Partnerpensioen bij overlijden in gevaar

De lage dekkingsgraad van pensionen heeft onverwachte gevolgen voor de werknemer die nu van baan wisselt. Hij kan zijn opgebouwde pensioenrechten niet meenemen naar zijn nieuwe pensioenfonds en daarmee de rechten op een nabestaandenpensioen.