De belangrijkste aftrekposten in 2014

Dat kan schelen!

Aangifte doen vervelend? Niet als het een leuke meevaller oplevert. Allerlei kosten komen voor belastingaftrek in aanmerking. Doe er uw voordeel mee

WERK

Auto van de zaak
Rijdt u in een auto van uw werkgever, dan moet uw werkgever een bedrag bij uw inkomen optellen, vanwege het voordeel van het privégebruik van die wagen. Deze bijtelling is doorgaans 25 procent van de catalogusprijs van de auto, maar kan lager zijn bij milieuvriendelijke auto’s. Betaalt u de werkgever een vergoeding voor privégebruik, dan wordt de bijtelling verminderd met dit bedrag. Zelfstandigen met een bedrijfsauto kunnen soms de gemaakte reiskosten aftrekken. Kijk op www.belastingdienst.nl voor de voorwaarden (zoek op werk en inkomen en dan auto van uw eigen bedrijf).

TIP:
Schuiven levert geld op
Als u samen met uw partner de jaarlijkse aangifte invult, kunt u op de laatste pagina’s aftrekposten over uw beide aangiften verdelen. Meestal is het voordelig de grote posten, zoals de hypotheekrente, af te trekken bij degene die in het hoogste belastingtarief valt. Zo levert zo’n post het meeste voordeel op. U mag alleen niet de hypotheekrente aftrekken bij de één en het eigenwoningforfait optellen bij het inkomen van de ander.

Studiekosten
In 2013 mogen alleen nog de kosten worden afgetrokken die verplicht en noodzakelijk zijn voor een opleiding. En het moet om een studie of cursus gaan die gericht is op een (toekomstig) beroep. Een laptop die u aantoonbaar nodig hebt voor een opleiding, mag u in drie jaar aftrekken, steeds voor 30 procent per jaar. De laatste 10 procent is dus voor eigen rekening. De drempel voor de studiekosten aftrek is voor 2013 verlaagd van €500 naar €250. De maximale aftrek is €15.000.

Woon-werkverkeer
Wie met zijn eigen auto of fiets naar het werk gaat, kan niets aftrekken. Wel mag de werkgever in 2013 een onbelaste kilometervergoeding geven van maximaal 19 cent per kilometer. Gaat u regelmatig (minimaal een dag in de week en minstens veertig dagen per jaar) per openbaar vervoer naar uw werk, dan mag u een vast bedrag aftrekken van uw inkomen. Wel moet een enkele reis meer dan 10 kilometer bedragen. Reist u bijvoorbeeld 15 kilometer met het openbaar vervoer, dan mag u in 2013 €436 aftrekken. Dit loopt op tot €2036 bij een enkele reis van 80 kilometer of meer. Krijgt u een reisvergoeding van uw werkgever, dan moet u die er weer van aftrekken. Wie deels met eigen vervoer en deels met openbaar vervoer reist, mag het ov-gedeelte aftrekken.

TIP:
Minderjarige kinderen als mogelijke aftrekpost    
Wie kinderen jonger dan 21 jaar onderhoudt, mag een deel van de kosten aftrekken als er geen recht is op kinderbijslag of studiefinanciering. De minimale bijdrage moet €408 per kwartaal zijn. De aftrek loopt op: van €295 per kwartaal voor kinderen onder 6 jaar tot €415 voor 12- tot 18-jarigen.
Boven de 18 komt de aftrek op €355 per kwartaal. Dit kan verhoogd worden tot €710 euro als u meer dan de helft van de kosten van levensonderhoud van het kind betaalt.

auto


ZIEKTE & ZORG

Specifieke zorgkosten
Wie specifieke zorgkosten wil aftrekken, moet stevig aan het rekenen slaan. U moet namelijk een tamelijk hoog drempelbedrag halen. Pas boven dat bedrag is aftrek mogelijk.
Met een inkomen dat lager is dan €33.555 mag u de zorgkosten verhogen met 40 procent, als AOW’er zelfs met 113 procent. Maar dit totaal is slechts deels aftrekbaar, er geldt een drempel van 1,65 procent van uw inkomen. Alleen de kosten die overblijven na aftrek van dit drempelbedrag komen voor belastingaftrek in aanmerking. En u mag enkel de kosten in rekening brengen die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Ook premies voor zorgverzekeringen zijn niet aftrekbaar.

Aftrekbare zorgkosten
Dit is een greep uit de kosten die u kunt opvoeren. Voor de volledige lijst gaat u naar www.-belastingdienst.nl (zoek op -relatie, familie en gezondheid en dan op aftrek ziektekosten).
• Ziekenhuisverblijf, genees- en heelkundige hulp. Deze kosten komen alleen in aanmerking bij -verwijzing door een arts.
• Voorgeschreven medicijnen.
• Bepaalde hulpmiddelen zoals steunzolen, een kunstgebit en prothesen, blindengeleide-hond, rolstoel en traplift. Plus het onderhoud, de reparatie en verzekering hiervan.
• Aanpassingen aan een woning of auto, alleen op medisch voorschrift. Bij een huis is het aftrekbare bedrag afhankelijk van de waarde waarmee de woning eventueel stijgt. Bij een grondige verbouwing die leidt tot een waardestijging is niet het -volledige bedrag aftrekbaar.
• Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. Het bedrag dat mag worden afgetrokken, verschilt per jaar. Dus ook als u vorig jaar kosten mocht opvoeren, kan het nodig zijn dit te controleren. Per aandoening en bijbehorend dieet geldt een vast aftrekbaar bedrag. Voor een natriumarm dieet in verband met een nierziekte of hartfalen geldt bijvoorbeeld een aftrekpost van €100.  

Dokter

Extra gezinshulp
Uitgaven voor een gezinshulp wegens ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar. Wel moet u duidelijke rekeningen of kwitanties kunnen overleggen, voorzien van de naam en adresgegevens van de gezinshulp of van de hulpverlenende instantie, de gewerkte data enzovoort. U mag alleen het deel van de uitgaven meetellen dat boven een bepaalde drempel uitkomt. Deze is afhankelijk van uw inkomen.

Extra kleding en beddengoed
De vaste aftrek hiervoor is €310 en de extra uitgaven moeten het gevolg zijn van een ziekte of handicap die minstens een jaar duurt. Kunt u aantonen dat de kosten meer waren dan €620? Dan mag u €775 mee tellen. Deze bedragen gelden per persoon en voor een heel jaar.

Reiskosten en ziekenbezoek
Dit geldt alleen voor iemand die aan het begin van de ziekte samen met de zieke een huishouding voerde. Het bezoek moet ‘regelmatig’ zijn en de zieke moet langer dan een maand zijn verpleegd. Bij meerdere opnames per jaar gelden weer andere regels. U mag dan alleen kosten opvoeren als de zieke in totaal langer dan een maand is verpleegd voor dezelfde aandoening. Verder mag er tussen de ‘verpleegperioden’ niet langer dan vier weken zitten en moet de reisafstand voor een enkele reis meer zijn dan 10 kilometer. Voor autokilometers geldt een vast bedrag van 19 cent per kilometer. Voor ov- of taxikosten gelden de werkelijke reiskosten.

Niet (meer) aftrekbaar
 -De kosten die onder het verplichte eigen risico van €350 vallen.
 -Kosten die vallen onder een vrijwillig eigen risico.
 -De wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

TIP:
Lager belastingtarief door middeling
Als de hoogte van uw inkomen door de jaren heen nogal schommelt, bijvoorbeeld omdat u met pensioen bent gegaan of werkloos bent geraakt, kan het voordelig zijn de belasting over de afgelopen drie aaneengesloten jaren te ‘middelen’. Zo smeert u inkomsten uit jaren met een hoog tarief, bijvoorbeeld 52 procent, uit over één of meer jaren waarin u in een lager tarief valt.
Dit mag ook als u over 2012 en 2011 al aangifte hebt gedaan. Verzoek de Belastingdienst om middeling en stuur een rekensom mee. Het voordeel wordt alleen terugbetaald als het verschil tussen de verschuldigde en berekende belasting groter is dan €545. U loopt geen risico: pakt de rekensom voor u niet gunstig uit, dan wijst de Belastingdienst uw verzoek af. Uw middelingsverzoek moet u wel doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen over de drie middelingsjaren zijn vastgesteld.

zorg

Nieuwe hypotheken

De regeling voor aftrek van de hypotheekrente is gewijzigd. Hebt u op of na 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten, dan mag u de rente alleen aftrekken als u gedurende de looptijd van de lening maandelijks aflost. Dat aflossen moet binnen dertig jaar gebeuren. Een uitzondering op deze aflossingsplicht geldt bijvoorbeeld als u een starterslening afsluit of een bestaande hypotheek oversluit. En voor spaarhypotheken en bankspaarhypotheken gelden andere regels.

Oude hypotheken
Voor hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten verandert er weinig. U bent niet verplicht af te lossen en de rente is aftrekbaar, althans voor maximaal dertig jaar. Werd de lening afgesloten vóór 1 januari 2001, dan gaat deze termijn van dertig jaar in op 1 januari 2001.

TIP:
Snel verdiend extraatje
Wie slim met bedragen schuift, kan zorgen dat de partner met het laagste inkomen €45 moet betalen aan de fiscus. Volgens de belastingregels worden aanslagen onder de €46 kwijtgescholden, dus krijgt u die €45 van de Belastingdienst cadeau.

Verbouwing
Hebt u in 2013 een bestaande hypotheek verhoogd, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan bent u verplicht die extra lening maandelijks af te lossen. Alleen dan kunt u de rente aftrekken.

Verbouwen

Dubbele lasten
Wie tijdelijk twee huizen heeft, bijvoorbeeld omdat het oude te koop staat, mag de hypotheekrente van de leegstaande woning ook in 2013 maximaal drie jaar lang aftrekken.

Rest schuld
Hebt u na verkoop van uw vorige woning een restschuld, dan mag u de rente en de kosten hierover nog tien jaar aftrekken. Voorwaarde is dat de restschuld ontstond bij verkoop van het huis na 28 oktober 2012.

TIP:
Giften aan een goed doel zijn aftrekbaar
Wie geld geeft aan een goed doel, mag een deel aftrekken van zijn inkomen. Uw gift moet wel terechtkomen bij een instelling die op de ANBI-lijst geregistreerd staat: de algemeen nut beogende instellingen. ANBI-instellingen leveren geen tegenprestatie aan de gever. Een loterij voor goede doelen valt daar dus niet onder: wie een lot koopt, maakt kans geld te winnen. Alleen giften boven een bepaald drempelbedrag mag u aftrekken.
Er zijn gewone giften en periodieke giften. De gewone zijn pas aftrekbaar als zij hoger zijn dan 1 procent van uw drempelinkomen. Bovendien moet er per keer meer dan €60 geschonken worden. Er is ook een bovengrens: giften zijn aftrekbaar tot maximaal 10 procent van het drempelinkomen.
Periodieke giften moeten in 2013 worden vastgelegd in een akte bij de notaris en hebben een looptijd van minstens vijf jaar. Voordeel is dat de hele gift aftrekbaar is. Vanaf 2014 is zo’n akte niet meer nodig. Dat scheelt notariskosten. Zie hiervoor ook de laatste pagina van deze special, met de belangrijkste veranderingen voor uw aangifte over 2014.

Eigenwoningforfait
Tegenover de renteaftrek staat een belasting voor het bezit van een eigen huis, het eigenwoningforfait. Deze heffing is hoger naarmate de WOZ-waarde van de woning toeneemt. In 2013 loopt het forfait op van 0,20 procent bij woningen met een waarde tussen €12.500 en €25.000, tot 0,60 procent bij huizen tot €1.040.000. Heeft uw huis bijvoorbeeld een WOZ-waarde van €279.000, dan is uw eigenwoningforfait €1674.
 
TIP
In 2013 zijn in een aantal gemeenten de WOZ-waarden opnieuw vastgesteld, en soms lager geworden. Kijk dus even op de aanslag naar de nieuwe WOZ-waarde. Het kan u belasting schelen.

TIP:
Nu lijfrente aftrekken, straks meer pensioen
Als u uw pensioen aanvult, bijvoorbeeld door middel van een lijfrente, mag u de premie hiervoor gedeeltelijk aftrekken van het inkomen in box 1. Bij een lijfrentespaarrekening kunt u de storting hierop deels aftrekken. Om hoeveel aftrek het gaat, hangt van uw jaarruimte af. Die is weer afhankelijk van uw pensioentekort. Via www.belastingdienst.nl kunt u de jaarruimte zelf berekenen (zoek op rekenhulp lijfrentepremie). Hebt u de jaarruimte van voorgaande jaren niet helemaal opgesoupeerd? Dan mag u die vaak alsnog gebruiken.

Berekenen

Bron(nen):

16 Comments

Door Pato (niet gecontroleerd) op wo, 8-7-2015 - 10:32

Ik ben de heer Pato fischer op naam. Ik woon in Polen, Ik wil dit medium gebruiken om alle leningen zoekers informeren heel voorzichtig zijn, want er zijn oplichting over de hele wereld een paar maanden geleden was ik financieel gespannen, en vanwege mijn wanhoop ik was opgelicht door een aantal online kredietverstrekkers. Bijna verloren hoop, totdat een vriend van mij stuurde me naar een zeer betrouwbare kredietverstrekker genoemd heer Razaq Aziz, die geef me een lening van 30.000 PLN Als u behoefte heeft aan enige vorm van lening juist nu contact met hem, zodat hij ook kan geven u de lening bedrag dat u moet (razaqazeezloanfirm@outlook.com) Ik beloof dat hij zal nooit in de steek je.

Door Dave Gray (niet gecontroleerd) op zo, 1-3-2015 - 11:34

Hallo,
Dit is om het grote publiek Man of Vrouw die gezond en 100% serieus in de verkoop van hun nieren moet dringend contact DAVE GRAY ZIEKENHUIS zijn op de hoogte. Zoals we hebben veel patiënten die hier voor niertransplantatie, Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nieren voor geld te verkopen vanwege financiële afbraak en wij zullen u 98,000.00 EURO voor uw Nier te bieden. Mijn naam is Dokter Dave Gray, ik ben een Nefrologie in India Surgical Hospital. Ons ziekenhuis is gespecialiseerd in Kidney Chirurgie / transplantatie en andere organen behandeling, hebben we ook te maken met het kopen en transplantatie van nieren met een levende en gezonde donor. Wij zijn gevestigd in India. Als u geïnteresseerd bent
het verkopen van uw nieren, aarzel dan niet om ons te contacteren via: E-mail: davegrayhospital1@gmail.com
Tel nr: 08746881524
Blog: http: //davegrayhospitalkidneydn.blogspot.in/
Adres: Eerste Flat Pune. P.M. B 207 Maharashtra - India

Let op: internet zijn er veel mensen met verschillende motieven, dus wees
oprecht en waarheidsgetrouw zijn we niet voor de gek, dit is over het redden van levens van anderen. Frauduleuze wordt niet geaccepteerd neem.
hrelectroniccar.simplesite.com
Vriendelijke Groeten.

Door mrs maria yaneth (niet gecontroleerd) op do, 25-9-2014 - 00:56

Groeten iedereen Ik wil dit medium gebruiken om Doctor Wayne Curl bedanken van Venkata specialist ziekenhuis india wiens ziekenhuis kocht mijn nier tegen het tarief $ 130,000USD het me betaald eerste helft betaling van $ 65.000 voor ze stuurden hun medisch expert te komen en pick me up uit Peru naar India broeders het ziekenhuis was degene die betaald voor mijn reiskosten en namen ze een goede verzorging van mij en behandelde me heel goed ik wens er is een plek waar ik kon laten zien al de rol in mijn lichaam waren de ene nier was het nemen van de uit mijn systeem ik zou moeten hechten aan de wond hebben afgerond en het doet geen pijn na de operatie was toen ze betaalden mij mijn saldo van $ 65.000 en vloog me terug naar mijn land peru.
Ik ben inderdaad dankbaar Venkata Specialist Hospital voor het kopen van mijn nieren en het nemen van me weg van mijn financiële problemen nu ben ik gelukkig leven met mijn 2kids en we zijn blij.
Hier is Venkata Specialist Hospital Contact Doctorwaynecurl@outlook.com of Postbus 27 NewDelhi India of Tel No 919270170046 als u wilt uw eigen nier of orgaan te verkopen
groeten
Maria Yaneth Brando

Door Melissa Graham (niet gecontroleerd) op wo, 23-7-2014 - 07:28

tav,

Welkom bij Piramide Medisch Centrum

Bent u geïnteresseerd in het verkopen van uw nieren om al uw financiële probleem op te lossen, Welkom bij Piramide Medical Center. Wij bieden gratis, geen verplichting bijstand aan internationale patiënten van wereldklasse medische behandeling World Wide vinden. wij zijn gespecialiseerd voor topklasse medische behandeling, zoals Heart Surgery, Cancer Care, Spinale fusie-operatie, kokergastrectomy chirurgie, en andere grote operaties. Piramide Medical Center biedt een ongeëvenaarde prijs en kwaliteit voordelen omdat het wereldklasse ziekenhuizen en wereldwijd opgeleid en ervaren chirurgen over elke specialiteit. Of u nu overweegt baarmoederhalskanker schijf vervangende operatie, hersentumor chirurgie, hartklep vervangende operatie of behandeling van prostaatkanker in, bieden wij ondersteuning en diensten om de zorg die u nodig heeft te vergemakkelijken. Wij kunnen u helpen de beste hart ziekenhuis in, ziekenhuis IVF, of de beste kanker ziekenhuis te vinden. nu contact met ons op via: pyramidmedicalcenter@gmail.com
succes

Zodra u besluit, helpen wij u afspraken te plannen, en ook ons ​​medisch centrum zal gelden alle benodigde wetsvoorstel behalve de donor registratie, die worden gesorteerd door jou. Veel geluk voor jou.

MELISSA GRAHAM
PYRAMID MEDISCH CENTRUM

Door Adewale Ziekenhuis (niet gecontroleerd) op do, 19-6-2014 - 18:01

Welkom bij Adewale Ziekenhuis wilt u uw nieren of andere organen te verkopen als ja een aanvraag voor een verkoop van vandaag en je krijgt de maximale voldoening die je nodig hebt contact met mij opnemen via e-mail: dradewalehospital@outlook.com

Door doctor charlie (niet gecontroleerd) op za, 26-4-2014 - 20:27

Wilt u uw nieren of andere organen te verkopen als ja een aanvraag voor een verkoop van vandaag en je krijgt de maximale voldoening die je me need.Contact via e-mail: doctorcharlieclinic@gmail.com

Door m (niet gecontroleerd) op ma, 3-3-2014 - 10:28

als niet ieder jaar de lijfrenteaftrek is toegepast, zal het dan later, als er betalingen volgen, rekening mee gehouden worden ?

Door R. van den Bogert (niet gecontroleerd) op vr, 28-2-2014 - 10:28

*Heleen, vraag hulp bij ANGO. http://www.ango.nl/
Groet.

Door Wim Gimbergh (niet gecontroleerd) op do, 27-2-2014 - 17:34

Onze regering,c.q. de belastingdienst is wel jnhalig want naast het bovenvermelde moeten we ook dokken voor: accijns, BTW , leges etc; en wat doen ze met al mijn/ons geld ?
eerst Griekenland, nu Uganda en straks Oekraine

Door heleen (niet gecontroleerd) op do, 27-2-2014 - 15:34

Ik ben 100% wao-'er en kan zelf een aantal dingen niet meer doen b.v. eten koken (eet nu kant-en-klaar maaltijden) Maar ik vind heel moeilijk wat je als alleenstaande gehandicapte mag aftrekken van de belasting. Wie kan mij helpen ?