Verkiezingen Tweede Kamer: dit zeggen de politieke partijen over overheid en economie

Getty Images

Gaan we erop vooruit, of moeten we de komende jaren de hand op de knip houden? En komen er nog belastingherzieningen aan of vinden de partijen het wel even goed zo? Lees hier wat uw partij de komende jaren wil met overheid en economie.

50PLUS

 • Structurele verhoging van het minimumloon
 • Werk je door na je 65ste, dan krijg je als bonus recht op een volledige arbeidskorting
 • Koppeling tussen lonen en uitkeringen handhaven
 • Een drastische vereenvoudiging van het belastingstelsel
 • Discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen worden teruggedraaid
 • Extra steun voor mensen onder de armoedegrens
 • Gratis kinderopvang
 • Gezonde voeding laag BTW-tarief, ongezonde voeding hoog BTW-tarief
 • De schuldhulpverlening wordt verbeterd en gemeenten moeten meer kijken naar samenhang werkloosheid, schulden, (geestelijke) gezondheid en gezinssituatie

 

VVD

 • De koopkracht moet aanzienlijk omhoog
 • Het stelsel van belastingen en toeslagen moet eenvoudiger
 • De inkomstenbelasting voor de middeninkomens gaat omlaag (de middeninkomenskorting)
 • Belastingheffing op spaargeld op basis van het werkelijke rendement
 • Er komt per gemeente een maximum aan het stijgingspercentage van de OZB
 • De energiebelasting moet omlaag
 • Sterke overheid die soms ingrijpt in de economie – bestrijding van monopolies, kartels en misbruik van marktmacht
 • Lastenverlagingen en actieve bescherming voor middeninkomens en kleinere ondernemers. Grotere bedrijven gaan juist meer betalen
 • Economische groei in plaats van bezuinigen
 • Sterke overheid zorgt voor vangnet bij inkomensverlies of arbeidsgeschiktheid, ook voor zzp’ers
 • Steun voor middeninkomens via betaalbaarder kinderopvang en bonus voor voltijdwerken
 • Middenstandskorting, werkgeverslasten afhankelijk maken van bedrijfsgrootte, overheid betaalt loon bij tweede ziektejaar werknemer
 • Hogere uitkering direct na verlies baan, meer richten op vinden nieuwe baan, extra mogelijkheden voor scholing
 • Vaste contracten worden voor de werkgever goedkoper, makkelijker om mensen in dienst te nemen
 • Minimumloon gaat omhoog

 

CDA

 • Belastingheffing naar draagkracht
 • Geen belasting op spaargeld als dat zou betekenen dat je meer belasting betaalt dan het rendement op het spaargeld
 • Voor beleggingen komt er een belasting over het feitelijk rendement
 • Toeslagensysteem vereenvoudigen door toeslagen te baseren op een vastgesteld inkomen
 • BTW op groente en fruit uit Europa gaat omlaag
 • Er komt een zogeheten vrijwilligersverlof, te vergelijken met het zorgverlof. Het Rijk geeft het goede voorbeeld door het vrijwilligersverlof op te nemen in de cao
 • Kosten voor kinderopvang: inkomensafhankelijke bijdrage
 • Belastingdruk op arbeid minder afhankelijk van contractvorm
 • Fiscale voordelen van elektrische auto versneld afbouwen
 • Afbouwen van fiscale voordelen voor ondernemingen die lenen in plaats van vermogen opbouwen
 • Dienstverlening van de Belastingdienst wordt verbeterd
 • Effectievere belastingheffing en jaarlijkse analyse van mogelijke problemen bij belastingheffing
 • Onafhankelijke belastingombudsman

 

ChristenUnie

 • Het minimumloon moet omhoog
 • Belastingkorting gebaseerd op de samenstelling van het huishouden. Het inkomensafhankelijke deel van deze korting moet huishoudens met lagere inkomens extra ondersteunen in de kosten van wonen, zorg en kinderen
 • Belastinghervorming: gezin centraal en werken loont
 • Verlaging van inkomstenbelasting door hypotheekrenteaftrek verder te beperken
 • Eigen woning gaat van box 1 naar box 3. Er geldt dan een hoge vermogensvrijstelling, om het betalen van belasting over eigen woning en vermogen te beperken
 • Tarief van vermogensbelasting gaat omhoog
 • Er komt één BTW-tarief voor gezonde voeding, openbaar vervoer en reparaties
 • Het toeslagensysteem verdwijnt
 • Energiebelasting moet eerlijker worden
 • Gemeenten krijgen meer ruimte om zelf belasting te heffen

 

SGP

 • Fiscaal beleid moet gezinsvriendelijk zijn
 • Meer waardering voor onbetaald werk
 • Belastingkloof tussen een- en tweeverdieners dichten
 • Kinderbijslag en kindgebonden budget omhoog
 • Bij geboorte vierde kind krijgt een gezin 1000 euro extra als tegemoetkoming in de kosten
 • Degelijke overheidsfinanciën zijn de norm: rekening moet toch betaald worden
 • Recht op meer betaald rouwverlof
 • Recht om iedere week, bijvoorbeeld op zondag, ten minste 24 uur onbereikbaar te zijn voor je werk
 • Geen quota voor bepaalde doelgroepen: functies moeten naar de beste kandidaat gaan

 

D66

 • Er moet een heffingskorting voor lage inkomens komen
 • Tarief voor inkomstenbelasting op regulier inkomen gaat omlaag, tarief voor vermogensbelasting gaat omhoog
 • Toeslagensysteem verdwijnt
 • Tarieven voor erf- en schenkbelasting gaan omhoog en de verschillen die er nu nog tussen verschillende groepen rechthebbenden zijn, worden minder
 • Gemeenten krijgen meer ruimte om zelf belasting te heffen
 • Kinderopvang wordt gratis
 • Het wordt voor werkgevers interessanter om vaste contracten aan te bieden
 • Werklozen krijgen hulp bij scholing

 

PvdA

 • Belastingdruk gaat van inkomen naar kapitaal
 • In plaats van de inkomstenbelasting over vermogen komt er een progressieve vermogens(winst)belasting
 • De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verdwijnt
 • De overdrachtsbelasting voor starters gaat omlaag, voor beleggers gaat de overdrachtsbelasting omhoog
 • Particulieren met een tweede woning moeten daar meer belasting over betalen
 • Toeslagensysteem verdwijnt
 • De zorgpremie gaat omlaag
 • Er komt een nieuwe vorm van huursubsidie, gebaseerd op het inkomen van het voorafgaande jaar
 • BTW op groente en fruit verdwijnt

 

GroenLinks

 • Lager belastingtarief voor werkenden en voor lage en middeninkomens
 • Hoger belastingtarief voor hogere inkomens en expats
 • Zorgtoeslag verdwijnt door de zorgpremie te verlagen
 • Huurtoeslag blijft bestaan
 • Erfbelasting verdwijnt voor gewone huishoudens met een gemiddelde erfenis
 • Grote erfenissen worden zwaarder belast
 • De verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting voor de aanschaf van een woning of het aflossen van de hypotheek vervalt
 • Miljonairs moeten een solidariteitsbijdrage gaan betalen
 • BTW op groente en fruit verdwijnt
 • Er komt gratis kinderopvang voor 4 dagen per week, buitenschoolse opvang wordt gratis

 

SP

 • Belastingtoeslagensysteem verdwijnt
 • Heeft een bedrijf meer dan 100 werknemers, dan krijgen die werknemers net zoveel zeggenschap als de aandeelhouders als het gaat om grote investeringen of fusies. De werknemers delen mee in de winst
 • Bijzondere aftrekposten voor grote bedrijven verdwijnen
 • KLM, het openbaar vervoer en de energievoorziening komen in handen van de overheid
 • Er komt een nationale betaal- en spaarbank – deze mag niet met geld speculeren

 

PvdD

 • Er komt een CO2-belasting
 • Er komt een vliegbelasting en hoe vaker je vliegt, hoe meer je betaalt
 • Het aantal vliegbewegingen moet drastisch omlaag
 • De economie moet veranderen: van winst naar welzijn
 • De banken worden opgesplitst: nutsbanken en zakenbanken
 • Winstbelasting voor bedrijven gaat omhoog
 • De hoogste schaal inkomstenbelasting gaat naar 60 procent
 • BTW op groente, fruit, openbaar vervoer en culturele activiteiten verdwijnt
 • Er komt gratis kinderopvang voor 4 dagen per week

 

PVV

 • De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan
 • De energiebelasting gaat omlaag
 • De BTW gaat omlaag
 • Zorgtoeslag voor lage inkomens blijft bestaan
 • Een einde aan de willekeur en corruptie
 • Gekozen burgemeester
 • Invoering van bindend referendum
 • Eerste Kamer afschaffen
 • 20 Procent salarisverlaging voor bewindslieden, Kamerleden en Europarlementariërs
 • Koningshuis wordt belastingplichtig, bijdrage aan het Koningshuis verlagen met 20 procent
 • Wachtgeldregeling voor politici verdwijnt: in plaats daarvan WW
 • Na verkiezingen worden de drie grootste partijen verplicht met elkaar te gaan onderhandelen

 

Lijst Henk Krol

 • Bindend referendum voor alle bestuurslagen
 • Gekozen burgemeester
 • Gemeentelijke verkiezingen loskoppelen van landelijke politiek: daarom verkiezingen op verschillende dagen
 • Reorganisatie Belastingdienst
 • De overheid wordt kleiner en daadkrachtiger
 • Meer belastinggeld naar de rechtsstaat, wonen, innovatietechnologie, verlaging van de AOW-leeftijd voor zware beroepen, defensie
 • Bezuinigen op apparaatskosten overheid, de EU, migratie en asiel, subsidies, ontwikkelingssamenwerking
 • Vennootschapsbelasting gaat omhoog
 • In Nederland gevestigde multinationals moeten zich inzetten voor de Nederlandse samenleving
 • Hervorming van belastingen op erfenis en schenkingen
 • Belasting over spaargeld wordt alleen geheven over daadwerkelijk rendement

 

FvD

 • Bindend referendum naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeester
 • Bij aantreden nieuwe regering moeten topambtenaren en ambassadeurs, net als in de Verenigde Staten, opnieuw solliciteren
 • Wachtgeld verdwijnt
 • Minder schaalvergroting
 • Menselijke maat in openbaar bestuur
 • Samenvoegen van gemeenten alleen na referendum
 • Lagere belastingen door overheid te verkleinen
 • Belastingen-, toeslagen- en premiestelsel op de schop
 • Verlagen energiebelasting
 • Afschalen bureaucratie: voor iedere nieuwe wet of regel moeten er minimaal vijf andere verdwijnen
 • Belastingvrije voet € 20.000, in combinatie met lage vlaktaks
 • Nationale bedrijven in vitale sectoren (luchtvaat, water, energie) beschermen
 • BTW gaat naar 19% en 6%
 • Erf- en schenkbelasting verdwijnt
 • Teruggeven kwartje van Kok
 • Vermogensrendementsheffing voor spaarders moet stoppen
 • Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement
 • Geen subsidie op elektrische auto’s

 

Denk

 • Hogere belastingen voor multinationals en rijke particulieren
 • Belastingverlaging voor MKB
 • Het toeslagensysteem wordt hervormd en er blijft één type toeslag over
 • Er komt een Wet Omkering Bewijslast Discriminatie: bedrijven en organisaties moeten aan de voorkant aantonen dat ze niet discrimineren
 • Er komt een diversiteitsquotum van 10 procent voor overheid en bedrijfsleven
 • Er komt een minister van Inclusiviteit
 • Invoering van een Nationale Ondernemers Kredietbank
 • Gekozen burgemeester
 • Instelling Constitutioneel Hof waar rechters toetsen aan de Grondwet
Auteur 
 • Mariska Tjoelker