Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met de sociale voorzieningen

Getty Images

Uitkeringen verhogen of verlagen, wat gaat er gebeuren met het minimumloon en blijft de Toeslagenwet ongewijzigd? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Uitkeringen voor oudere werklozen handhaven
 • Het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks geïndexeerd

D66

 • Geen standpunten

PVV

 • Geen standpunten

GroenLinks

 • De tegenprestatie in de bijstand verdwijnt
 • Bijstandsgerechtigden krijgen persoonlijke ondersteuning in de zoektocht naar passend werk
 • Gemeenten mogen experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, zoals het basisinkomen
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog en er komt geen mantelzorgboete in de AOW

SP

 • Iedereen zonder baan komt in aanmerking voor ondersteuning en begeleiding naar een volwaardige baan
 • Geen zinloze herkeuringen van wajongeren
 • Sociale werkvoorzieningen mogen weer nieuwe werknemers toelaten
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor re-integratie: kunnen eigen sociale werkleerbedrijven opzetten - sociale werkplaatsen kunnen daar deel van uitmaken

VVD

 • Bij arbeidsongeschiktheid meer toetsingsmomenten inbouwen: wat kan die persoon nog wél
 • Werkloze ontvangt gedurende de eerste drie maanden een hogere uitkering om de eerste klap op te vangen - de totale looptijd van de uitkering wordt korter
 • Kans op werk vergroten door meer persoonlijk contact tussen werkzoekende en het UWV
 • Oudere werklozen moeten meer kansen op werk krijgen en krijgen daarom langer de tijd om met gedeeltelijk behoud van uitkering te gaan werken als zelfstandige
 • Werken moet lonen, dus aanvullend inkomensbeleid vanuit gemeenten wordt beperkt
 • Maatwerk op individueel niveau moet mogelijk blijven - er komt extra geld voor specifieke ondersteuning (bijzondere bijstand)
 • Export van uitkeringen (kinderbijslag bijvoorbeeld) wordt stopgezet dan wel verlaagd
 • Immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen een uitkering in natura en beperkt zak- en leefgeld - hiervoor moeten wel internationale verdragen worden aangepast

SGP

 • Gemeenten worden verplicht bijzondere bijstand te bieden in schrijnende situaties
 • Extra geld voor uitkeringen voor nabestaanden
 • Huur- en zorgtoeslagen moeten zoveel mogelijk direct aan de dienstverlenende instellingen worden uitgekeerd, om onnodige schuldenopbouw te voorkomen
 • Lengte WW-uitkering wordt altijd bepaald op basis van het arbeidsverleden, ook als iemand regelmatig werkloos raakt
 • In het tweede jaar van WW gaat de uitkering geleidelijk omlaag

PvdD

 • Kinderbijslag wordt afhankelijk van het inkomen van de ouders
 • Regeling sociale werkplaatsen blijft bestaan
 • De Wajong blijft bestaan
 • De bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu, niet op een inkomenstoets per huishouden
 • Waar de bestedingsruimte van 30-minners en ouderen is achtergebleven bij andere groepen, wordt deze hersteld

VNL

-

DENK

 • Geen kinderbijslag bij een huishoudinkomen van 75.000 euro of meer
 • Kinderbijslag wordt verhoogd
 • Ouderenkorting wordt verhoogd
 • Meer betaald verlof om voor kinderen en zieken te zorgen
 • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers
 • Gecollectiviseerde loondoorbetaling bij ziekte voor ondernemers met minder dan tien personeelsleden

 

 

 

 

Auteur