Wat regelt de Wet Langdurige zorg (Wlz)?

Getty Images

Deze wet regelt de 24-uurszorg. Thuis of in het verpleeghuis. De overheid is verantwoordelijk voor deze zorg, de uitvoering ligt in handen van de zorgverzekeraars. Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, is de Wet langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen. Denk aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.

Wlz-zorg

  • In principe komt u met een indicatie vanuit de Wlz terecht in een verpleeghuis. De Wlz regelt dan alles wat u nodig heeft. Zoals:
  • Verblijf in het verpleeghuis;
  • Persoonlijke verzorging en verpleging. Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
  • Medische zorg. Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
  • Dagbesteding. Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap .
  • Vervoer naar de plek van behandeling, zoals bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis of de dokter.
  • Hulpmiddelen. Denk aan een rolstoel of medicijnen

Hoe vraag ik zorg vanuit de Wlz aan?

Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u dat met uw huisarts of wijkverpleegkundige bespreken. Eén van beiden kan dan een opname in het verpleeghuis aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de zogenaamde indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is. Heeft u permanent toezicht nodig? De indicaties voor ouderen in een verpleeghuis worden uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging. Zo bestaat er een indicatie ‘VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’. En een indicatie ‘VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. Die indicatie is in ieder geval tot 1 januari 2020.

Ik heb een indicatie voor zorg vanuit de Wlz

Is uw aanvraag door het CIZ goedgekeurd en heeft u een indicatie gekregen voor langdurige zorg? Dan stelt het CIZ een zogenaamd zorgprofiel vast, waarin staat op welke zorg u recht heeft. Langdurige zorg vanuit de Wlz kan op twee manieren geleverd worden: in het verpleeghuis of bij u thuis.

Kan ik toch thuis blijven wonen?

24-uurs zorg krijgt u in principe in een verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven wonen? Dat kan. U kunt Wlz-zorg ook thuis krijgen, maar alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij een verblijf in het verpleeghuis. En bovendien moet de zorg thuis 'verantwoord' en 'doelmatig' zijn. Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor of zorg thuis haalbaar is. Een zorgkantoor regelt de Wlz zorg namens de zorgverzekeraars. In iedere regio in Nederland staat een zorgkantoor, er zijn in totaal 31 zorgkantoren. Wat is een zorgkantoor bij u in de buurt?

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Een van de vormen van zorg thuis is het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het Volledig Pakket Thuis wordt verzorgd door een zorginstelling in uw buurt. Uw zorgverzekeraar betaalt deze 24-uurs zorg in uw eigen huis. U maakt er gebruik van als u in uw eigen huis blijft wonen, terwijl u een indicatie heeft voor opname in een verpleeghuis. VPT is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Het pakket bevat onder meer persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, vervoer en begeleiding naar arts en ziekenhuis, een alarmeringssysteem en maaltijden. U betaalt een eigen bijdrage die lager is dan bij opname in een verpleeghuis.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Een variant op het Volledig Pakket Thuis, is het Modulair Pakket Thuis (MPT). Het verschil is, dat niet één zorginstelling alle noodzakelijke zorg en ondersteuning levert, maar dat u hulp krijgt van verschillende zorgaanbieders. De afspraken worden beschreven in het zorgplan. Dit heet een Modulair Pakket Thuis (MPT). U krijgt de zorg waarvoor u een Wlz-indicatie heeft, behalve de maaltijden. En de huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. Het is mogelijk om de zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb)

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de toegekende zorg, kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe? Dat kunt u lezen in op de website van het CIZ.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt. U legt de afspraken met de zorgaanbieders vast in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.

Zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorginstelling maakt over uw zorg en ondersteuning. Voor alle bewoners van een zorginstelling of voor alle cliënten van 24-uurszorg thuis, moet er een zorgplan zijn. Dat staat in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgplan maken

U maakt het zorgplan samen met uw zorgaanbieder, bijvoorbeeld het verpleeghuis of de thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de zorg is gestart. In een gesprek met uw zorgverlener bespreekt u uw wensen en behoeften, maar ook uw mogelijkheden en beperkingen. U maakt de afspraken samen. Deze afspraken legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan. Afspraken over verpleging en begeleiding, uw dagbesteding, maar ook de hulp van uw familie of vrienden.(mantelzorg). Uw zorgaanbieder bespreekt het zorgplan minstens 1 keer per jaar met u of uw vertegenwoordiger.

Hoogte van de eigen bijdrage

Uw zorgverzekeraar regelt en betaalt de zorg vanuit de Wlz. U betaalt zelf een eigen bijdrage. Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen. Voor zorg met verblijf zijn er twee soorten eigen bijdragen.  De eerste 6 maanden betaalt u meestal een lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Blijft u thuis wonen? Dan betaalt u bijvoorbeeld ook een lage eigen bijdrage, omdat u dan de kosten van uw eigen huis nog heeft.

Hoogte eigen bijdrage zelf berekenen

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U kunt zelf ook berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is met de rekenhulp op de website van het CAK. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie. U betaalt de eigen bijdrage vanaf het moment dat u naar de instelling gaat. Of vanaf het moment dat u de zorg thuis ontvangt.  U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage van de Wlz kunt u contact opnemen met het CAK. www.hetcak.nl / telefoon 0800 - 008

Auteur