PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met het onderwijs

Kleinere klassen, grotere scholen, een leven lang leren; onderwijs gaat hoe dan ook een rol spelen bij de komende verkiezingen. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Meer sport op basisscholen en voortgezet onderwijs
 • Klassen kleiner en het aantal lesuren per docent minder
 • Ambachtsschool en MAVO komen terug
 • Hoger onderwijs moet toegankelijk blijven
 • Investeren in volwassenenonderwijs, onderwijs voor ouderen is een basisrecht

D66

 • Kinderen vanaf twee jaar gaan naar brede buurtscholen om mogelijke achterstanden tegen te gaan
 • Minder regels en minder lesuren voor docenten: beter onderwijs voor kinderen
 • Investeren in beter beroepsonderwijs: dat moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt dan wel op het hoger beroepsonderwijs
 • Een leven lang leren
 • Mensen moeten de kans krijgen te stapelen, bij te scholen en een nieuwe carrièredroom te realiseren
 • Investeren in wetenschappelijk onderwijs

PVV

 • Geen standpunten

GroenLinks

 • Een dubbel schooladvies, zodat kinderen makkelijker een hoger niveau kunnen proberen.
 • De Cito-score verliest zijn waarde als marketinginstrument: scholen beoordelen op leskwaliteit
 • Tweejarige brugklas op scholen met een divers aanbod aan opleidingen 
 • Vakken waar iemand goed in is, mag hij op een hoger niveau volgen: onderwijs op maat
 • Vmbo- en het mbo-opleidingen moeten beter samenwerken
 • De opleidingseisen voor docenten gaan omhoog - net als hun beloning
 • Meer ambachtsscholen
 • Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten: leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen
 • Meer leraren, betere docentopleidingen, meer begeleiding en bijscholing voor docenten
 • Meer geld voor kleinere klassen en extra begeleiding, zodat kinderen met een beperking niet langer tussen wal en schip vallen
 • Op hogescholen en universiteiten geen selectie aan de poort - behoudens uitzonderingen - en studenten kunnen eenvoudig vakken op andere instellingen volgen

SP

 • Studiebeurs voor alle studenten, plus een aanvullende beurs voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen
 • Op hogescholen en universiteiten geen selectie aan de poort
 • Klassen met meer dan 30 leerlingen verdwijnen - doel is een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen
 • Studenten en docenten krijgen maximale inspraak, waarbij de medezeggenschapsraad falende onderwijsbestuurders kan wegsturen.
 • Experimenten met democratische universiteiten (studenten krijgen meer invloed op het onderwijs)
 • Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten: leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen
 • Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
 • Docenten op havo en vwo hebben een universitaire graad of behalen deze alsnog
 • Schrappen administratieve rompslomp: meer tijd voor onderwijs en leerlingen
 • Er komen meer vakscholen
 • Speciaal onderwijs voor leerliingen met een beperking, gedragsproblemen of een zeer lage intelligentie blijft gegarandeerd
 • Ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig
 • Wetenschappers krijgen een sterkere positie: meer vaste aanstellingen en meer zeggenschap over het gevoerde onderwijs- en wetenschapsbeleid
 • Introductie onderzoeksfonds: bedrijven kunnen opdrachten aanbieden maar er ontstaat geen directe band tussen bedrijf en onderzoeker
 • Er komt een landelijke cao voor docenten, inclusief een landelijke uitbetaling van salarissen
 • Cito- en rekentoets in basisonderwijs verdwijnen: leerlingen worden beoordeeld op hun groeipotentie
 • In gemengde wijken zijn scholen een afspiegeling van de buurt; scholen mogen leerlingen niet weigeren vanwege de grondslag van de school
 • Op middelbare scholen meer aandacht voor filosofie, religie en levensbeschouwing - bewustwording en omgaan met andersdenkenden

VVD

 • Basisprogramma (rekenen, taal, geschiedenis) wordt uitgebreid met vaardigheden als programmeren, ondernemen en samenwerken
 • Toelatingseisen Pabo blijven intact, in het voortgezet onderwijs hebben docenten bij voorkeur een master gevolgd
 • Voor bewegingsonderwijs op de basisschool worden vakleerkrachten ingezet
 • Scholen krijgen een stem in het bepalen van het programma van de lerarenopleiding
 • Meer flexibiliteit voor het aantrekken van zij-instromers
 • Docenten moeten zich blijven bijscholen
 • Betere docenten verdienen een betere beloning en docenten krijgen meer mogelijkheden om zich te specialiseren
 • Leerplicht gaat naar vier jaar
 • Leerachterstanden (w.o. taal) sneller opsporen en wegwerken
 • Passend onderwijs blijft intact
 • Hoogste schooladvies wordt leidend
 • Een nieuwe school starten moet makkelijker worden, maar wel pas na goedkeuring door de Inspectie van het Onderwijs
 • Scholen krijgen meer vrijheid een deel van het lesprogramma zelf in te vullen
 • Scholen moeten transparanter worden en zich meer openstellen voor feedback van belanghebbenden
 • Scholen die het volgens de Inspectie goed doen, krijgen meer vrijheid, scholen die het slecht doen, gaan eerder dicht
 • Nederlandse tradities, waarden en vrijheden worden verankerd in het onderwijs
 • Meer aandacht voor seksualiteit, met de nadruk op respect, grenzen en gevoelens
 • Op elke school worden homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volledig gerespecteerd - door leerlingen, docenten en leiding
 • VMBO-scholen moeten beter aansluiten op vervolgonderwijs, onder meer door VMBO en MBO te laten samenwerken met elkaar en met regionale bedrijven
 • Leerlingen die zakken voor hun eindexamen, moeten deelcertificaten kunnen volgen op hun eigen middelbare school
 • Leerlingen moeten vakken op verschillende niveaus kunnen volgen
 • Er moet meer ruimte zijn voor loopbaanoriëntatie
 • Instellingen in het vervolgonderwijs moeten leerlingeninstroom kunnen beperken, bijvoorbeeld vanwege kwaliteitseisen of arbeidsperspectieven
 • MBO-opleidingen moeten meer mogelijkheden krijgen de inhoud van hun opleiding in samenspraak met het lokale bedrijfsleven vast te stellen
 • Bedrijven mogen BBL-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) een vergoeding geven in plaats van loon, zodat het aantal BBL-plekken kan toenemen
 • Studiebijsluiter wordt in het gehele vervolgonderwijs verplicht
 • Onderwijsinstellingen in het vervolgonderwijs moeten kwaliteitsafspraken opstellen - bij goede resultaten volgt een financiële beloning
 • Studenten moeten meer regie krijgen over hun studiecarriere, bijvoorbeeld met leerrechten of studievouchers
 • Studenten mogen zelf het tempo van hun studie bepalen door zich voor slechts voor een deel van de vakken in te schrijven
 • OV-studentenkaart blijft gehandhaafd

PvdA

 • Geleidelijk toewerken naar één voorziening voor opvang van kinderen van nul tot twaalf jaar, waarin kinderopvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzalen in elkaar opgaan - te beginnen met minimaal zestien uur per week betaalde kinderopvang voor kinderen tussen twee en vier jaar (onafhankelijk van het wel of niet werken van de ouders)
 • Er komen drie schooladviezen: voorbereidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs
 • Ieder kind gaat eerst naar een brede brugklas - meer tijd om zich te ontwikkelen
 • Kinderen met een beperking doen zoveel mogelijk mee in het regulier onderwijs - ouders mogen daarbij zelf bepalen naar welke school hun kind gaat
 • Voor leraren in primair en voortgezet onderwijs gaat de lestaak stapsgewijs terug naar 20 uur: leraren hebben dan tijd te investeren in de leskwaliteit en leerlingbegeleiding
 • Mensen die eerder hun middelbare-schooldiploma niet hebben afgemaakt krijgen de ruimte dat alsnog te doen
 • Extra investeren in het beroepsonderwijs en bijscholing van werknemers: in vijftien jaar tot 10 miljard euro extra per jaar

SGP

 • Scholen hebben te veel te lijden onder Haagse bemoeizucht: het onderwijsprogramma moet minimaal twee reguliere kabinetsperioden stabiel blijven
 • Leeftijdsgrens van leerplicht mag niet naar beneden
 • Minder leerwegen en niveaus in VMBO en MBO
 • MBO moet meer ruimte krijgen voor afspraken met instellingen en bedrijven zodat de beroepspraktijk dichterbij komt
 • Budget aanvullende beurs voor studenten gaat omhoog
 • Beperking van het collegegeld voor een tweede studie
 • Strengere eisen voor de lerarenopleidingen
 • Lesgeven op havo of vwo vereist in principe een universitaire opleiding
 • Prestatieafspraken in wetenschappelijk onderzoek verdwijnen
 • Meer ruimte voor fundamenteel onderzoek

PvdD

 • Duurzaamheid, voedsel, natuur en dierenwelzijn worden vaste onderdelen van het lespakket op basisschool en voortgezet onderwijs
 • Onderwijsinspectie treedt op tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-diversiteit (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgenders en interseksuele mensen)
 • Basisschoelen en voortgezet onderwijs geven les in mediawijsheid en schoolzwemmen en sport komen terug in het onderwijs
 • Scholen worden niet afgerekend op cijfers, maar op de daadwerkelijke ontwikkeing van de leerling
 • Meer vrijheid voor leraren, leerlingen en ouders voor wat betreft het bepalen van prioriteiten
 • Menselijke maat in plaats van schoolfabrieken
 • Docenten zijn universitair geschoold en krijgen het salaris dat past bij hun taken
 • Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs
 • De basisbeurs keert terug en de OV-kaart blijft geldig zolang de student studiefinanciering geniet
 • Verlaging collegegeld en mogelijheid voor flexstuderen
 • MBO en HBO werken nauwer samen zodat de overstap voor studenten makkelijker wordt
 • Meer transparantie in wetenschappelijk onderzoek
 • Financiering van wetenschappelijk onderzoek via vaste (meerjarige) financiering verbetert de kwaliteit en onafhankelijkheid

VNL

 • Geen samenvoeging hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs
 • Selectie aan de poort in zowel het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs
 • Onderwijs individualiseren: leerlingen moeten de ruimte krijgen om te werken op hun eigen niveau
 • Bijzonder religieus onderwijs wordt niet langer gefinancierd door de overheid
 • Hogere salarissen voor leraren

DENK

 • Scholen krijgen de wettelijke taak om intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en te organiseren
 • Stagegarantie voor studenten
 • Meer taalonderwijs, inclusief keuzevakken Portugees, Spaans, Mandarijn, etc.
 • MBO-docenten doen jaarlijks een praktijkstage
 • Meer ruimte voor nieuwe beroepsopleidingen
 • Afschaffen van het sociaal leenstelsel, invoering inkomensafhankelijke basisbeurs
 • Collegegeld per vak
 • Vrijheid van onderwijs moet worden beschermd - ook islamitische onderwijsinitiatieven verdienen steun
 • Er moeten voldoende opleidingen tot islamitisch geestelijke en iman zijn
 • Schooladvies wordt standaard omhoog bijgesteld als de eindtoets hoger uitvalt
 • Meer brede brugklassen, meer brede scholen
 • Minder onomkeerbare selectiemomenten
 • Minder regel- en controledruk op scholen
 • Hogere salarissen voor leraren
 • Klassen tellen maximaal 25 leerlingen
 • Leraren gaan op huisbezoek om ouders meer bij de school te betrekken
 • Verschillende onderwijsvormen moeten beter op elkaar aansluiten

 

 

Reactie toevoegen

2 Comments

Door Jacky (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 09:46

Prachtig al die ideeën,je zult je studie maar moeten onderbreken vanwege verplichte militaire dienst plicht,hoe gaan ze daar mee om.

Door Jacky (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 09:44

Prachtig al die ideeën,je zult je studie maar moeten onderbreken vanwege verplichte militaire dienst plicht,hoe gaan ze daar mee om.