Tweede Kamerverkiezingen: dit zeggen de partijen over migranten, vluchtelingen en integratie

Getty Images

Heel Europa werd de afgelopen tijd geconfronteerd met een vluchtelingenstroom die zijn weerga niet kende. Hoewel het aantal vluchtelingen inmiddels afneemt, zijn de problemen nog niet opgelost. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst
 • Nederland vangt vluchtelingen op naar rato van de bevolking verdeeld over de leden van de Europese Unie
 • De opvang van schrijnende gevallen wordt begrensd
 • In de landen van herkomst komt betere voorlichting over de beperkte mogelijkheden in Nederland 
 • Vluchtelingen worden zoveel mogelijk in de regio opgevangen
 • Betere controle aan de landsgrenzen en Europese buitengrenzen
 • Zwaardere straffen voor mensensmokkel

D66

 • Vluchtelingen krijgen vanaf de eerste dag taalonderwijs en kansen op een baan, waardoor ze sneller integreren in de samenleving
 • Vluchtelingenroutes worden veilig en legaal
 • Europese buitengrenzen worden goed bewaakt zodat het aantal vluchtelingen beheersbaar blijft

PVV

 • Immigranten uit islamitische landen worden niet toegelaten
 • Asielzoekerscentra in Nederland gaan dicht
 • Reeds verleende verblijfsvergunningen worden voor bepaalde tijd ingetrokken

GroenLinks

 • Er gaat meer geld naar opvang in de regio
 • Binnen de Europese Unie speelt Nederland een belangrijke rol in de naleving van het VN-Vluchtelingenverdrag
 • Het asiel- en migratiebeleid wordt voor alle EU-lidstaten gelijk
 • Vluchtelingen worden eerlijk verdeeld en opgevangen; bij niet-meewerken volgen sancties
 • Opvang in Nederland wordt kleinschalig georganiseerd
 • Op een asielaanvraag wordt binnen een jaar een besluit; bij afwijzing gaat de vluchteling zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst, bij toekenning ontvangt de vluchteling een tijdelijke verblijfsvergunning. Is na drie jaar terugkeer nog steeds onmogelijk, dan volgt een permanente verblijfsstatus
 • Het belang van kinderen wordt een zwaarwegende factor
 • De integratie van vluchtelingen moet op de eerste dag na aankomst starten

SP

 • Migranten en statushouders moeten zo snel mogelijk integreren: onderwijs in taal en inburgering - bijzondere aandacht voor Nederlandse vrijheden en grondrechten
 • Taal- en inburgeringsonderwijs wordt laagdrempelig, gratis en toegankelijk georganiseerd
 • Extra taalonderwijs bij de publieke omroep (radio, tv, internet)
 • Specifiek integratiebeleid voor mensen met een grote achterstand tot onze samenleving
 • Geen samenwerking met radicale religieuze organisaties die in hun uitingen en optreden de integratie van mensen in onze samenleving frustreren
 • Er komen aanmeldcentra langs de Europese buitengrenzen - wanneer blijkt dat vluchtelingen recht hebben op verblijf, worden zij eerlijk over de EU-landen verdeeld
 • Gemeenten dragen evenredig bij aan de vluchtelingenopvang
 • Opvang liefst kleinschalig, waarbij bewonerscomité's inspraak krijgen
 • Zo snel mogelijk taalonderwijs en werk voor vluchtelingen met verblijfsstatus
 • Ruimhartige uitvoering van het kinderpardon
 • Toestemming voor de bed-bad-broodregeling: vluchtelingen hoeven niet over straat te zwerven
 • Voor wat betreft ontwikkelingssamenwerking: meer aandacht voor jongeren ((vak)opleidingen) en gezondheidszorg

VVD

 • Duurzame opvang in de regio: de landen aldaar moeten vluchtelingen zo mogelijk een verblijfsvergunning bieden. Dit wordt een criterium voor ontwikkelingshulp, handelsovereenkomsten en overige verdragen
 • Geen asielaanvragen in Europa meer
 • Asielzoekers in Nederlandse opvangcentra houden zich aan de kernwaarden van onze maatschappij en worden bij wangedrag in een streng en sober regime geplaatst
 • Herhaalde asielaanvragen (beroepszaken) mogen niet in Nederland worden afgewacht
 • Het kinderpardon wordt afgeschaft
 • De mogelijkheid voor hoger beroep bij herhaalde aanvragen verdwijnt
 • Migraten uit veilige landen mogen hier niet blijven; om die landen te dwingen hun onderdanen terug te nemen wordt een voorwaarde voor ontwikkelingshulp, handelsrelaties en het sluiten van verdragen
 • Gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen wordt verboden
 • Uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn geen asielzoekers en moeten Nederland verlaten
 • Illegaal verblijf en hulp bij illegaal verblijf wordt strafbaar
 • Nieuwkomers moeten aan onze strenge eisen voldoen en zo snel mogelijk inburgeren - daaraan niet voldoen moet consequenties krijgen (bv verlies verblijfsvergunning of uitkering)
 • Inburgering is een eigen verantwoordelijkheid: de nieuwkomer moet zelf betalen. Er is wel een sociaal leenstelsel
 • Iemand die niet probeert de Nederlandse taal te leren, krijgt geen uitkering
 • Algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar
 • Religieuze genootschappen die de democratie ondermijnen moeten verboden kunnen worden

PvdA

 • De grootte van een asielzoekerscentrum wordt aangepast aan de omvang van dorp of stad
 • Nieuwkomers moeten sneller integreren zodat ze eerder volwaardige burgers zijn
 • Vluchtelingen moeten - vooral in de eigen regio - een beter leven krijgen: goede opvang in de regio zorgt ervoor dat het aantal vluchtelingen naar Europa afneemt
 • Er moet onderscheid worden gemaakt tussen economische vluchtelingen en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging
 • Economische migranten hebben geen recht op asiel
 • Mensensmokkel moet streng worden aangepakt - Europese afspraken
 • De meest kwetsbare vluchtelingen, zoals kinderen, blijven altijd welkom: hun positie en rechten moeten in de Vreemdelingenwet worden verbeterd

SGP

 • Nederland stimuleert dat er vanuit Europa voldoende geld is voor opvang in de regio
 • Het indienen van herhaalde asielaanvragen ontmoedigen, onder meer door inperking vergoeding rechtsbijstand
 • Geen generaal pardon
 • Voor gezinnen geldt een nareistermijn van drie maanden
 • Nederland staat open voor de opvang van christelijke vluchtelingen, omdat die in islamitische landen extra gevaar lopen
 • Extra toetsing van bekeringsverhalen van asielzoekers
 • Uitbreiding van de lijst veilige landen
 • Bij opvang in Nederland meer aandacht voor het draagvlak binnen de gemeente
 • Ruimte voor kleinschalige opvang
 • Geen inburgeringscursus betekent geen uitkering

CDA

 • Vluchtelingen die hier mogen blijven, zijn via de inburgeringsplicht als eerste zelf verantwoordelijk voor hun integratie
 • Lagere drempels voor taallessen door vrijwilligers en taal- en inburgeringscursussen via de kanalen van de publieke omroep: het aanbod van cursussen wordt dan groter
 • Inburgeren is niet vrijblijvend: weigeren moet in het uiterste geval leiden tot de intrekking van de verblijfsstatus
 • Opvang in de regio moet worden gestimuleerd
 • Oorlogsvluchtelingen krijgen in eerste instantie een ontheemdenstatus: de vluchteling kan zich dan via opleiding of werk verder ontwikkelen, maar weet ook dat zijn perspectief steeds op terugkeer is gericht
 • Asielzoekers moeten worden gehuisvest in kleinschalige opvangcentra, verspreid over het land. Daarbij krijgen gemeenten meer inspraak. Kleinschalige opvang zorgt ervoor dat integratie makkelijker plaatsvindt
 • Bindende afspraken binnen Europa: landen die niet op willen vangen, kunnen geen aanspraak maken op Europese gelden
 • Hulp aan landen in de regio die veel vluchtelingen opvangen (Libanon), steun voor herkomstlanden die na het herstel van vrede meewerken aan de terugkeer van hun landgenoten
 • Een strikt beleid van toelating en inburgering voor reguliere migranten

PvdD

 • Vluchtelingenopvang wordt kleinschalig geregeld en het aantal gehuisveste vluchtelingen is nooit meer dan een kwart van het aantal inwoners van een dorp of stad
 • Kinderen die hier zijn opgegroeid en geworteld krijgen een verblijfsvergunning
 • Vluchtelingen hebben recht op (taal)onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en adequate huisvesting
 • Wie buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten, heeft recht op opvang, voedsel en zorg - het Rijk helpt gemeenten daarbij

VNL

 • Nederland zelf gaat over het eigen immigratiebeleid
 • Strengere grensbewaking, meer marechaussee
 • Streng immigratiebeleid, naar Australisch model
 • De eerste tien jaar geen sociale zekerheid of naturalisatie voor immigranten
 • Taalniveau van de inburgeringscursus moet omhoog
 • Asielzoekers en statushouders die op vakantie gaan naar hun land van herkomst, verliezen hun verblijfsrecht
 • Immigranten met een kindbruid worden uitgezet

DENK

 • Asielzoekers moeten sneller kunnen studeren en werken
 • Kleinschalige opvang
 • Meer geld naar onderwijs en zorg asielzoekers
 • Capaciteit COA en IND vergroten

 

 

Auteur