Mantelzorger? Vraag waar u recht op hebt

Meer dan de helft van de mantelzorgers heeft het financieel niet makkelijk. Daar komt nog eens bij dat wettelijke veranderingen in de zorg vaak vergaande financiële consequenties hebben, die onvoldoende duidelijk zijn.

Veel mantelzorgers maken extra kosten terwijl tegelijkertijd hun inkomsten teruglopen - geen prettige situatie dus. Juist daarom is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de financiële kanten van mantelzorg.

Beknopt overzicht vergoedingen voor mantelzorgers

In dit artikel vindt u een beknopt overzicht van de verschillende vergoedingen die er voor mantelzorgers bestaan. Let op: tegenover de vergoedingen staan ook weer andere maatregelen die juist een negatieve invloed op uw budget kunnen hebben. Verdiep u daarom goed in de verschillende regelingen en vraag zo nodig belangenvereniging Mezzo om advies.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers, dit heet de Mantelzorgwaardering (of het Mantelzorgcompliment). Hoe gemeenten die waardering invullen, is niet wettelijk vastgelegd. De ene gemeente kiest voor een financiële tegemoetkoming, de andere kiest voor een kortingspas of voor speciale activiteiten voor mantelzorgers. Om erachter te komen hoe het voor u is geregeld, moet u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente waar degene voor wie u zorgt, woont. Ook op de website van de gemeente vindt u vaak veel informatie. 

Reiskosten

Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer ernaar bij uw gemeente. 
Als u samenwoont met degene voor wie u zorgt en als deze persoon voor langere tijd is opgenomen in een instelling, dan zijn uw reiskosten voor ziekenbezoek misschien aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over deze specifieke zorgkosten.

Parkeren

Sommige gemeenten geven mantelzorgers een parkeervergunning, zodat u voordeliger parkeert bij de persoon voor wie u zorgt. Vraag hiernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer

Wanneer de persoon voor wie u zorgt vanwege een handicap niet zelfstandig per openbaar vervoer kan reizen, kan hij een gratis OV-begeleiderskaart voor u aanvragen. Met deze OV-begeleiderskaart reist u gratis mee in trein, metro, tram, bus en Regiotaxi. Meer informatie vindt u op de website OV-begeleiderskaart.

Zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt via de aanvullende verzekering (een deel van) vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook de diensten van een mantelzorgmakelaar worden soms vergoed. Let hier dus goed op als u tegen het einde van het jaar een zorgverzekering afsluit. 

Tegemoetkoming extra zorgkosten

De persoon voor wie u zorgt, maakt vanwege zijn ziekte of beperking misschien veel zorgkosten. Als dat zo is, kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming meerkosten aanvragen. Gemeenten behandelen zulke aanvragen individueel en de regelingen en vergoedingen kunnen per gemeente verschillen. Daarnaast is het soms mogelijk extra zorgkosten van de belasting af te trekken. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wanneer degene voor wie u zorgt een pgb heeft, kan hij daaruit ook de mantelzorger betalen. Voorwaarde is wel dat u de zorg verleent waarvoor het pgb is bedoeld. Ook moet er een indicatie zijn gesteld. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u een modelovereenkomst voor het contract dat mantelzorger en zorgvrager moeten opstellen. 

Individuele bijzondere bijstand

Als u bent genoodzaakt kosten te maken die u niet zelf kunt betalen en die ook niet vanuit een andere regeling worden vergoed, kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen. Zo’n aanvraag moet u schriftelijk bij uw gemeente indienen.

Extra kinderbijslag

Wanneer u een thuiswonend kind ouder dan 3 maar jonger dan 18 jaar met een ernstige ziekte of handicap hebt, komt u in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. De aanvraag voor deze kinderbijslag doet u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Woud van regels

Verreweg de meeste vragen van mantelzorgers aan belangenvereniging Mezzo gaan over financiën. Telkens weer blijken mantelzorgers vast te lopen in een woud van regels, met alle mogelijke financiële consequenties van dien. Voor Mezzo was dit reden om alle financiële regelingen voor mantelzorgers te bundelen in een zakboekje. Het Financieel Zakboekje 2018 verschijnt half februari 2018. Helaas is het Financieel Zakboekje 2017 niet meer verkrijgbaar.