Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met het onderwijs

Kleinere klassen, grotere scholen, een leven lang leren; onderwijs gaat hoe dan ook een rol spelen bij de komende verkiezingen. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Meer sport op basisscholen en voortgezet onderwijs
 • Klassen kleiner en het aantal lesuren per docent minder
 • Ambachtsschool en MAVO komen terug
 • Hoger onderwijs moet toegankelijk blijven
 • Investeren in volwassenenonderwijs, onderwijs voor ouderen is een basisrecht

D66

 • Kinderen vanaf twee jaar gaan naar brede buurtscholen om mogelijke achterstanden tegen te gaan
 • Minder regels en minder lesuren voor docenten: beter onderwijs voor kinderen
 • Investeren in beter beroepsonderwijs: dat moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt dan wel op het hoger beroepsonderwijs
 • Een leven lang leren
 • Mensen moeten de kans krijgen te stapelen, bij te scholen en een nieuwe carrièredroom te realiseren
 • Investeren in wetenschappelijk onderwijs

PVV

 • Geen standpunten

GroenLinks

 • Een dubbel schooladvies, zodat kinderen makkelijker een hoger niveau kunnen proberen.
 • De Cito-score verliest zijn waarde als marketinginstrument: scholen beoordelen op leskwaliteit
 • Tweejarige brugklas op scholen met een divers aanbod aan opleidingen 
 • Vakken waar iemand goed in is, mag hij op een hoger niveau volgen: onderwijs op maat
 • Vmbo- en het mbo-opleidingen moeten beter samenwerken
 • De opleidingseisen voor docenten gaan omhoog - net als hun beloning
 • Meer ambachtsscholen
 • Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten: leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen
 • Meer leraren, betere docentopleidingen, meer begeleiding en bijscholing voor docenten
 • Meer geld voor kleinere klassen en extra begeleiding, zodat kinderen met een beperking niet langer tussen wal en schip vallen
 • Op hogescholen en universiteiten geen selectie aan de poort - behoudens uitzonderingen - en studenten kunnen eenvoudig vakken op andere instellingen volgen

SP

 • Studiebeurs voor alle studenten, plus een aanvullende beurs voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen
 • Op hogescholen en universiteiten geen selectie aan de poort
 • Klassen met meer dan 30 leerlingen verdwijnen - doel is een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen
 • Studenten en docenten krijgen maximale inspraak, waarbij de medezeggenschapsraad falende onderwijsbestuurders kan wegsturen.
 • Experimenten met democratische universiteiten (studenten krijgen meer invloed op het onderwijs)
 • Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten: leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen
 • Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
 • Docenten op havo en vwo hebben een universitaire graad of behalen deze alsnog
 • Schrappen administratieve rompslomp: meer tijd voor onderwijs en leerlingen
 • Er komen meer vakscholen
 • Speciaal onderwijs voor leerliingen met een beperking, gedragsproblemen of een zeer lage intelligentie blijft gegarandeerd
 • Ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig
 • Wetenschappers krijgen een sterkere positie: meer vaste aanstellingen en meer zeggenschap over het gevoerde onderwijs- en wetenschapsbeleid
 • Introductie onderzoeksfonds: bedrijven kunnen opdrachten aanbieden maar er ontstaat geen directe band tussen bedrijf en onderzoeker
 • Er komt een landelijke cao voor docenten, inclusief een landelijke uitbetaling van salarissen
 • Cito- en rekentoets in basisonderwijs verdwijnen: leerlingen worden beoordeeld op hun groeipotentie
 • In gemengde wijken zijn scholen een afspiegeling van de buurt; scholen mogen leerlingen niet weigeren vanwege de grondslag van de school
 • Op middelbare scholen meer aandacht voor filosofie, religie en levensbeschouwing - bewustwording en omgaan met andersdenkenden

VVD

 • Basisprogramma (rekenen, taal, geschiedenis) wordt uitgebreid met vaardigheden als programmeren, ondernemen en samenwerken
 • Toelatingseisen Pabo blijven intact, in het voortgezet onderwijs hebben docenten bij voorkeur een master gevolgd
 • Voor bewegingsonderwijs op de basisschool worden vakleerkrachten ingezet
 • Scholen krijgen een stem in het bepalen van het programma van de lerarenopleiding
 • Meer flexibiliteit voor het aantrekken van zij-instromers
 • Docenten moeten zich blijven bijscholen
 • Betere docenten verdienen een betere beloning en docenten krijgen meer mogelijkheden om zich te specialiseren
 • Leerplicht gaat naar vier jaar
 • Leerachterstanden (w.o. taal) sneller opsporen en wegwerken
 • Passend onderwijs blijft intact
 • Hoogste schooladvies wordt leidend
 • Een nieuwe school starten moet makkelijker worden, maar wel pas na goedkeuring door de Inspectie van het Onderwijs
 • Scholen krijgen meer vrijheid een deel van het lesprogramma zelf in te vullen
 • Scholen moeten transparanter worden en zich meer openstellen voor feedback van belanghebbenden
 • Scholen die het volgens de Inspectie goed doen, krijgen meer vrijheid, scholen die het slecht doen, gaan eerder dicht
 • Nederlandse tradities, waarden en vrijheden worden verankerd in het onderwijs
 • Meer aandacht voor seksualiteit, met de nadruk op respect, grenzen en gevoelens
 • Op elke school worden homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volledig gerespecteerd - door leerlingen, docenten en leiding
 • VMBO-scholen moeten beter aansluiten op vervolgonderwijs, onder meer door VMBO en MBO te laten samenwerken met elkaar en met regionale bedrijven
 • Leerlingen die zakken voor hun eindexamen, moeten deelcertificaten kunnen volgen op hun eigen middelbare school
 • Leerlingen moeten vakken op verschillende niveaus kunnen volgen
 • Er moet meer ruimte zijn voor loopbaanoriëntatie
 • Instellingen in het vervolgonderwijs moeten leerlingeninstroom kunnen beperken, bijvoorbeeld vanwege kwaliteitseisen of arbeidsperspectieven
 • MBO-opleidingen moeten meer mogelijkheden krijgen de inhoud van hun opleiding in samenspraak met het lokale bedrijfsleven vast te stellen
 • Bedrijven mogen BBL-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) een vergoeding geven in plaats van loon, zodat het aantal BBL-plekken kan toenemen
 • Studiebijsluiter wordt in het gehele vervolgonderwijs verplicht
 • Onderwijsinstellingen in het vervolgonderwijs moeten kwaliteitsafspraken opstellen - bij goede resultaten volgt een financiële beloning
 • Studenten moeten meer regie krijgen over hun studiecarriere, bijvoorbeeld met leerrechten of studievouchers
 • Studenten mogen zelf het tempo van hun studie bepalen door zich voor slechts voor een deel van de vakken in te schrijven
 • OV-studentenkaart blijft gehandhaafd

PvdA

 • Geleidelijk toewerken naar één voorziening voor opvang van kinderen van nul tot twaalf jaar, waarin kinderopvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzalen in elkaar opgaan - te beginnen met minimaal zestien uur per week betaalde kinderopvang voor kinderen tussen twee en vier jaar (onafhankelijk van het wel of niet werken van de ouders)
 • Er komen drie schooladviezen: voorbereidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs
 • Ieder kind gaat eerst naar een brede brugklas - meer tijd om zich te ontwikkelen
 • Kinderen met een beperking doen zoveel mogelijk mee in het regulier onderwijs - ouders mogen daarbij zelf bepalen naar welke school hun kind gaat
 • Voor leraren in primair en voortgezet onderwijs gaat de lestaak stapsgewijs terug naar 20 uur: leraren hebben dan tijd te investeren in de leskwaliteit en leerlingbegeleiding
 • Mensen die eerder hun middelbare-schooldiploma niet hebben afgemaakt krijgen de ruimte dat alsnog te doen
 • Extra investeren in het beroepsonderwijs en bijscholing van werknemers: in vijftien jaar tot 10 miljard euro extra per jaar

SGP

 • Scholen hebben te veel te lijden onder Haagse bemoeizucht: het onderwijsprogramma moet minimaal twee reguliere kabinetsperioden stabiel blijven
 • Leeftijdsgrens van leerplicht mag niet naar beneden
 • Minder leerwegen en niveaus in VMBO en MBO
 • MBO moet meer ruimte krijgen voor afspraken met instellingen en bedrijven zodat de beroepspraktijk dichterbij komt
 • Budget aanvullende beurs voor studenten gaat omhoog
 • Beperking van het collegegeld voor een tweede studie
 • Strengere eisen voor de lerarenopleidingen
 • Lesgeven op havo of vwo vereist in principe een universitaire opleiding
 • Prestatieafspraken in wetenschappelijk onderzoek verdwijnen
 • Meer ruimte voor fundamenteel onderzoek

PvdD

 • Duurzaamheid, voedsel, natuur en dierenwelzijn worden vaste onderdelen van het lespakket op basisschool en voortgezet onderwijs
 • Onderwijsinspectie treedt op tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-diversiteit (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgenders en interseksuele mensen)
 • Basisschoelen en voortgezet onderwijs geven les in mediawijsheid en schoolzwemmen en sport komen terug in het onderwijs
 • Scholen worden niet afgerekend op cijfers, maar op de daadwerkelijke ontwikkeing van de leerling
 • Meer vrijheid voor leraren, leerlingen en ouders voor wat betreft het bepalen van prioriteiten
 • Menselijke maat in plaats van schoolfabrieken
 • Docenten zijn universitair geschoold en krijgen het salaris dat past bij hun taken
 • Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs
 • De basisbeurs keert terug en de OV-kaart blijft geldig zolang de student studiefinanciering geniet
 • Verlaging collegegeld en mogelijheid voor flexstuderen
 • MBO en HBO werken nauwer samen zodat de overstap voor studenten makkelijker wordt
 • Meer transparantie in wetenschappelijk onderzoek
 • Financiering van wetenschappelijk onderzoek via vaste (meerjarige) financiering verbetert de kwaliteit en onafhankelijkheid

VNL

 • Geen samenvoeging hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs
 • Selectie aan de poort in zowel het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs
 • Onderwijs individualiseren: leerlingen moeten de ruimte krijgen om te werken op hun eigen niveau
 • Bijzonder religieus onderwijs wordt niet langer gefinancierd door de overheid
 • Hogere salarissen voor leraren

DENK

 • Scholen krijgen de wettelijke taak om intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en te organiseren
 • Stagegarantie voor studenten
 • Meer taalonderwijs, inclusief keuzevakken Portugees, Spaans, Mandarijn, etc.
 • MBO-docenten doen jaarlijks een praktijkstage
 • Meer ruimte voor nieuwe beroepsopleidingen
 • Afschaffen van het sociaal leenstelsel, invoering inkomensafhankelijke basisbeurs
 • Collegegeld per vak
 • Vrijheid van onderwijs moet worden beschermd - ook islamitische onderwijsinitiatieven verdienen steun
 • Er moeten voldoende opleidingen tot islamitisch geestelijke en iman zijn
 • Schooladvies wordt standaard omhoog bijgesteld als de eindtoets hoger uitvalt
 • Meer brede brugklassen, meer brede scholen
 • Minder onomkeerbare selectiemomenten
 • Minder regel- en controledruk op scholen
 • Hogere salarissen voor leraren
 • Klassen tellen maximaal 25 leerlingen
 • Leraren gaan op huisbezoek om ouders meer bij de school te betrekken
 • Verschillende onderwijsvormen moeten beter op elkaar aansluiten

 

 

3 Comments

Door pieter porno (niet gecontroleerd) op do, 11-4-2019 - 16:05

dit is echt bullshit

Door Jacky (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 09:46

Prachtig al die ideeën,je zult je studie maar moeten onderbreken vanwege verplichte militaire dienst plicht,hoe gaan ze daar mee om.

Door Jacky (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 09:44

Prachtig al die ideeën,je zult je studie maar moeten onderbreken vanwege verplichte militaire dienst plicht,hoe gaan ze daar mee om.