Uitkeringen per 1 januari 2010

Meestal een paar euro per maand meer

Ieder jaar worden de maandelijkse uitkeringen van sociale verzekeringen zoals de AOW, ANW en WW vastgesteld. Geldenrecht.nl biedt een overzicht van alle nieuwe tarieven.

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Het minimumloon stijgt van 1398,60 euro naar 1407,60 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

AOW’ers zien hun netto-uitkering volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met tussen de 2 en de 5 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met bijna 5 euro omhoog naar 946,21 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto 3 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1235,92 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag (uitbetaald in mei) en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2010 34,26 euro per maand.

Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er volgens SZW over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 0,64%. De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is het bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2010 vastgesteld op 186,65 euro bruto per dag.

AOW

AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind hebben jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Zoals bekend vervalt de AOW- partnertoeslag per 2015 (bruto 698,58 euro per maand). Is het recht op pensioen al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2010. In deze bedragen is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW van 34,26 euro bruto per maand. De vakantie uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld.

Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd

Gehuwden                           

€ 698,58      € 40,69
Gehuwden met maximale toeslag  (partner jonger dan 65 jaar)     € 1397,16     € 81,38

Maximale toeslag                   

€   698,58

Ongehuwden                       

€ 1017,97     € 56,97
Ongehuwd met kind tot 18 jaar       € 1289,67     € 73,27 
AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
Gehuwden zonder toeslag  (partner jonger dan 65 jaar)            € 1017,97       € 56,97
Maximale toeslag                    €    379,19

Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)  

€ 1397,16     € 81,38

De toeslag bedraagt maximaal 698,58 euro bruto per maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de werkende jongere partner. Een deel van het inkomen wordt namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jongere partner uit arbeid hoger is dan 1253,80 euro per maand heeft de AOW’er helemaal geen recht op toeslag. Bij een inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering) vervalt de toeslag bij 698,58 euro bruto per maand.

Het berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt:

De eerste 211,14 euro van het partnerinkomen (per maand) is vrijgesteld. Ook een derde deel van het inkomen daarboven telt niet mee. Als de partner dus 1000 euro bruto verdient, telt de eerste 211,14 euro niet mee. Ook is een derde deel van (1000-211,14) 788,86 vrijgesteld, wat uitkomt op 262,95 euro. In totaal is dan 474,09 euro vrijgesteld. Van de toeslag wordt dus 1000-474,09 = 525,91 euro per maand ingehouden.

Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan valt de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt de toeslag maximaal bruto 379,19 euro per maand. Als de partner meer verdient dan 779,93 euro bruto vervalt de uitkering. Dat geldt ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt die hoger is dan dat bedrag.

De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

Netto AOW gehuwden (exclusief tegemoetkoming AOW). Als beide partners boven de 65 jaar zijn, krijgen zij dus allebei de uitkering.

1-7-2009   1-1-2010   verschil
per maand           € 646,30   € 649,34   € 3,04
vakantietoeslag   €    37,71     €    37,83   € 0,12
Totaal            € 684,01     € 687,17     € 3,16

Netto AOW alleenstaanden (exclusief tegemoetkoming AOW)

1-7-2009    1-1-2010      verschil
per maand          € 941,84    € 946,21      € 4,37 

vakantietoeslag   

€   52,80      €   52,96      € 0,16 
Totaal             € 994,64    € 999,17      € 4,53 
ANW

De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inkomensafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering.

De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere).

Nabestaanden die voor januari 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het brutominimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto 16,78 euro per maand.

Bruto p.mnd        Bruto vak. uitk.p.mnd
Maximale nabestaandenuitkering         € 1087,96        € 68,70 
Halfwezenuitkering                     €   247,20        € 19,62 
Wezenuitkering tot 10 jaar             €   348,15          € 21,98
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar                            €   522,22        € 32,98
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar                         €   696,29          € 43,97 

Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat per 1 januari 2010 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Per 1 januari 2010 zijn deze bruto grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:

vanaf 23 jaar ten hoogste   € 64,72 
22 jaar ten hoogste   € 55,01 
21 jaar ten hoogste   € 46,92  
20 jaar ten hoogste   € 39,80  
19 jaar ten hoogste   € 33,98 
18 jaar ten hoogste   € 29,45  

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert (deels) de inkomensachteruitgang die de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt.

22 jaar €  1,74   bruto per maand 
21 jaar €  4,22 
20 jaar €  8,57 
19 jaar € 14,30 
18 jaar € 14,92 

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)

Per 1 januari 2010 worden bestaande uitkeringen verhoogd met 0,64%. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 januari 2010 wordt het maximum dagloon verhoogd van 183,15 naar 186,65 euro bruto. 

Toeslagenwet en kopjes op de uitkeringen

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op een toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering aan tot het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag samen is niet meer dan het vroegere loon.

Een toeslag op de uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.

De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2010 zijn als volgt vastgesteld:

ZW/WW/WAO/WIA/Wajong*
Gehuwden € 64,72 
Alleenstaande ouders             € 61,31 
Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar                      € 49,25 

22 jaar                    

€ 38,45 
21 jaar                    € 32,40  
20 jaar                    € 27,05 
19 jaar                    € 22,74
18 jaar                    € 19,49 

*exclusief vakantietoeslag

Premiepercentages 2010
Vanaf 2010 gelden de volgende premiepercentages. De premies volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) zijn verschuldigd door werknemers; werkgevers nemen de premies werknemersverzekeringen voor haar rekening.

Het kabinet heeft dit jaar een tweetal maatregelen genomen om de stijging van de gemiddelde sectorpremie te dempen. Door de oplopende werkloosheidsuitgaven dreigde de gemiddelde sectorpremie meer dan te verdubbelen. Besloten is de termijn waarbinnen sectoren hun tekorten moeten inlopen te verlengen van 3 naar 5 jaar. Daarnaast zijn voor 2009 en 2010 de lastenplafonds verlaagd. Werkloosheidsuitgaven boven deze plafonds komen niet ten laste van het sectorfonds.

Werknemers Werkgevers 
Premiepercentages
AOW                                   17,90           0,00 
ANW                                    1,10          0,00  
AWBZ                                   12,15          0,00 
WAO/WIA-basispremie (Aof)              0,00           5,70 
Uniforme WAO-premie (Aok)               0,00           0,07  
WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas)   0,00           0,59  
AWf-premie                              0,00           4,20  
ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage  werkgevers    0,00           7,05  
UFO                                    0,00           0,78  
UFO-ERD ZW                             0,00          0,72 
Sectorpremie gemiddeld                 0,00           1,48 
Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang                        0,00         0,34    
Bedragen in euro's
Max. premieloon werknemersverzekeringen per dag      186,65    
Max. bijdrageloon ZVW per jaar                      33189,00 
Franchise AWf-premie per dag                             64,00