijke opvang regelt, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie u zorgt valt.

Respijtzorg kan eenmalig zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld één dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en degene die zorg nodig heeft, waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Wie draagt de kosten?

De invulling van (vergoedingen voor) respijtzorg verschilt per gemeente. Respijtzorg kan gratis zijn, bijvoorbeeld wanneer er vrijwilligers ingezet worden. Als er wel kosten aan verbonden zijn kunt u die mogelijk vergoed krijgen vanuit:

Mantelzorg vanuit de Wmo:

Als uw taken als manelzorger vooral bestaan uit hulp in huis en begeleiding vraagt u bij de gemeente respijtzorg aan. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U betaalt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per vier weken.

Mantelzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Respijtzorg is mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) een persoonsgebonden budget (pgb). Een overzicht van de verzekeringen en vergoedingen voor respijtzorg vindt u op de website van MantelzorgNL. Sommige verzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of  gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Bekijk het vergoedingenoverzicht. Als u zorg inkoopt met uw persoonsgebonden budget (pgb) kan vanuit dit budet ook respijtzorg worden ingekocht voor maximaal twee dagen per week. Het zorgkantoor keurt de aangevraagde respijtzorg goed.

 

Andere vormen  van respijtzorg: 

Inzet vrijwilligers:
Een andere mogelijkheid biedt de organisatie Handen-in-Huis. Deze vrijwilligersorganisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. De periode van vervanging is minimaal drie dagen (twee nachten). Voor een aanvraag bij Handen-in-huis hoeft u geen zorgindicatie te hebben. De organisatie bepaalt zelf of uw aanvraag te honoreren is vanuit het bestand van 170 vrijwilligers, of niet. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden deze respijtzorg. Contact opnemen met vrijwilligersorganisaties in uw gemeente is ook aan te raden.

Logeeradressen en zorghotels:
Heeft de zorgvrager een indicatie voor langdurige zorg, dan is een tijdelijk verblijf in een verzorgings- verpleeg- of logeerhuis een goede optie. Op deze website staan een aantal voorbeelden van respijtzorg-voorzieningen. U vindt hier zorgboerderijen, logeerhuizen of vrijwilligerszorg.

Auteur