Nieuwe ziektekostenregelingen op een rij

Dinsdag 23 december ging de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe regeling voor de ziektekosten. De huidige fiscale regeling vervalt, daarvoor komen een aantal regelingen in de plaats.

Aftrek ziektekosten

Het is al langer bekend dat het ministerie van Financiën de huidige fiscale regeling aftrek ziektekosten op wil schonen. De plannen zijn het afgelopen jaar meerdere keren bekend geworden en gewijzigd. Afgelopen dinsdag stemde de Eerste Kamer in met alle plannen zodat nu eindelijk bekend is waar chronisch zieken en gehandicapten in 2009 aan toe zijn.
Meest opvallend is de bezem die door de huidige fiscale regeling is gegaan. Allerlei aftrekposten verdwijnen de meest bekende aftrekpost die verdwijnt zijn de kosten die u maakt voor visuele hulpmiddelen, uw bril. De vaste aftrek vanwege ouderdom of chronisch ziek zijn verdwijnt, de aftrek van de eigen bijdrage AWBZ en WMO vervalt, de vaste huisapotheekaftrek en de kosten wegens overlijden en kraamhulpen zijn geschrapt. Kosten voor andere hulpmiddelen blijven wel aftrekbaar net als de kosten voor medische hulp, medicatie (die niet vergoed wordt), dieetkosten, extra kosten voor kleding en beddengoed en de reiskosten ziekenbezoek. De premie voor uw ziektekostenverzekeringen is vanaf 2008 al niet meer aftrekbaar. De nieuwe aftrekpost ziektekosten blijft een drempel houden van 1,65 procent van het verzamelinkomen.
 

Tegemoetkomingsregeling

Ter compensatie van het wegvallen van een groot deel van de aftrekposten krijgen chronisch zieken en gehandicapten automatisch een tegemoetkoming . Hoeveel die bedraagt hangt af van uw leeftijd, het ziektebeeld en in welke mate u gebruik maakt van (geïndiceerde) zorg. De compensatie bedraagt tussen de 250 en 450 euro voor 65-minners en tussen de 100 en 300 euro voor 65-plussers. Meer informatie vindt u op de site van het ministerie van VWS (www.minvws.nl) onder nieuwsberichten.
 

Heffingskortingen

Het kabinet heeft verder generieke inkomenscompensatie bedacht, de uitwerking hiervan vindt je terug in het verhogen van de heffingskortingen zodat je minder snel belasting betaalt.
 

Eigen bijdragen

De eigen bijdrage AWBZ en WMO wordt in 2009 verlaagd. Die eigen bijdrage betaal je wanneer je gebruik maakt van zorg via de AWBZ (opname verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg) en de WMO (hulpmiddelen en huishoudelijke hulp thuis). De eigen bijdrage die u betaalt als u nog thuis woont daalt met 33 procent, de eigen bijdrage voor zorg die u in een instelling (verpleeg-verzorgingshuis, psychiatrie) ontvangt daalt met 8 procent.
 

Toeslagen

Het schrappen van de aftrekposten bij de aangifte inkomsten belasting heeft tot gevolg dat het belastbaar inkomen stijgt. Dit heeft consequenties van tal van regelingen waar het belastbaar inkomen van belang is zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag. Wilt u weten welke consequenties dit voor u heeft dan kunt u vanaf begin 2009 op de site www.toeslagen.nl een proefberekening maken.
 

Kritiek

Belangenorganisaties hebben veel bezwaar tegen alle nieuwe regelingen. Ze zouden de doelgroepen onvoldoende compenseren. Vooral het afschaffen van de premie voor aanvullende verzekeringen hakt er bij 50-plussers in en de tegemoetkomingregeling is er alleen voor mensen die chronisch ziek zijn, maar als je nu eens tijdelijk hoge kosten hebt? Kritiek is er ook op de korte voorlichtingsperiode omdat in januari al de eerste beschikkingen en rekeningen op de mat vallen.

In de zomer van 2008 berekende het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) dat volgens de toenmalige plannen chronisch zieken en gehandicapten in verzorgingshuizen er tot negen procent op achteruit gaan. Vooral de huishoudens onder de 65 jaar blijken er in de toeslagenregeling op achteruit te gaan. Staatssecretaris Bussemaker zegde de Tweede Kamer toen toe het verlies in koopkracht te willen beperken tot vier procent.