Blunderende advocaat aansprakelijk

De deskundige legt uit

Een advocaat moet uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Maar wat als uw raadsman of -vrouw de zaak verknalt?

Advocaten heb je in alle soorten en maten. Er zijn advocaten die hun werk heel serieus nemen, maar er zijn – net als in alle andere beroepen – ook advocaten die er een potje van maken. Vaak zijn niet-juridisch geschoolde cliënten onvoldoende in staat de kwaliteit van hun advocaat te beoordelen. En als een zaak verloren wordt, is het hen niet altijd duidelijk wat de oorzaak van dat verlies precies is. Was het een zaak, waarin de rechter ‘alle kanten op had gekund’, of pakte de advocaat het verkeerd aan? Vorig jaar maakte een advocaat het zo bont, dat het zelfs de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem teveel werd. De rechter bepaalde op 17 juni 2010 dat de Deken van de Orde van advocaten te Haarlem door de griffier geïnformeerd moesten over de wijze waarop de advocaat in die zaak had geprocedeerd.

Zoals u misschien weet, begint een (civiele) juridische procedure vaak met een dagvaarding. Dit is een door een deurwaarder afgeleverde schriftelijke oproep, waarin de tegenpartij (‘de gedaagde’)  wordt opgeroepen op een bepaalde dag voor een gerecht te verschijnen. Aan de dagvaarding worden wettelijke eisen gesteld; zo moet zij melden waar het in de betreffende zaak om gaat en op welke gronden de eis van de eiser berust. Als de dagvaarding niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan zij door de rechter nietig worden verklaard. Het gevolg hiervan kan zijn, dat u de schade die u op uw tegenpartij wilde verhalen niet meer kunt verhalen en dat u bovendien nog een declaratie van uw advocaat ontvangt.

Op 18 maart 2011 deed de Hoge Raad een uitspraak die voor veel burgers en bedrijven belangrijk is. Aanvankelijk ging het om een procedure tussen een cliënt en zijn bankier. Nadat de cliënt bij de rechtbank in het ongelijk was gesteld, ging hij in hoger beroep bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Omdat de dagvaarding aan alle kanten rammelde, maakte het gerechtshof korte metten; de dagvaarding werd nietig verklaard en de cliënt had dus het nakijken.

De cliënt liet het er echter niet bij zitten en stelde zijn advocaat aansprakelijk voor de schade. Nadat de rechtbank de cliënt in het gelijk had gesteld, ging de advocaat in hoger beroep. Het gerechtshof stelde dat als uitgangspunt geldt ‘dat een advocaat bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht’. Het hof was van oordeel ‘dat geen redelijk handelend advocaat een dagvaarding zou uitbrengen die nietig is omdat daarin de gronden voor de eis niet zodanig duidelijk zijn omschreven dat de wederpartij weet waartegen hij zich moet verweren en de rechter weet waarover hij dient te beslissen.’

Het gerechtshof overwoog voorts dat de advocaat ervoor verantwoordelijk is ‘dat de dagvaarding aan de wettelijke eisen voldoet. Hij dient ervoor te zorgen dat zijn cliënt hem alle gegevens verschaft die nodig zijn om een goede dagvaarding op te stellen.’ Harde, maar ware woorden. De advocaat  probeerde ten slotte de cliënt nog ‘medeplichtig’ te maken, door te stellen dat hij het concept van de dagvaarding  met de cliënt had besproken. Ook met dit standpunt maakte het hof korte metten: de advocaat heeft een eigen verantwoordelijkheid!
Vervolgens ging de advocaat in cassatie. In nog geen A-4tje verwees de Hoge Raad het beroep van de advocaat naar de prullenbak.

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. De vraag is echter wie voor die fouten moet opdraaien. Deze uitspraak toont aan dat het verstandig kan zijn een rechterlijke uitspraak die nadelig voor u uitpakt kritisch te bestuderen en zo nodig stappen te ondernemen.

30 Comments

Door M kooijman (niet gecontroleerd) op wo, 19-12-2018 - 21:02

Ben het helemaal met je eens, ik lig door mijn eigen advocaat helemaal in de vernieling.

Door Wim Baert (niet gecontroleerd) op do, 1-11-2018 - 16:36

Mijn moeder heeft in haar testament staan dat ik enig erfgenaam ben en executeur testamentair, en dat alle kosten die voortkomen om de erfenis af te werken door de boedel betaald moeten worden.
Mijn advocaat Jacques Guzik van kantoor Mulders advocaten uit Echt heeft mij echter alle rekeningen die door hem aan mij zijn gestuurd gewoon belast zonder in mindering op de te verdelen boedel te brengen. Hij erkent ook geen schuld, en als ik hem aansprakelijk stel, stelt hij doordat ik dit doe ook geen kans maak op een eventuele coulance regeling. Nationale Nederlanden heeft hier ook een en ander naar mij over geschreven en een zekere mevrouw Langevoord die ik telefonisch benaderd heb, heeft mij toegezegd dat zij mijn verzoek om met de advocaat om de tafel te gaan zitten teneinde tot een minnelijke schikking te komen nog steeds niet gedaan.
Deze maand, november 2018, wacht ik nog af, daarna weet ik nog niet wat ik doe of kan doen. In afwachting van uw bericht,
W.Baert.

Door Anita (niet gecontroleerd) op do, 18-10-2018 - 23:53

Heb ook zo'n soort geval meegemaakt. Kunt u me vertellen hoe U deze zaak hebt opgelost?

Door Angela (niet gecontroleerd) op za, 11-8-2018 - 11:48

Breek me de bek niet open........

Door Geert van Dulmen (niet gecontroleerd) op do, 9-8-2018 - 16:24

Ik had advocaat ingehuurd voor merkwaardig conflict. Na een briefje ontstond er misverstand en sloot advocaat dossier. Ik heb voor dat ene briefje aan de tegenpartij
€ 464,- moeten betalen (nog afgezien van het aantal punten welke deze bij Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt). Ik wilde of antwoorden of mijn geld retour. Nooit meer iets vernomen. Geklaagd bij Deken van Orde maar die nam het voor advocaat op en slaat nergens op Uiteindelijk zaak zelf opgelost wat wat meer tijd in beslag nam. Dit zijn woekerprijzen en vind ik toch even iets te makkelijk verdiend en te duur betaald voor een dergelijke juridische sufferd!

Door Jean-marie (niet gecontroleerd) op vr, 3-8-2018 - 19:19

Mijn man stuurd me een korrgeding via zijn advocaat.zij belt me en vraag waar ik me op dat moment bevind.zij vraag of ik lang of kort daar blijft .ik zei ik weet het niet misshien ben ik savonds thuis.dan vragen ze of ik hun nu kan ontvangen ik zei is goed en gaf beschrijving van het adres waar ik was.ik ging buiten op de hoofdweg onder eem boom wachten dus ik intvang de bode onder een boom.dan de volgende dag word ik gebeld door deurwaarder voor een brief.hoor ik van haar dat ze des betreffende adres gwn op de officiele papier staat als adres waar ik verblijf.hoe straf baar is dat en het kan mijn zaak flink beinvloeden en de advocaat van mijn ex was daarvan op de hoogte.ik wil snel adwoord aub.

Door Hans (niet gecontroleerd) op ma, 2-7-2018 - 18:12

Alemaal een pot nat aleen maar zakkenvullers

Door niet nodig (niet gecontroleerd) op vr, 11-5-2018 - 11:42

OO O wat gemeen, die advocaat kan zich natuurlijk zelf ook niet kundig verdedigen in de aanklacht tegen hem, zulke personen moeten tegen zichzelf beschermd worden toch ?

;)

Door Dries (niet gecontroleerd) op di, 8-5-2018 - 22:41

Dat laatste is toch wel erg grote onzin. Wie zegt dat een 'slechte' advocaat beter is dan een burger die juridisch goed geschoold is en van wanten weet in welk juridisch proces dan ook. Elke advocaat is nog geen goed jurist! Waar veel advocaten wel erg goed in zijn, is schrijven met een 'vork' van een nota, vooral het aantal uren. Een advocaat rekende zonder schroom voor het lezen van een bedankje van 3 regels €145,00.

Door Rechtvaardig (niet gecontroleerd) op za, 7-4-2018 - 09:35

Toen op 1 januari 2015 de vernieuwde Advocatenwet in werking trad, kreeg de secretaris van de Algemene Raad de verplichting om een lijst met geschorste en geschrapte advocaten openbaar te maken.
In dit blog zet ik uiteen onder welke voorwaarden een advocaat op deze lijst terecht komt.
Op de lijst komen advocaten te staan die onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn geschorst of geschrapt op basis van artikel 48 lid 2 sub d en e Advocatenwet:
De maatregelen die bij gegrondverklaring van een klacht kunnen worden opgelegd, zijn:
a. een waarschuwing;
b. een berisping;
c. een geldboete;
d. de schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van ten hoogste een jaar; of
e. de schrapping van het tableau.
Kan de advocaat nog in hoger beroep of is hij voorwaardelijk geschorst of geschrapt, dan komt hij niet op de lijst te staan. Ook advocaten die een onherroepelijke waarschuwing, berisping of boete hebben gekregen, komen niet op deze lijst te staan. Ook definitieve schorsingen of schrappingen die zijn uitgesproken onder de “oude” Advocatenwet (die gold tot 1 januari 2015) worden niet gepubliceerd.
De volgende gegevens worden op de lijst geschorste en geschrapte advocaten opgenomen:
de naam van de advocaat en het advocatenkantoor waar de advocaat werkzaam is;
de plaats waar de advocaat kantoor houdt;
de vermelding van de raad van de orde in het arrondissement waartoe de advocaat behoort;
de maatregel die aan de advocaat is opgelegd, voor zover van toepassing met vermelding van de duur van de maatregel; en
de datum van de beslissing waarbij de maatregel is opgelegd alsmede de datum waarop de maatregel ingaat.

https://www.advocatenorde.nl/toezicht/geschorste-en-geschrapte-advocaten

Eigen ervaring met advocaat R.P. K te Amsterdam en twee andere advocaten waaronder een zuipende en coke snuivende, veel werk, veel onwil bij deken en de advocaat. Na veel brieven, acties en andere onzin de zaak gewonnen, dan start de zoveelste strijd over de hoogte van de schadeloosstelling. Kortom men doet wat men wil en slechts een enkeling met juridische kennis en zeer veel doorzetringvermogen kan winnen. Ons kent ons en dat moet zo blijven, anders weet u hoe slecht het gaat met de advocatuur in NL.