Hypotheekrenteaftrek en in aanbouw zijnde woning

Ik heb twee jaar geleden een stuk grond met daarop een boerderij gekocht. De aankoop daarvan heb ik gefinancierd met een hypothecaire lening. Tot nu toe is de hypotheekrente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Nu ben ik van plan om deze boerderij te slopen en elders op het terrein een nieuwe boerderij te bouwen. Omdat ik dan enige tijd niet in de boerderij kan wonen, zal ik gedurende die periode een woning huren. Kunt u mij zeggen of de hypotheekrente tijdens de sloop en nieuwbouw gewoon aftrekbaar blijft?

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek voor de inkomstenbelasting moet u een eigen woning bezitten. Er is sprake van een eigen woning wanneer deze woning aan een belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van (economisch) eigendom. Het is hierbij essentieel dat gebruik en eigendom van de onroerende zaak samenvallen.

Uit uw vraag maak ik op dat u gedurende de sloop en bouw niet op het aangekochte perceel zult wonen en dat de huurwoning uw hoofdverblijf zal zijn. Op basis van de hoofdregel bezit u geen eigen woning waarvoor de hypotheekrente aftrekbaar is.

Gelukkig bestaan er verschillende uitbreidingen van het begrip ‘eigen woning’. Er is bijvoorbeeld ook sprake van een ‘eigen woning’ als de woning in aanbouw is en een belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij ‘binnen het kalenderjaar of een van de daarop volgende drie jaren’ die woning als hoofdverblijf betrekt. Op deze manier kan dan toch de hypotheekrente in aftrek worden gebracht op het box 1-inkomen.

Wanneer is sprake van een in aanbouw zijnde eigen woning?
Het is niet altijd duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een in aanbouw zijnde woning. In de rechtspraak komt hiervoor als belangrijkste voorwaarde naar voren dat er bouwactiviteiten plaatsvinden en er dus feitelijk wordt gebouwd.

Let op: Indien er echter enige tijd zit tussen de sloop en de bouwactiviteiten kunnen er echter renteaftrekgevolgen zijn door het slopen en vervolgens opnieuw bouwen van een woning.