Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met de woningmarkt

Getty Images

De huizenmarkt zit weer in de lift, maar voor starters wordt het alleen maar moeilijker om de huizenmarkt te betreden. De huurmarkt zit op slot en wat moet er eigenlijk met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Hypotheekrenteaftrek blijft bestaan
 • Investeren in leeftijdsbestendig en energiezuinig bouwen en in het fiscaal stimuleren van zogeheten familiehuizen (meerdere generaties in één huis)
 • Tekort aan betaalbare huurwoningen wegwerken
 • Beperking van de jaarlijkse huurverhoging

D66

 • Hypotheekrenteaftrek afbouwen
 • Er komen 100 duizend nieuwe klimaatneutrale sociale huurwoningen bij

PVV

 • De huren moeten omlaag

GroenLinks

 • Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek
 • Investeren in energiezuinige woningen: over vijftien jaar moeten Nederlandse huishoudens onafhankelijk zijn van gas
 • Investeringsplicht voor woningcorporaties: huurwoningen moeten energiezuinig worden
 • Alle nieuwbouw is binnen vijf jaar energieneutraal
 • Investeren in meer betaalbare sociale huurwoningen en leefbaarheid in de wijk
 • Woningcorporaties en projectontwikkelaars moeten gemengd (huur/koop, groot/klein) bouwen
 • Voorzieningen in krimpgebieden moeten op peil blijven, bijvoorbeeld met openbaar vervoer op maat en mobiele zorgverlening

SP

 • Huurverlagingen, voor zowel sociale huur als particuliere sector
 • Geen bezuinigingen op huurtoeslag
 • Verhuurdersheffing wordt investeringsplicht
 • Huurders krijgen invloed op huurbeleid, investeringen en andere belangrijke beslissingen van de woningcorporatie
 • De voorraad sociale huurwoningen wordt vergroot en er komen meer gemengde wijken - ook inkomens tot anderhalf keer modaal komen in aanmerking voor een betaalbare huurwoning - om tweedeling in de wijk tegen te gaan
 • Voorrangsregeling voor schrijnende situatues - lokaal maatwerk
 • Landelijk wordt het systeem gelijk getrokken: huurder neemt zijn inschrijfduur mee
 • Financieel gelijkwaardige behandeling van koop en huur
 • Hypotheekrenteaftrek voor hypotheken tot 350.000 euro blijft bestaan, daarboven geleidelijk afbouwen
 • Betere bescherming tegen wanprestaties van projectontwikkelaars en aannemers
 • Stimuleren van ombouwen van leegstaande panden (kantoren, winkels, scholen) naar een nieuwe (woon)bestemming
 • Woningen en leefomgeving sneller levensloopbestendig maken zodat ouderen en mensen met een beperking meer keuzevrijheid hebben
 • Gemeenten vormen een sluitend vangnet voor de opvang van dak- en thuislozen
 • Woningen moeten duurzaam en energiezuinig worden: woningcorporaties moeten hun extra investeringsruimte gebruiken om hun woningbestand uiterlijk in 2021 van label B te voorzien
 • Duurzaam wijkenbeleid: veiligheid en leefbaarheid staan voorop

VVD

 • De NIBUD-normering moet soepeler worden toegepast zodat een eigen woning voor meer mensen (starters, flexwerkers, zzp'ers) bereikbaar wordt
 • Meer flexibiliteit voor de woonwensen van senioren (verzilveren overwaarde voor bv aanpassen woning of oversluiten hypotheek)
 • Bouwleges moeten omlaag - een bouwvergunning mag geen melkkoe voor de gemeente zijn
 • Koppeling eigenwoningforfait en huurverhogingen verdwijnt
 • Huurrecht op de schop: huurcontracten moeten flexibeler kunnen worden ingevuld
 • Grens voor sociale huur gaat omlaag: maximaal 600 euro - woningen boven deze grens vallen in de vrije sector.
 • Woningcorporaties mogen niet meer concurreren in het segment vrije sector
 • Verhuurdersheffing gaat omhoog, zodat de corporaties hun duurdere huurwoningen eerder gaan verkopen - kleine particuliere verhuurders worden vrijgesteld
 • Structurele aanpak scheefwonen
 • Voorrangsstatus voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning vervalt
 • Huurtoeslag wordt gebaseerd op het inkomen in plaats van op de huur

PvdA

 • Wachtlijsten voor een sociale huurwoningen moeten korter, dus er komen meer huizen bij: minimaal 50.000 per jaar
 • Gemeenten worden verplicht voldoende betaalbare woningen te realiseren zodat eenieder daar kan wonen waar hij wil
 • Wie minder verdient, gaat minder huur betalen

SGP

 • Normen voor hypotheekverstrekking en toegang tot de sociale huursector op elkaar afstemmen zodat woningzoekenden niet tussen wal en schip vallen
 • Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld: een deel van de pensioenopbouw mag worden gebruikt om de hypotheek af te lossen
 • Banken moeten eerder hypotheken verstrekken aan mensen met een tijdelijk contract
 • Er moeten meer huurwoningen voor middeninkomens komen - vooral particuliere investeerders moeten hiertoe worden gestimuleerd
 • In geval van scheefhuren kan een extra huurverhoging volgen
 • Toegang tot sociale huur en recht op huurtoeslag wordt bepaald door de hoogte van het besteedbaar inkomen in plaats van het brutoinkomen
 • Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van sociale huurwoningen verder onder druk komt te staan, moet het mogelijk zijn om mensen met een verblijfsvergunning - indien passend bij hun situatie - te huisvesten in onzelfstandige woonruimten

PvdD

 • Landeljik plan om natuur in stad en dorp te behouden en/of terug te brengen
 • Wettelijke norm voor stedelijk groen conform de norm van de Verenigde Naties: 48 m2 groen per stads- of dorpsbewoner
 • Natuur-inclusief bouwen
 • Bestaande en nieuwe woningen worden energieneutraal gemaakt of energieneutraal gebouwd
 • OZB (Onroerend Zaak Belasting) differentiëren naar energielabel en energieverbruik
 • Verruimde mogelijkheden tot het boetevrij aflossen van hypotheken
 • Woningcorporaties moeten kleiner
 • Stimuleren van meergeneratiewonen
 • Afschaffen verhuurdersheffing
 • Huurprijs koppelen aan de kwaliteit van de woning

VNL

 • Meer woningbouw

DENK

 • De verhuurdersheffing wordt afgeschaft
 • Om het voorzieningenniveau in de wijk te verbeteren, komt er een investeringsfonds voor de wijkeconomie
 • Er mag max 70% van de gemeentegrond aan projectontwikkelaars worden verkocht
 • De maximale jaarlijkse huurverhoging gaat omlaag
 • Een rentevrije (halal)hypotheek wordt aftrekbaar van de belasting
 • Leegstaande kantoren ombouwen tot woonruimte
 • Meer inspraak voor bewoners voor wat betreft woonomgeving en het beleid van de woningcorporatie
 • Er komt meer toezicht op woningcorporaties en hun bestuurders, inclusief de mogelijkheid falend bestuur weg te kunnen sturen
 • Voor wat betreft de hypotheekrenteaftrek gaat een maximum hypotheekschuld van 500.000 euro gelden
 • Het maximum aftrekpercentage bij hypotheekrenteaftrek afbouwen
 • Er komt een wettelijke groen- en speelruimtenorm, als percentage van de openbare ruimte

 

 

 

 

 

 

Auteur