Bezwaar box 3 heffing 2018; zinvol?

Vraag en antwoord

Vorige week heb ik weer mijn aangifte inkomstenbelasting gemaakt en ingediend. Ik blijf nog steeds met het gevoel zitten dat de box 3 belasting zo ontzettend onredelijk is. Ik ontvang ongeveer niets op mijn spaarrekening en beleggen durf ik niet goed; hoe kan de fiscus nu blijven verkondigen dat ik belasting moet betalen over een rendement wat ik met geen mogelijkheid ook echt ontvang. Heeft het eigenlijk zin om hier nog iets tegen te doen?

U bent hier zeker niet de enige in. Hoewel de belasting - zeker voor de wat lagere vermogens - in 2019 weer een klein beetje is bijgesteld ten gunste van de belastingbetaler, wordt deze belastingheffing nog steeds als zeer onredelijk ervaren. Het box-3 systeem veronderstelt immers nog steeds dat mensen over hun vermogen een (fictief) rendement behalen (2019: 1,94% oplopend tot 5,6 %). Dit komt voor de meeste mensen bij lange na niet overeen met het daadwerkelijk behaalde rendement. 

Op dit moment wordt er in Den Haag onderzocht óf en zo ja op welke manier dit zou kunnen worden aangepast. Maar zo ver zijn we nog lang niet. De Belastingdienst verwacht dan ook dat veel belastingplichtigen ook dit jaar weer bezwaar zullen maken tegen de box 3 heffing in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018.

Deze bezwaarschriften zullen wederom aangemerkt worden als massaal bezwaar. Dit betekent dat u kunt meeliften op een eventueel positieve uitkomst van de massaal bezwaarprocedure. Hiervoor moet u wel zelf op tijd bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst. Op tijd betekent: binnen zes weken na de datum op uw definitieve aanslag.

Bovendien moet in dit bezwaar aangevoerd zijn dat de vermogensrendementsheffing van box 3 in strijd is met art. 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) zonder dat de schending van de “fair balance” op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld of strijdig is met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM.

In het kort: Maak dus tijdig individueel bezwaar tegen uw definitieve aanslag inkomstenbelasting en gebruik bovenvermelde argumenten. Op het moment dat de collectieve uitspraak is gedaan, geldt deze automatisch ook als uitspraak op uw bezwaarschrift. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/18/bijlage-1.-besluit-aanwijzing-massaal-bezwaar-box-3

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.