Meer 55-plussers aan het werk

De participatie van 55-plussers op de arbeidsmarkt neemt toe. Zozeer zelfs dat er in 2006 zelfs meer 55-plussers werkten dan 25-minners. Volgens het CBS werken er vooral meer 55-plus vrouwen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dit vanmorgen bekend. Zij publiceerde een overzicht van de arbeidsparticipatie van 55-plussers in Nederland en West-Europa. Volgens het CBS is de arbeidsparticipatie van 55-plussers inde periode 1996 en de eerste helft van 2007 bijna verdubbelt naar 47 procent van de 55-plus beroepsbevolking. De grootste stijging deed zich voor in de groep 55-60-jarigen, en dan vooral onder vrouwen. Het aantal vrouwen dat werkte nam toe tot 45 procent van de totale beroepsgroep. Onder mannen was er ook een stijging, zozeer zelfs dat de participatiegraad van 77 procent niet onder deed voor het gemiddelde van alle Nederlandse werkende mannen.

Onder 60- tot 65-jarigen is de arbeidsparticipatie nog steeds niet hoog. Ongeveer een derde van de mannen werkte, en van de vrouwen slechts 14 procent. Toch is ook hier verandering te verwachten gezien het grotere aantal 55- tot 60 jarigen dat nu nog werkt. Nederlandse 55-plussers zijn ook in Europees opzicht meer gaan werken. Had Nederland in 1996 nog 32 procent van de 55-plussers aan het werk, dit aantal is nu gestegen naar 44 procent. Europees is Nederland nu een middenmoter, echte doorwerkers vindt je Scandinavië en Verenigd Koninkrijk waar steeds ruim meer dan de helft van de 55-plussers nog aan het werk is.