Verkiezingen Tweede Kamer: dit zeggen de politieke partijen over ouderen- en verpleeghuiszorg

Getty Images

Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg, ouderen die te lang in het ziekenhuis blijven liggen omdat er elders geen plek voor hen is – hoe willen we omgaan met de zorg voor onze ouderen? Dit zeggen de politieke partijen erover.

50PLUS
•    Zorg dichtbij: verpleeghuiszorg en kleine specialistische ingrepen moeten vaker thuis of in kleine klinieken in de wijk plaats kunnen vinden
•    Investeren in wijkteams die welzijn en zorg combineren
•    Wijkteam moeten meer dan nu preventief werken, onder meer met informatiebijeenkomsten, spreekuren en huisbezoeken 
•    Ouderen die eenzaam zijn, krijgen een tablet en cursussen in digivaardigheid
•    Goede regionale afspraken maken tussen eerstelijns en tweedelijns en overige ondersteunende zorg, zodat er een goed gesloten keten van zorg ontstaat
•    Meer mogelijkheden en meer bedden voor acute zorg in de wijk zodat ouderen minder snel naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gaan
•    Sociaal isolement en eenzaamheid bestrijden: gemeenten moeten beleid voeren en activiteiten ontwikkelen zodat wijken leefbaarder worden. Ook de stichting welzijn speelt een rol, zeker ook vanwege alle ontwikkelingen rond corona

VVD
•    Meer ruimte voor digitalisering in de (ouderen)zorg
•    Meer zorg dicht bij huis
•    Vanuit kleinschalig wonen met zorg moet er de mogelijkheid zijn om eenvoudiger naar een verpleeghuis te verhuizen
•    Regeldruk in de zorg moet worden aangepakt

CDA
•    Investeren in de ouderenzorg – met name in het aantal verpleeghuizen
•    Meer samenwerking tussen zorgorganisaties
•    Het actieplan Een tegen Eenzaamheid wordt voortgezet
•    Ook in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn en aandacht voor vragen rond zingeving
•    Er moet meer ruimte en tijd zijn voor het gesprek tussen ouderen, hun familie en de mensen in de zorg over de vraag welke zorg goed en zinvol is. Dat was medisch mogelijk is, is niet altijd de beste optie

ChristenUnie
•    Inzetten op lokale ouderenzorg
•    Gemeenten, huisartsen, wijkverpleging, geriatrisch deskundigen en verpleeghuizen moeten voor elke wijk een plan maken voor organisatie van de ouderenzorg. Per wijk is er een vast wijkverpleegkundig team als aanspreekpunt
•    Alle zorg voor thuiswonende ouderen wordt betaald uit de Zvw en de Wmo
•    Op termijn komt er één wet voor de ouderenzorg 
•    Er moet worden geïnvesteerd in nieuwe woonzorgconcepten om de verpleeghuizen te ontlasten. Deze nieuwe woonvormen moeten veel meer aansluiten bij wat ouderen willen
•    Gemeenten worden verplicht om voor hun ouderen voldoende aangepaste woningen en gemeenschappelijke woonvormen te realiseren

SGP
•    De knelpunten in de verschillende zorgwetten oplossen zodat de ouderenzorg in de breedte kan worden aangepakt
•    Ouderen moeten hulp krijgen om fysiek, mentaal en sociaal sterker te worden, zodat de kwaliteit van leven verbetert
•    Gemeenten moeten valpreventie aanbieden aan alle inwoners van 65 jaar en ouder
•    De specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en de klinisch geriater moeten samen met de huisarts een grotere rol spelen in de ouderenzorg. Zij moeten samen kijken of iemand nog thuis kan blijven wonen of een andere vorm van zorg nodig heeft
•    Het Deltaplan Dementie wordt uitgebreid en de overheid moet streven naar een dementievriendelijke samenleving
•    Er moeten kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie komen


D66
•    De basiszorg loopt zoveel mogelijk via de eerstelijnszorg en regionale ziekenhuizen, vooral voor kwetsbare ouderen 
•    Er komt logeerzorg: een tussenstap tussen thuis en het verpleeghuis
•    Eigen bijdrage in de ouderenzorg moeten meer hetzelfde zijn zodat de eigen bijdrage niet langer leidend is in de keuze voor zorg

PvdA
•    Meer wijkverpleegkundigen voor de zorg thuis van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met psychische problemen 
•    Het consult bij de huisarts moet langer worden
•    De verpleeghuiszorg moet zoveel mogelijk aan huis worden geleverd
•    De zorg en de omstandigheden in de verpleeghuizen moet beter: meer en beter opgeleid personeel en meer investeren in welzijnswerk

GroenLinks
•    Zorg in de buurt moet groter worden – zeker ook als het gaat om ziekenhuizen en spoedeisende hulp
•    Er moeten meer verpleeghuisplekken komen
•    Er moeten voorzieningen komen voor ouderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen
•    Mantelzorgers van thuiswonende ouderen moeten voldoende ondersteuning krijgen
•    Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen krijgen meer ruimte voor samenwerking met huisarts, ziekenhuis en sociale hulpverlening
•    Zowel in medische opleidingen als op de werkvloer moet meer aandacht zijn voor persoonlijke ouderenzorg en goede zorg voor ouderen die ongeneeslijk ziek zijn 

SP
•    Er moet een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding komen
•    Er moeten Zorgbuurthuizen in de wijk komen: mensen moeten kunnen kiezen tussen zorg thuis en een plek in een Zorgbuurthuis

PvdD
•    Thuiszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kleinschalig en regionaal worden georganiseerd
•    Het zorgaanbod moet per gemeente gelijk zijn: het mag dus niet langer zo zijn dat het uitmaakt in welke gemeente je woont
•    Ouderen moeten de keuze hebben tussen kwalitatieve en voldoende zorg thuis of een plek in een verpleeghuis
•    Investeren in voldoende wijkverpleging
•    Investeren in faciliteiten voor dagbesteding voor thuiswonende ouderen
•    Er komen kleinschalige verpleeghuizen bij

PVV
•    Investeren in ziekenhuizen, intensive care en spoedeisende hulp
•    Investeren in nieuwe verpleeghuisplekken
•    Ouderenzorg moet in één wet geregeld worden, niet in de huidige vier wetten
•    Investeren zodat zorgmedewerkers voldoende tijd hebben voor handen aan het bed

Lijst Henk Krol
•    De ouderenzorg wordt hervormd en Nederland moet leren van landen als Japan en Taiwan, waar ouderen langer actief en maatschappelijk betrokken blijven
•    Het wordt financieel aantrekkelijk gemaakt om in een groepswoning of een familiehuis te wonen – het voorkomt eenzaamheid en de gezondheidsproblemen die daaruit voortkomen
•    Er komen voldoende verzorgings- en verpleeghuizen bij en het Rijk gaat zelf verpleeghuizen bouwen
•    Er komt een internationaal toonaangevende wetenschappelijke instelling die onderzoek doet naar dementie en wijzen waarop we dementie kunnen voorkomen en genezen

FvD
•    Het zorgaanbod moet per gemeente gelijk zijn: het mag dus niet langer zo zijn dat het uitmaakt in welke gemeente je woont
•    Op een zo klein mogelijke schaal uitbreiden van thuiszorg en huishoudelijke hulp
•    Via innovatie moet mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund
•    Bestaande zorg- en verpleeghuizen blijven en worden waar mogelijk uitgebreid
•    Eenzame ouderen krijgen ondersteuning via lokale vrijwilligersprojecten

Denk
•    E-health en domotica stimuleren
•    Bij de zorg voor ouderen moet ook rekening worden gehouden met culturele gevoeligheden
•    Thuis blijven wonen en wijkverpleging worden speerpunten
•    Focus op eigen regie door ouderen
•    Familie of vrienden kunnen betaalde zorg verlenen, wijkverpleegkundige wordt dan verantwoordelijk voor beheer van zorgplan en gelden
•    Zorgprofessionals als wijkverpleegkundigen houden vinger aan de pols en werken met zorgbureau en familie of vrienden samen om eventuele hiaten op te lossen
•    In het verpleeghuis moet een wettelijk minimum van twee gekwalificeerde zorgmedewerkers per acht patiënten worden ingevoerd
•    Overbodige registratie en administratie afschaffen, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten en hygiëne
•    Werven van verzorgenden voor een baan in het verpleeghuis
•    Iemand die de Nederlandse taal niet machtig is, krijgt kosteloos een tolk aangeboden
•    Meer aandacht voor de mondgezondheid van ouderen in de thuiszorg en de ouderenzorginstellingen

Auteur 
  • Mariska Tjoelker