Alles over het Persoonsgebonden budget

Getty Images

De meeste mensen die hulp nodig hebben, kiezen ervoor om de zorg te nemen die ze via de gemeente krijgen aangeboden. Dat is zorg van organisaties waarmee de gemeente contracten heeft afgesloten. De gemeente regelt dan bijvoorbeeld een rolstoel en iemand die komt helpen bij het huishouden. U kunt er echter ook voor kiezen om alles in eigen hand te houden door een pgb (persoonsgebonden budget) aan te vragen, een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen.

HOE WERKT HET?

Wie een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, kan zelf de zorgverleners en de zorg uitkiezen. Als degene voor wie u zorgt een persoonsgebonden budget heeft, dan wordt hij of zij budgethouder genoemd. Een grote verandering in 2015 is dat het pgb niet meer op zijn of haar eigen rekening wordt gestort. De gemeente of het zorgkantoor maakt het bedrag over naar de Sociale Verzekeringsbank, die het geld namens de budgethouder beheert en in opdracht be- talingen doet aan de zorgverlener, bijvoorbeeld de thuiszorg of particuliere verpleging. Anders dan voorheen wordt het pgb bruto uitgekeerd: de eigen bijdrage is er dus nog niet van af gehouden. Het CAK stuurt maandelijks een rekening aan de budgethouders voor het voldoen van de eigen bijdrage. Bij het zorgkantoor moeten budget- houders het brutobedrag verantwoorden. Kopen ze voor minder geld zorg in, dan moeten ze het restant terugbetalen. De eigen bijdrage mag niet meer uit het pgb worden betaald.

Voor een pgb voor persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg kunnen patiënten voortaan aankloppen bij hun zorgverzekering. In de polisvoorwaarden staat hoe dit geregeld is.

VOOR- EN NADELEN

Een pgb geeft vrijheid. U kunt zelf de zorgverleners uitkiezen. Ook bepaalt u op welke tijden ze komen en wat ze precies doen. Daar staat tegenover dat er behoorlijk wat extra werk en verantwoordelijkheid op uw bord komen te liggen. Er zijn pgb-bemiddelingsbureaus die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste zorg. Die bureaus zijn de afgelopen tijd regelmatig negatief in het nieuws geweest. Een aantal van deze bureaus pleegde fraude met pgb’s. Ze vroegen geld aan voor mensen en hielden dat grotendeels in eigen zak. De overheid heeft maatregelen genomen die deze fraude moeten tegengaan.

PGB-KEURMERK

Erkende pgb-bureaus moeten een keurmerk hebben. Dit keurmerk ‘Goedgekeurd PGB-bureau’ geldt voor bureaus die diensten aanbieden aan mensen met een persoonsgebonden budget. Het kan daarbij gaan om bemiddeling, administratieve diensten of advies. Het keurmerk is ontwikkeld door Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. www.pgb.nl

STRENGERE REGELS

Om fraude tegen te gaan, wordt sinds een paar jaar strenger gecontroleerd. Voorheen werden aanvragen vaak schriftelijk afgehandeld, nu is de kans groot dat u een persoonlijk gesprek krijgt met de mensen die uw aanvraag beoordelen. Dat kan iemand zijn van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of van de gemeente. Ook is er kans dat u, wanneer u eenmaal een pgb ontvangt, controle aan huis krijgt. Nog een verschil is dat het pgb vroeger op de bankrekening werd gestort van degene die de zorg nodig had. Nu wordt het geld beheerd door een onaf- hankelijke organisatie.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Een pgb is er voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Maar ook voor wie op oudere leeftijd te maken krijgt met bepaalde beperkingen. Voor ouderen die dáárdoor hulp aan huis nodig hebben, behoort een pgb tot de mogelijkheden.

PGB AANVRAGEN

Bij wie moet u zijn voor de aanvraag van een pgb? Het ligt eraan waarvoor u het pgb wilt gebruiken. Is er ondersteuning aan huis nodig of een aanpassing aan de woning, dan moet u bij het Wmo-loket van de gemeente zijn.
Wilt u een pgb voor verpleging of verzorging, dan hebt u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Daarmee gaat u naar de zorgverzekeraar. die beoordeelt of de zorg zelf via een pgb geregeld mag worden.

EN ALS U AL EEN PGB HEEFT?

2015 is een overgangsjaar. Hebt u een AWBZ-indicatie voor bijvoorbeeld begeleiding, dan houdt u gedurende de looptijd van uw huidige indicatie (maximaal 1 jaar) het recht op het pgb dat u nu hebt. Hebt u op dit moment een pgb uit de Wmo waaruit u bijvoorbeeld uw huishoudelijke hulp betaalt, dan zal de gemeente u informeren over de veranderingen in 2015. Volgens het ministerie  van VWS moet uw gemeente daarbij wel een overgangsregeling treffen. Betaalt u uit het pgb (ook) verpleging en verzorging, dan krijgt u voor het ‘zorggedeelte’ voortaan te maken met de zorgverzekeraar. Het pgb blijft bestaan, maar de tarieven kunnen veranderen.

MANTELZORG EN PGB

Als een mantelzorger geld ontvangt voor geleverde zorg, is dit van invloed op de hoogte van een uitkering, bijvoorbeeld een WW-uitkering of bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor een inwonend gezinslid die de zorg op zich heeft genomen en betaald wordt uit het pgb. Neem voor meer infor- matie contact op met de Mantelzorglijn van Mezzo (www.mezzo.nl, 0900-202 04 96, €0,10 p/m, werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur), met uw uitkeringsinstantie of met de organisatie van pgb-houders, Per Saldo

Meer informatie? www.pgb.nl
Meer informatie over de veranderde regelingen en andere onderwerpen vindt u in De Gids voor Mantelzorgers. U kunt deze gids bestellen via www.pluspraktisch.nl (9,95 euro)