Jaaroverzicht: dit verandert in 2021

Sommige maatregelen leveren ons geld op, in andere gevallen gaan we inleveren. Maar in elk nieuw jaar krijgen we te maken met nieuwe tarieven, regels, premies en belastingschijven. Wat betekent dat voor onze portemonnee?

Belastingen

 

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers gaat in 2021 met €360 omlaag. Hetzelfde gebeurt in de jaren daarna tot en met 2027. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog €6670 (2020 €7030). Deze maatregel moet het fiscale voordeel van zelfstandigen in vergelijking met werknemers verkleinen.

Heffingskortingen (extra) omhoog

Het verhogen van de arbeidskorting zat al in de planning. Maar om werken nóg aantrekkelijker te maken gaat de geplande verhoging voor 2022 in 2021 al in. De algemene heffingskorting en de ouderenkorting gaan ook omhoog. Heffingskortingen gaan af van de te betalen belasting.

Schenkingen

Voor schenkingen zijn bij het ter perse gaan van dit nummer alleen de voorlopige cijfers beschikbaar. Definitieve cijfers komen pas eind december.

Ouders kunnen aan hun kinderen jaarlijks €6.581 belastingvrij schenken. Dat is 1.000 euro meer dan verwacht. Is het kind óf zijn of haar partner nog geen 40, dan is een eenmalige belastingvrije schenking van €26.774 mogelijk. Dit bedrag mag zelfs €55.775 zijn als het kind dit besteedt aan een dure studie. Daarvoor moet je wel naar de notaris. Een eenmalige schenking voor een eigen huis mag €104.887 bedragen, eventueel uitgesmeerd over drie jaar. Deze schenking mag je ook aan iemand anders doen dan een zoon of dochter. In alle andere situaties is de schenkingsvrijstelling voor anderen veel lager. Voor iedere andere relatie dan een kind bedraagt de vrijstelling €3.234, ook dat is 1.000 euro meer dan eerst aangekondigd.

Minder aftrek giften, alimentatie en restschuld

Giften, alimentatie en restschuld kun je in 2021 maximaal tegen 43 procent aftrekken, ook als je in het hoogste tarief van 49,5 procent belasting betaalt.

Vergoeding vrijwilligers

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen gaat hoogstwaarschijnlijk omhoog naar €1800.

Nieuwe tarieven belasting op spaargeld

De vrijstelling voor de vermogensbelasting gaat in 2021 flink omhoog, van €30.846 naar €50.000. Voor een echtpaar is dat het dubbele, dus €100.000. Maar de tarieven gaan ook omhoog. Voor ‘kleine’ spaarders en beleggers is dat gunstig, voor mensen met meer spaargeld en beleggingen juist niet.

De nieuwe vermogensvrijstelling geldt alleen voor de belastingheffing. De vrijstelling heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag of voor de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg.

Zorg

 

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag gaat voor alleenstaanden omhoog met €44 per jaar naar maximaal €1294. Voor een paar stijgt het maximale bedrag met €99 per jaar naar maximaal €2496.

Zorgpremie stijgt

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat gemiddeld met bijna €60 per jaar omhoog tot €1473 per jaar (ca. €123 per maand).

Vaste eigen bijdrage Wmo

De vaste eigen bijdrage voor hulp van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft gelijk. Het tarief blijft €19 per maand per huishouden. Meerpersoonshuishoudens zonder AOW-ontvanger(s) hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Net als vorig jaar blijft het eigen risico gelijk: €385.

Extra vergoedingen

 

Herstelzorg corona

Sinds 18 juli 2020 kunnen mensen die ernstig ziek zijn (geweest) door het coronavirus herstelzorg vergoed krijgen. Het gaat om 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur dieet-advies. Patiënten kunnen tot een half jaar na hun eerste behandeling gebruikmaken van de vergoeding. Een voorwaarde is dat zij meedoen aan een onderzoek. De vergoeding blijft minimaal een jaar gelden.

Orgaandonatie: geen eigen risico

Wie een orgaan doneert hoeft geen eigen risico te betalen over de 
medische zorgkosten die direct verband houden met de donatie.

Vervoer van en naar een dagbehandeling

Iemand die dagbehandeling krijgt vanwege dementie, ziekte van Parkinson of multiple sclerose, krijgt de vervoerskosten die hiermee verband houden vergoed. Hetzelfde geldt voor andere chronische hersenaandoeningen waarbij de patiënt steeds verder achteruitgaat en ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking en niet-aangeboren 
hersenletsel.

Fysiotherapie bij COPD

Patiënten met COPD die het afgelopen jaar een longaanval hebben gehad zonder ziekenhuisopname én een hoge ziektelast ervaren, kunnen meer fysiotherapie vergoed krijgen. Het eerste jaar maximaal 70 behandelingen, de jaren erna maximaal 52 behandelingen per jaar.

Medicijnen toegevoegd

Sommige nieuwe medicijnen tegen verschillende soorten kanker zijn toegevoegd aan het basispakket, zoals Lynparza (eierstokkanker), Axicabtagene ciloleucel (lymfeklierkanker), Durvalumab (longkanker) en Abemaciclib (borstkanker).

Huren

 

Huurverlaging

Ongeveer 260.000 huurders die in een sociale huurwoning wonen krijgen recht op huurverlaging. Het gaat om huurders die een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen. Huishoudens van één of twee personen met een huur hoger dan €619 kunnen voor huurverlaging in aanmerking komen als hun inkomen lager is dan in de tabel. Hun huur wordt dan verlaagd tot €619. Bij huishoudens van 3 of meer personen geldt dat bij een huur van €663 of hoger. Hun huur kan verlaagd worden tot €663.

Dit bespaart huurders gemiddeld €40 per maand. De huurders om wie het gaat krijgen uiterlijk op 1 april een voorstel van hun woningcorporatie.

Huurtoeslag

De inkomensgrenzen waarbij geen recht meer bestaat op huurtoeslag gaan omhoog naar zo’n €31.500. Ook de maximale huurgrens gaat waarschijnlijk omhoog naar €750. Bij een vermogen van €31.340 voor een alleenstaande en €62.680 voor partners bestaat er geen recht meer op huurtoeslag.

Eigen huis

 

Minder aftrek

De hypotheekrenteaftrek voor mensen met een inkomen boven de €68.507 gaat verder omlaag. Zij kunnen de rente en andere aftrekbare kosten in verband met hun eigen woning nog maar tegen maximaal 43 procent aftrekken. In 2020 was dat nog 46 procent. De Belastingdienst berekent automatisch de juiste aftrek.

Woz-waarde stijgt

De gemiddelde woz-waarde gaat naar verwachting omhoog met 6 tot 8 procent. Met de woz-waarde stijgt ook de grondslag voor de berekening van het eigenwoningforfait en de onroerendezaakbelasting. Meer woonheffingen zijn van de woz-waarde afgeleid, zoals afvalstoffenheffing, rioolbelasting en de watersysteemheffing van het waterschap.

Belasting over afgelost huis

Wie een eigen woning (bijna) helemaal heeft 
afgelost, mag nog 90 procent van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekken. Vóór 2019 mochten huiseigenaren nog het hele eigenwoningforfait aftrekken, 
zodat ze geen belasting hoefden te betalen over het woongenot in hun 
eigen woning. Dat voordeel wordt in 30 jaar afgebouwd tot nul, dus in stapjes van 3,33 procent.

Lager eigenwoningforfait

Voor de meeste woningen gaat het eigenwoningforfait omlaag naar 0,5 procent (was 0,6 procent). Dat betekent dat je in 2021 0,5 procent van de waarde van je woning bij je inkomen moet tellen. De verlaging geldt voor woningen met een woz-waarde tussen de €75.000 en €1.090.000.

Hypotheekgarantie omhoog

De nieuwe kostengrens voor hypotheekgarantie wordt €325.000 (was €310.000). De getaxeerde waarde van de woning mag niet boven deze kostengrens liggen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6 procent hoger, namelijk €344.500. Voor een hypotheek met hypotheekgarantie betaal je een lagere rente. De hypotheekgarantie zelf kost 0,7 procent van het hypotheekbedrag.

Energielabel duurder

Iedere woningeigenaar die zijn huis verkoopt, moet een geldig energielabel kunnen laten zien. Het voorlopige energielabel dat de overheid in 2015 heeft toegekend moet daarvoor worden omgezet in een definitief energielabel. Tot voor kort kostte een definitief label gemiddeld €7,50. In 2021 gaan de kosten omhoog naar €190 gemiddeld. Dat komt doordat een energiedeskundige het label gaat bepalen.

Overdrachtsbelasting bij huisaankoop

Kopers van een eigen huis die tussen de 18 en 35 jaar zijn, betalen geen overdrachtsbelasting meer. Zo wordt het voor hen makkelijker om een eerste huis te kopen. Voor andere leeftijdsgroepen die een huis kopen voor eigen gebruik blijft de overdrachtsbelasting 2 procent. Wie een huis koopt als belegging, moet voortaan 8 in plaats van 6 procent overdrachtsbelasting betalen. Dat geldt ook voor ouders die een huis kopen voor een kind.

De hogere overdrachtsbelasting gaat ook gelden bij de aankoop van een oude fabriek, klooster of schoolgebouw met als doel om er woningen in te maken.

Energiekosten

 

Energiebelasting vrijwel gelijk

De energiebelastingen op gas gaan met bijna 3 cent per kubieke meter omhoog. De energiebelastingen op stroom blijven ongeveer gelijk. Huishoudens met een gemiddeld energieverbruik blijven ongeveer hetzelfde betalen, omdat ook de korting op de energiebelasting omhooggaat. Het geschatte gemiddelde gasverbruik is 1192 kubieke meter en het geschatte gemiddelde stroomverbruik 2464 kWh (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving).

Pensioen

 

Hogere Ouderenkorting

Of het aanvullend pensioen in 2021 meestijgt met het prijspeil, verschilt per pensioenfonds. Wel profiteren alle gepensioneerden van de hogere ouderenkorting (zie hiervoor); netto blijft er dan meer over. De gevolgen van het pensioenakkoord zijn in 2021 nog niet te zien. Eerst moeten de afspraken tussen werkgevers en werknemers worden om-gezet in een nieuwe Pensioenwet.

Vervoer

 

Auto’s duurder

Kopers van een nieuwe auto, motor of camper gaan voortaan ook btw betalen over de BPM, de belasting die op nieuwe personenvoertuigen wordt geheven. Die BPM wordt al bij de prijs opgeteld voordat de auto de showroom binnenrijdt.  Dealers zijn dus verplicht om ook over de BPM het btw-percentage van 21 procent in rekening te brengen. Benzineauto’s kunnen hierdoor €1000 duurder worden, dieselauto’s zelfs €2000. De verandering gaat in op 1 juli 2021 of 1 januari 2022.

Spitskorting verdwijnt

Met een Voordeelurenabonnement kun je voortaan niet meer met korting met de trein reizen in de middagspits. Alleen in de daluren (doordeweeks tussen 9.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 6.30 uur) krijg je nog 40 procent korting. Op zaterdag, zondag en op feestdagen kun je de hele dag met korting reizen. De volgende extra 
kortingsdagen vervallen: vrijdag na Hemelvaart, de maanden juli en 
augustus en de dagen tussen Kerst 
en Oud & Nieuw. Ook de Keuzedagen zijn alleen nog te gebruiken in de daluren. Abonnementhouders van 60 jaar en ouder kunnen geen nieuwe Keuzedagen meer bestellen.

Laden bij een laadpaal blijft voordelig

Het energiebelastingtarief voor stroom uit openbare laadpalen blijft voorlopig laag.

Overig

 

Stoppen met werken wordt makkelijker

Vervroegd met pensioen gaan mag voortaan weer. Maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd mag een werkgever een uitkering aanbieden. Tot een bedrag van ongeveer €19.000 per jaar gaat daar dan geen heffing in verband met vervroegde uittreding vanaf (RVU-heffing). Voor de werknemer is het uitgekeerde bedrag vergelijkbaar met een vervroegd AOW-pensioen. Als aanvulling hierop kan de werknemer een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen alvast laten ingaan. Het is de bedoeling dat de wet vanaf 1 januari 2021 ingaat.

Zonnepanelen

Vanaf 2021 kunnen energiecoöperaties en VvE’s subsidie krijgen voor een project met zonne- of windenergie. De salderingsregeling voor huiseigenaren met zonnepanelen blijft nog even. Zij kunnen de teruggeleverde energie nog tot 2023 aftrekken van de stroom die ze afnemen. Ook blijft het mogelijk de btw op zonnepanelen terug te vragen.

Negatieve spaarrente

Steeds meer banken voeren een negatieve rente in voor spaartegoeden boven een bepaalde grens. Voor particulieren ziijn dit de maximale bedragen zonder negatieve rente:

Eerder hulp bij schulden

Woningbouwverenigingen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars mogen voortaan de gemeente waarschuwen als ze merken dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. De gemeente kan dan snel schuldhulpverlening op touw zetten. Nu hebben bedrijven en instanties nog toestemming van de klant nodig om deze informatie te mogen doorgeven. Door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is die toestemming vanaf 2021 niet meer nodig.