Druk bij de notaris om AWBZ

Sinds januari van dit jaar speelt het vermogen een grotere rol bij de eigen bijdrage AWBZ. De notarissen hebben het druk met het veiligstellen van het vermogen van ouderen.

Veel bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen schrokken zich begin dit jaar een hoedje toen ze de eerste eigen bijdrage Zorg van het CAK ontvingen. Het eigen vermogen (peildatum 1 januari 2011) telt vanaf dit jaar niet voor 4, maar voor 12 procent mee. Voor sommigen betekende dat een met € 1000 verhoogde eigen bijdrage per maand. De Netwerknotarissen zien in hun onderzoek sinds het begin van dit jaar een toestroom van ouderen die hun erfenis veilig willen stellen voor de kinderen. Ze doen dat door het testament zo aan te passen dat de erfenis van de eerst overledene mag worden uitgekeerd wanneer de langstlevende zorg ontvangt waarvoor ook het vermogen een rol speelt bij de eigen bijdrage.

De eigen bijdrage op basis van vermogen kan tot een maximale bijdrage van € 24.000 leiden. Geld dat ouderen liever aan hun dierbaren doen toekomen. Het testament is daarvoor een geschikt middel, maar ook een notariële volmacht die de gevolmachtigde het recht geeft de erfenis van de eerst overledene uit te keren. In de volmacht kun je bovendien opnemen dat bij opname in een zorginstelling de gevolmachtigde ook het vermogen van de langstlevende partner mag schenken tot bijvoorbeeld de vrijstelling in box 3. Bent u nu al in zorg, dan kan door nu uw vermogen (gedeeltelijk) weg te schenken een herziening van de beschikking van het CAK worden aangevraagd en zo de eigen bijdrage zorg verlaagd.

Ook aan de Plus telefoon beantwoorden we dagelijks vragen van abonnees die zich zorgen maken over bijvoorbeeld de waarde van het eigen huis wanneer er zorg nodig is. Het doet denken aan de tijd van voor 1996 toen de verzorgingshuizen nog uit de Wet op de bejaardenoorden via de bijstand werden gefinancierd. Ook toen probeerden ouderen hun vermogen vroegtijdig veilig te stellen door het bij de kinderen onder te brengen. Of de invoering van de hogere eigen bijdrage uit het vermogen tot meer inkomsten AWBZ zal leiden is dan ook nog maar de vraag.