Tweede Kamerverkiezingen: dit zeggen de partijen over een duurzame samenleving

Getty Images

Stoppen met kolencentrales, meer windmolens, extra subsidies op zonne-energie; er is genoeg te bedenken om onze samenleving duurzamer te maken. Wat willen de politieke partijen met de duurzame samenleving?

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Woonwijken vergroenen: extra bomen en planten die vogels en vlinders aantrekken
 • Vervoer moet zoveel mogelijk onafhankelijk worden van olieproductie
 • Geen kernenergie zolang er geen oplossing is voor kernafval
 • Zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief
 • Er moet een minister van Innovatie en Duurzaamheid komen
 • Een groot nieuw natuurgebied op en rond het IJsselmeer
 • Voedselveiligheid en het tegengaan van verspilling zijn speerpunten
 • Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen verminderen
 • Beperking van grootschalige intensieve veehouderij

D66

 • Kolencentrales gaan dicht
 • Minder belasting voor wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt

PVV

 • Geen standpunten

GroenLinks

 • Investeringsplan voor schone energie: windparken op de Noordzee en langs de snelwegen en zonnepanelen op alle overheidsgebouwen
 • De financiële sector moet de overgang naar een duurzame economie versnellen en banken, verzekeraars en pensioenfondsen worden beoordeeld op hun langetermijnvooruitzichten
 • Er komt een Klimaatwet: 100 procent schone energie in 2050
 • Kolencentrales gaan dicht, er komen geen nieuwe kerncentrales
 • Gaswinning in Groningen wordt verder teruggeschroefd en geen vergunningen voor boren naar schaliegas of steenkoolgas
 • Er komt een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie
 • Om de groene economie verder aan te jagen gaat de overheid samenwerken met kapitaalverschaffers, universiteiten en innovatieve bedrijven om technologische ontwikkeling te stimuleren
 • De overheid bevordert grondstoffenbesparing en hergebruik en koopt over de gehele breedte duurzamer in
 • Boeren krijgen geld voor hun inzet voor bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening, zorg en duurzame energie
 • De bio-industrie verdwijnt, dierproeven worden uitgefaseerd tenzij het echt niet anders kan en plezierjacht wordt verboden
 • Voor vlees geldt het hoge btw-tarief, stunten met vleesprijzen wordt verboden
 • Volledig elektrische auto's worden fiscaal aantrekkelijker
 • Kilometerprijzen: de automobilist in de spits in de Randstad betaalt een hoger tarief dan de automobilist in een dunbevolkt gebied
 • Belasting op vliegreizen
 • Meer fietsen en openbaar vervoer om zodoende de luchtkwaliteit te verbeteren: meer en betere fietspaden, meer treinen, meer rails en een beter onderhoud van trein en spoor

SP

 • Kolencentrales gaan dicht, geen schaliegaswinning, geen gasboringen in het Waddengebied, geen nieuwe kerncentrales, verlaging gaswinning Groningen
 • De kerncentrales in België moeten ook zo snel mogelijk dicht; daar moet Nederland hen bij helpen
 • Forse verlaging van de belastingvoordelen voor energiegrootverbruikers - opbrengst investeren in versnelde energiebesparingen
 • Gebouwen en woningen zo snel mogelijk isoleren: energielabel B wordt het minimum
 • Er komt een Klimaat- en Energiewet, plus een Energieakkoord - in 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn
 • Duurzame opwekking concentreren op wind-op-zee, zonne-energie, aardwarmte en kunstmatige fotosynthese
 • Prijzen voor CO2-emissies gaan omhoog: de vervuiler betaalt
 • De energiesector moet klantvriendelijker gaan opereren, met begrijpelijke facturen, energie-apps en slimme meters
 • Dieronvriendelijke bio-industrie omvormen naar diervriendelijke en duurzame veehouderij
 • Investeren in de Ecologische Hoofdstructuur en in natuurgebieden op zee
 • De omzet van biologisch voedsel moet in tien jaar worden verviervoudigd
 • Een eerlijke prijs voor de boer, onder meer door het aanstellen van een speciale ombudsman
 • Enten tegen dierziekten (in plaats van ruimen bij een uitbraak)
 • Plezierjacht wordt verboden
 • Aantal proefdieren wordt met 30% verlaagd
 • Gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden verboden
 • Aanvalsplan milieugerelateerde gezondheidsschade (asbest, medicijnresten in drinkwater, lucht-, water- en bodemkwaliteit)
 • Statiegeld voor kleine flesjes en blikjes
 • Illegaal afvaltransport en -lozingen wordt hard aangepakt
 • Aanscherping van de normen voor de luchtkwaliteit, inclusief landelijke in plaats van stedelijke of provinciale maatregelen
 • Er komt een concreet actieplan voor de verwerking, opslag en eindberging van ons nucleair afval
 • Investeren in milieu-inspectie
 • Geen bouw in Het Groene Hart, geen bouw in de duinen

VVD

 • Bestaande afspraken over duurzame energie die in Europa en in het bepaalde Energieakkoord zijn gemaakt, moeten worden nagekomen. Zonodig kunnen deadlines wel naar voren worden gehaald
 • De overheid moet sturen op resultaat (minder uitstoot van broeikasgassen), niet op technieken
 • Mensen die zelf hun energie opwekken, moeten geen last meer hebben van starre regels (bijvoorbeeld de btw-plicht omdat de overheid je als ondernemer ziet)
 • Er moet geld komen voor huiseigenaren die willen investeren in energiebesparing en woningisolatie te ondersteunen
 • Schade als gevolg van gaswinning in Groningen moet worden gecompenseerd en de veiligheid van de bewoners moet voorop staan - als onafhankelijk onderzoek uitwijst dat daarvoor de regels moeten veranderen, moet dat ook gebeuren
 • Omdat de concentraties schadelijke stoffen in Nederland sterk zijn gedaald, komen er geen extra maatregelen bovenop de Europese normen die Nederland al naleeft
 • Bronbeleid wordt leidend: fabrikanten krijgen steeds strengere uitstootnormen zodat ze worden gestimuleerd zelf te innoveren

PvdA

 • Afstappen van fossiele energiebronnen, overstap naar een houdbaar energiesysteem
 • Miljarden extra investeren in een duurzame economie

SGP

 • Regels die innovatieve, milieu- en diervriendelijke stalsystemen in de weg staan moeten worden aangepast
 • Het aantal proefdieren moet omlaag
 • Geïntegreerde gewasbescherming: biologische gewasbeschermingsmiddelen sneller toelaten en een voldoende breed totaalpakket chemie en biologie, zodat alle teelten kunnen worden beschermd
 • Geld voor natuur liever naar het beheer van bestaande natuurgebieden dan naar nieuwe gebieden
 • Natuurbeheer zoveel mogelijk naar boeren en grondeigenaren, mede gefinancierd door private partijen
 • Geen ontpoldering van goede landbouwgrond
 • Stimuleringsregeling voor de vervanging van tweetakt scooters en brommers door elektrische varianten
 • Geluidsregels voor windmolens moeten scherper
 • Verpakkingenbelasting
 • Afspraken over afval: wie minder restafval weggooit, betaalt ook minder
 • Samen met woningcorporaties en commerciële verhuurders moeten huizen, studentenhuizen en bedrijfspanden energiezuiniger worden gemaakt
 • Lease- en leenregelingen voor de inzet van duurzame installaties zoals warmtepompen
 • Minder subsidie naar windmolenparken, meer subsidie naar energiebesparing en innovatie
 • Huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken of groen gas produceren krijgen een verlaging van de energiebelasting

PvdD

 • Investeren in alternatieven voor proefdieronderzoek, dierproeven slechts onder de allerstrengste voorwaarden, klonen en genetische manipulatie verboden
 • Import, export, doorvoer en verkoop van bont wordt verboden
 • Dierentuinen worden omgevormd tot tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven
 • Strengere eisen voor het welzijn van dieren op de kinderboerderij
 • Verbod op dieronvriendelijke gebruiken en tradities (zwientje tikken, ganstrekken, kievitseieren rapen)
 • Verbod op dierenverkoop via internet, tuincentra en markten
 • Strengere eisen voor fok en verkoop huisdieren
 • Professionalisering van de opvang en noodhulp voor huisdieren
 • In het wild levende dieren doden wordt verboden - zieke of gewonde dieren vallen onder de zorg van de overheid
 • Voor de bestrijding van 'schadelijke' dieren als ganzen, vossen en muskusratten moeten slimme, effectieve en diervriendelijke methoden worden ontwikkeld
 • Nederland zet zich internationaal in voor sterk kwekersrecht voor boeren en gewasveredelaars
 • De voedselketen moet verduurzamen, met minder verspilling en minder dierlijke en meer plantaardige producten
 • De voedselmarkt moet verduurzamen, onder meer met eerlijke en transparante prijzen
 • Gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming zoveel mogelijk vervangen door ecologische alternatieven
 • Stappenplan voor een snelle omschakeling naar diervriendelijke en duurzame landbouw, waarbij het aantal gehouden dieren met 70% wordt verlaagd
 • Dieren in de landbouw en veeteelt krijgen een wettelijk recht op ruimte voor natuurlijk gedrag
 • Geen fok op plofdieren meer
 • Aanpak leed in slachthuizen en tijdens diertransporten
 • Gezondheid van mensen en dieren voorop; door regionalisering, het uitbannen van langeafstandstransporten en het inkrimpen van de veestapel vermindert de kans op uitbraken van (dier)ziekten
 • Afschaffen van visserijsubsidies en geen nieuwe viskwekerijen meer
 • Natuurgebieden vergroten en meer met elkaar verbinden
 • Meer beschermde zeereservaten
 • Nederland is in 2040 klimaatneutraal
 • Focus op energie besparen, zelf duurzame energie opwekken en duurzame energie delen
 • Een Grondstoffenwet met bindende verplichtingen: in 2030 moet het gebruik van grondstoffen zijn gehalveerd en worden alle grondstoffen hergebruikt
 • Focus op voetganger, fietser en openbaar vervoer en een snelle verduurzaming van particulier en beroepsvervoer
 • Er komt een ministerie van Voedsel en Landbouw, een ministerie van Duurzaamheid en een ministerie van Volksgezondheid, Sport en Dierenwelzijn
 • Bedrijven moeten jaarlijks een winst- en verliesrekening voor mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat opstellen

VNL

 • Meer rendabele duurzame energie
 • Geen subsidies meer voor windmolens

DENK

 • Investeringsfonds voor circulaire economie
 • Overheid koopt duurzaam in
 • Multinationals die elders het milieu beschadigen moeten aansprakelijk worden gesteld
 • Onnodige regels die voedselverspilling in de hand werken, moeten verdwijnen
 • In 2030 is 40% van de energie duurzaam, in 2050 is dat 100%
 • Stimuleren en waar nodig verplicht stellen van energiezuinig bouwen en verduurzamen
 • Ondersteunen van kleinschalige kringlooplandbouw
 • Groene technologie is speerpunt in het innovatiebeleid
 • 20% van het Nederlandse Noordzeegebied wordt zeereservaat
 • Openbaar vervoer moet goedkoper en veiliger

 

Auteur