Verkiezingen Tweede Kamer: dit zeggen de politieke partijen over terrorismebestrijding

Getty Images

Ook de afgelopen jaren werden we weer opgeschrikt door terroristische aanslagen. Wereldwijd doen inlichtingen- en veiligheidsdiensten er alles aan om de kans op een volgende aanslag zo klein mogelijk te maken. Hoe denken de politieke partijen over het bestrijden van terrorisme?


50PLUS
•    Nederland geeft geen geld aan misdadige, corrupte regimes die mensenrechten schenden of terrorisme steunen en ook niet aan landen, organisaties of bedrijven die betrokken zijn bij geweldsconflicten

VVD
•    VVD wil een realistisch buitenlandbeleid waarin onze belangen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, migratie en handel, de relaties met andere landen bepalen. Daarom werken we samen met ongemakkelijke partners in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Als een land onze belangen schaadt, bijvoorbeeld door het financieren van extremistische religieuze instellingen in Nederland, volgen er maatregelen
•    Intrekken van het Nederlanderschap van alle Nederlandse uitreizigers (mannen en vrouwen) zodat zij in het belang van onze nationale veiligheid niet kunnen terugkeren
•    Wij zijn tegen een betere behandeling voor terroristen met alleen de Nederlandse nationaliteit. Daarvoor willen we het verdrag tegen stateloosheid aanpassen naar de oorspronkelijke versie, die een uitzonderingsclausule voor terroristen bevatte
•    Nederlandse uitreizigers krijgen geen consulaire dienstverlening (zoals het verlenen van een paspoort), zolang intrekking van het Nederlanderschap nog niet is geregeld.
•    De Nederlandse nationaliteit vervalt wanneer mensen vrijwillig in vreemde krijgsdienst treden. Dit breiden we uit met mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie
•    Lokale berechting van Syriëgangers. Daarbij steunen we de Koerdische strijdgroepen in Syrië, ook als dat op gespannen voet staat met het volkenrechtelijke verbod op inmenging in een ander land
•    Hogere straffen voor deelname aan een terroristische organisatie. Dit trekken we gelijk met medeplichtigheid aan moord. Bij een veroordeling voor dit misdrijf is ontneming van het Nederlanderschap ook mogelijk. De definitie voor deelname aan een terroristische organisatie wordt verruimd
•    Internationale samenwerking bij de bestrijding van terreur en islamitisch terrorisme
•    Minimumstraffen voor terroristische misdrijven en oorlogsmisdrijven
•    Onder toezichtstelling en zo nodig levenslang in de gaten houden van jihadisten die vrijkomen uit detentie. De Wet Langdurig Toezicht maakt dit al mogelijk bij gewelds- en zedendelinquenten. Daarnaast kunnen geradicaliseerde jihadisten ook (een vorm van) TBS opgelegd krijgen
•    Actief vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie bij uitingsdelicten (zoals opruiing, haatzaaien, discriminatie of bedreiging) door extremistische predikers. Nederland zet zich bovendien actief in voor een Europese zwarte lijst met extremistische predikers die Europa niet in mogen.
•    Verbieden van genootschappen die, in de rechtsvorm van een kerkgenootschap, een bedreiging vormen voor onze openbare orde en de democratische rechtsorde ondermijnen
•    Voorkomen dat mogelijke terroristen en extremisten Europees en Nederlands grondgebied bereiken via extra investeringen in de Marechaussee om de grenzen beter te bewaken, en (inter)nationaal sterker op te kunnen treden

CDA
•    We blijven alert op de risico’s van aanslagen en terrorisme. We willen een integrale aanpak van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke maatregelen en vroegtijdige signalering van radicalisering in jihadi-gezinnen of extreme groeperingen
•    Wij willen een speciaal traject voor veroordeelde terroristen die na het uitzitten van hun straf nog steeds radicale opvattingen aanhangen
•    Nederland blijft zich sterk maken voor de oprichting van een tribunaal voor de berechting van IS-uitreizigers, die willens en wetens lid werden van een organisatie die genocide pleegde

ChristenUnie
•    IS-strijders worden berecht, bij voorkeur internationaal en in de regio waar de misdaden hebben plaatsgevonden
•    IS-kinderen met de Nederlandse nationaliteit kunnen terug, mits ze onder toezicht worden gesteld. Ouders worden uit de ouderlijke macht gezet. We investeren in speciale deradicaliserings- en re-integratietrajecten voor de kinderen
•    Deradicalisering teruggekeerde jihadstrijders. Er is voldoende capaciteit nodig voor Extra Beveiligde Inrichtingen en de-radicaliseringstrajecten om de veiligheid te bevorderen en kritisch te toetsen of ze effectief zijn
•    Robuust budget voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De Inlichtingen en -Veiligheidsdiensten hebben een robuust en stabiel budget nodig om radicalisering en terrorisme in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te volgen. De capaciteit van de diensten moet op orde blijven
•    Preventie radicalisering in de wijk. We vergroten de weerbaarheid en versterken de signaalfunctie van ouders, wijkagenten, jongerenwerkers, straatcoaches, reclasseringsmedewerkers en alle anderen met een spilfunctie in wijken
•    Geen podium voor haatpredikers. We geven geen vergunningen af voor evenementen met of een visum voor dergelijke verspreiders van haat
•    Antisemitisme, extremisme en radicalisering via school bestrijden. Op elke school wordt onderwijs gegeven over de Holocaust, antisemitisme, radicalisering, rechts-extremisme en links-extremisme en nieuwe vormen van gewelddadig extremisme die zich nu en in de toekomst kunnen manifesteren
•    Nationaal coördinator antisemitismebestrijding. Ook in Nederland is het permanent nodig om de problemen rond antisemitisme zichtbaar te maken en een effectieve aanpak van antisemitisme te bevorderen
•    Joodse synagogen en scholen krijgen structurele financiële ondersteuning voor beveiliging, omdat zij al jarenlang serieuze bedreigingen ontvangen
•    Aanpak van witwasfraude en terrorismefinanciering. We willen een Europese autoriteit die toezicht gaat houden op verdachte geldstromen
•    Hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit moeten ten goede komen aan de Palestijnse burgers. Directe financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit wordt gestopt als deze wordt aangewend voor zaken die het vredesproces belemmeren, zoals het belonen van veroordeelde Palestijnse terroristen en het verheerlijken van terreurdaden

SGP
•    De financiering van het werk van de veiligheidsdiensten moet voor meerdere jaren vaststaan om een jojobeleid te voorkomen
•    Er moet meer aandacht komen voor bewaking van de Nederlandse grenzen met buurlanden, bijvoorbeeld met mobiele controles
•    Informatie van wijkagenten over personen of groepen die radicaliseren moet niet ergens in de politieorganisatie blijven steken: betere samenwerking en informatie-uitwisseling is dus nodig. De samenwerking met inlichtingendiensten in het buitenland moet ook beter
•    Iemand die zonder toestemming in een door terroristen gecontroleerd gebied verblijft, is strafbaar
•    De Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding moet permanent worden. In de strijd tegen terrorisme zijn de bevoegdheden uit deze wet, zoals preventieve gebiedsverboden en contactverboden, nog steeds van belang
•    Het is goed dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt geëvalueerd. Daarbij moet de bescherming tegen aanslagen en andere terroristische acties vooropstaan, ook als dat ten koste gaat van de privacy van mogelijke terroristen
•    Het moet mogelijk zijn om terroristen het Nederlanderschap af te nemen. Is dat niet mogelijk, dan worden in elk geval hun rechten rond hun Nederlanderschap beperkt, bijvoorbeeld hun kiesrecht of het recht om in overheidsdienst te werken
•    Verheerlijking van (terroristisch) geweld en het zaaien van haat moet strafbaar zijn
•    In de strijd tegen aanslagen en terrorisme kan het nodig zijn om incidenteel inbreuk te maken op de privacy. In dat geval gaat de nationale veiligheid en die van burgers voor

D66
•    Preventie en vertrouwen zijn de basis om radicalisering te stoppen. Samen met gemeenten, wijkagenten, jongerenwerkers, docenten en hulpverleners willen we radicalisering vroegtijdig signaleren en de negatieve gevolgen zo klein mogelijk houden
•    We trekken een absolute grens wanneer mensen haatzaaien of oproepen tot geweld, net zoals bij het aanwakkeren van antisemitisme, islamofobie en homohaat. Dat geldt voor alle vormen: terrorisme, rechts-extremisme, links-extremisme, islamitisch extremisme en overige ideologieën die geweld legitimeren
•    Nederlandse kinderen van IS-strijders in Syrische kampen worden naar Nederland gehaald om verdere radicalisering te voorkomen
•    IS-strijders, zowel mannen als vrouwen, worden berecht voor de misdaden die zij hebben begaan. Bij voorkeur gebeurt dit voor een internationaal tribunaal
•    Er komt een volwaardige Europese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
•    Bij terrorismebestrijding hoort ook de strenge, Europese aanpak van terrorismefinanciering. Dit betekent een Europese toezichthouder die toezicht houdt op terrorismefinanciering, witwassen en andere dubieuze geldstromen
•    Het afgelopen decennium is er veel ingrijpende Europese antiterrorismewetgeving ingevoerd waarvan noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit niet voldoende bewezen zijn. D66 wil dat de Nederlandse regering pleit voor een uitvoerige evaluatie van de huidige Europese maatregelen tegen terrorisme

PvdA
•    Rechts-extremisten vinden elkaar internationaal steeds makkelijker en de dreiging van jihadistische terrorisme blijft een reëel gevaar. Inlichtingendiensten in Europa moeten dan ook beter samenwerken
•    We moeten voorkomen dat jongeren radicaliseren. We ondersteunen ouders, docenten en jongerenwerkers bij het herkennen én voorkomen van radicalisering onder jongeren. Zo ontstaat een nieuwe generatie jongeren die niet vatbaar is voor achterdochtige complottheorieën, theologische ontsporingen en politieke machtsfantasieën

GroenLinks
•    We bouwen aan een betrouwbaar financieel stelsel. Er komt strenger toezicht op witwaspraktijken en terrorismefinanciering door financiële partijen
•    Bij de bestrijding van terrorisme ligt de nadruk op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zetten hun bevoegdheden gericht in en publiceren jaarlijks het aantal taps dat ze hebben geplaatst. De commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgt de mogelijkheid om samen te werken met andere toezichthouders in betrouwbare Europese landen
•    De wijkagent speelt een belangrijke rol in preventie, signalering en sociale veiligheid. We investeren in opvoedingsondersteuning, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en jeugdzorg en de samenwerking daarvan met de politie. Zo voorkomen we dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit belanden of radicaliseren

SP
•    Vernietiging van landen leidde tot miljoenen vluchtelingen en versterkte de positie van terroristische organisaties. We stoppen met deze zinloze oorlogen en kiezen voor een vredespolitiek. We bestrijden oneerlijke handel die leidt tot uitbuiting en helpen andere landen om zichzelf te ontwikkelen

PvdD
•    De Partij voor de Dieren wil dat Nederland stopt met het steunen van gevechtsmissies. Westerse bombardementen en militaire betrokkenheid bij conflicten zoals in Afghanistan en Libië hebben de wereld niet veiliger gemaakt. In plaats daarvan sloegen miljoenen mensen op de vlucht en is de dreiging van terrorisme nog altijd aanwezig

PVV
•    De Nederlandse grens(bewaking) wordt in ere hersteld
•    Niet de EU, maar Nederland is weer baas over eigen grenzen en eigen vreemdelingenbeleid
•    De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
•    Migranten uit islamitische landen komen Nederland niet meer in
•    Verbod verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran)
•    Defensie wordt ingezet voor bewaking van de eigen grenzen
•    Geen vage buitenlandse missies voor onze militairen maar inzet om Nederland veilig te houden
•    Jihadisten en hun sympathisanten preventief opsluiten via administratieve detentie

Lijst Henk Krol
•    We faciliteren onze inlichtingendiensten – die behoren tot de beste ter wereld – steeds naar de eisen van deze tijd
•    Het voorkomen van barbaarse aanslagen, bijvoorbeeld door religieuze extremisten, wordt hoogste prioriteit. We zetten krachtig in op het preventief optreden tegen personen die aanslagen voorbereiden
•    Buitenlandse geldstromen die terroristische bewegingen of fundamentalistische groeperingen in Nederland steunen, ondermijnen onze samenleving en worden gestopt

FvD
•    Keiharde aanpak van jihadistisch terrorisme dat zich richt op de vernietiging van de vrijheid van expressie
•    Herinvoeren grenscontroles: grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme effectief aanpakken

Denk
•    We zetten projecten rond het voorkomen van radicalisering voort, waarbij er ook wordt besteed aan de redenen waarom mensen radicaliseren

Auteur 
  • Redactie