Wat is het eigen risico en wat is de eigen bijdrage?

Getty Images

De eerste zorgkosten die mensen maken, betalen ze zelf. Maar wat valt er precies onder het eigen risico? En wanneer betaal je een eigen bijdrage?

Wie gebruikmaakt van zorg, moet in de meeste gevallen de eerste rekeningen zelf betalen door het wettelijk verplichte eigen risico (ook dit jaar weer 385 euro). In ruil voor een premieverlaging kunt u dit ophogen. Uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ en TNS Nipo blijkt echter dat een op de vijf mensen zorg mijdt vanwege vermeende hoge kosten. Tegelijkertijd is er volgens de Consumentenbond veel onduidelijkheid over kosten die voor eigen rekening komen. Vooral het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage roept veel vragen op.

Daarom zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rij. Deze lijst is niet volledig. Twijfelt u of de kosten voor bepaalde zorg, medicijnen of hulpmiddelen onder het eigen risico vallen? Informeer dan bij de betreffende zorgverlener en/of de zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico geldt voor sommige kosten een eigen bijdrage. Dat is belangrijk, want u betaalt beide. Het is dus niet zo dat zaken waarvoor u een eigen bijdrage betaalt, van uw eigen risico afgaan. Een voorbeeld. Voor hoortoestellen geldt een eigen bijdrage. Stel dat u een hoortoestel koopt van €750 daarvoor betaalt u de eigen bijdrage van: 25 procent van €750 = €187,50 + het eigen risico van € 385 = €572,50. U krijgt vergoed: €177,50.

U betaalt het eigen risico meestal één keer per jaar, maar voor de eigen bijdrage geldt deze beperking niet.

Nare verrassing

Zorgverzekeraars mogen het eigen risico tot vijf jaar na ontvangst van de rekening op hun klanten verhalen. Ook als ze zijn overgestapt naar een andere maatschappij. Zo lang duur het meestal niet, maar de rekening voor het eigen risico komt wel vaak als een nare verrassing aan het einde van het jaar. Steeds meer verzekeraars bieden inmiddels de mogelijkheid om gespreid te betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voowaarden.

Alsnog overstappen

Sommige aanvullende verzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten die onder de eigen bijdrage vallen. Overweegt u over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan alleen nog als u uw vorige polis heeft opgezegd voor 1 januari. U hebt in dat geval tot 1 februari de tijd om een andere zorgverzekeraar uit te kiezen.

Wat valt niet onder het eigen risico?

- Bezoek aan de huisarts of huisartsenpost
- Hulpmiddelen in bruikleen
- Zorg voor minderjarigen
- Griepprik voor 60-plussers
- Zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Zorg die door aanvullende verzekering vergoed wordt, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of extra behandelingen voor fysiotherapeut

Wat valt wel onder het eigen risico?

- Medicijnen
- Bloedprikken
- Ambulancevervoer
- Ziekenhuisopnames
- Ziekenhuisoperaties

Er geldt een eigen bijdrage voor..

Bepaalde geneesmiddelen > verschilt (informeer bij uw apotheker of kijk op medicijnkosten.nl)
Hoortoestellen / kunstgebitten > 25 procent van de kosten
Orthopedische schoenen > €124 per paar
Overige hulpmiddelen > verschilt (informeer bij de verstrekker of kijk op hulpmiddelenwijzer.nl)
Pruiken > alle kosten boven de €457,50
Ziektevervoer > €108 per jaar

Bedragen 2021

Nieuw 

Eerstelijnsverblijf
U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling.  Het eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

Oefentherapie voor de behandeling van etalagebenen
U krijgt een vergoeding voor oefentherapie (looptraining) voor perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (ook wel etalagebenen genoemd) vanuit de basisverzekering. U hebt vanaf de eerste behandeling recht  op deze zorg tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

Medisch specialistische zorg of extra plastische chirurgie
U krijgt voor plastische chirurgie ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:
- Een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (agenesie/aplasie van de borst) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.
- Een bovenooglidcorrectie wanneer uw zicht ernstig is beperkt door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
- Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).

Auteur