De Commissie Bakker presenteert plannen voor extra arbeidsplaatsen

Vandaag (16 juni 2008) presenteert de commissie Bakker haar plannen voor het realiseren van 200.000 extra arbeidsplaatsen. De commissie zoekt het niet in het ontslagrecht, wel in maatregelen die het ontslagrecht overbodig maken en werken meer de moeite waard.

De commissie Bakker is eind vorig jaar in het leven geroepen als politiek afkoelingsmiddel na de onrust over het ontslagrecht. Minister Donner wilde zijn plannen om het ontslagrecht te versoepelen niet aanpassen de andere partijen eisten dat wel van hem. Makkelijker ontslagen kunnen worden is voor de linkse partijen onbespreekbaar en niet sociaal. Volgens minister Donner van Sociale Zaken is het een goede methode om de arbeidsmarkt flexibeler te maken waardoor meer mensen aan het werk kunnen. Toen de kwestie in een patstelling kwam is de commissie Bakker gevraagd een uitweg te zoeken. Vandaag presenteert hij dan zijn plannen, 38 voorstellen en de nodige extra’s voor de belastingheffing de AOW en pensioenvoorziening. Hieronder per rubriek de voorstellen:

Werken:
- Meer mensen moeten aan de slag, een ieder die een uitkering heeft moet verplicht aan de slag, deeltijdwerkers moeten meer uren maken en oudere werknemers moeten met allerlei maatregelen aan het werkgehouden worden.
- De commissie gelooft in financiële prikkels en pleit er dan ook voor om alle armoedevallen te slechten. Dat kan door een hogere arbeidskorting voor de laagstbetaalden.
- De WW mag nog maximaal 1 jaar duren, nu nog 38 maanden.
- De werkgever moet nog een half jaar loon doorbetalen
- Werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk voor scholing en zijn daartoe beide verplicht in het aanbieden, volgen en financieel bijdragen.
- Werkgevers wordt met loonkostensubsidies aangemoedigd (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten aan te nemen.
- Werkgevers hoeven geen of minder premie WW en WIA te betalen als ze ook meer oudere werklozen aannemen.
- Oudere werknemers wil hij stimuleren langer te werken door de arbeidskorting te verhogen zodat er minder belastingverschuldigd is over de inkomsten. Bovendien wil hij een arbeidsbonus toekennen die uitgekeerd kan worden op de vijfenzestigste verjaardag.
- Ontziemaatregelen als seniorendagen moeten zoveel mogelijk afgeschaft.
- De commissie pleit ervoor niet in een keer te stoppen met werken, maar geleidelijk de carrière af te bouwen en met pensioen te gaan.

AOW:
- De premie voor de AOW moet vanaf 2011 gefaseerd gefiscaliseerd worden. Nu komen de premies voor de AOW nog uit de premie volksverzekeringen die in de eerste en tweede belastingschijf worden geheven, dat zou nu over het gehele inkomen gaan. Ook 65-plussers met een hoger inkomen zouden dan bijdragen aan de betaalbaarheid van de AOW. Dit zou moeten gelden voor een ieder die na 1946 geboren is.
- De leeftijd waarop de AOW ingaat wordt vanaf 2016 steeds met een maand verhoogd. In 2040 is de pensioenleeftijd dan 67 jaar. Naast een verhoogde arbeidsparticipatie is de hogere levensverwachting een argument voor deze verhoging.

Pensioen:
- De commissie pleit voor meer differentiatie in de pensioenpremies. Nu nog betaalt iedereen dezelfde premie, daar zou per leeftijdsgroep een verschillende premie kunnen gaan gelden. Naar mate men ouder is betaal je meer premie
- De pensioenopbouw zou in 42 jaar gerealiseerd moeten worden in plaats van de 40 jaar nu. Dat hangt samen met de hogere AOW-leeftijd

Verder heeft de commissie nog verschillende voorstellen gedaan om de arbeidsmobiliteit te verhogen zoals het afschaffen van de overdrachtsbelasting bij de koop van een woning. Ook de scheefhuur (met een hoog inkomen in een goedkope woning wonen) komt aan bod.
Het aantal voorstellen is enorm, dit zou kunnen betekenen dat het bij de huidige arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen nu een grote janboel is. Het is goed dat daar een frisse wind waait. Over het ontslagrecht zegt de commissie weinig, maar gezien het grote aantal voorstellen van de commissie doet is het ontslagrecht misschien wel het laatste waaraan gewerkt moet worden.

16 juni 2008