Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met politie en justitie

Getty Images

Meer blauw op straat, hogere straffen of juist andersoortige straffen, meer opsporingsbevoegdheden; er zijn talloze manieren waarop de overheid criminaliteit bestrijdt en het recht handhaaft. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Politiebureaus en wijkagenten terug in de wijken
 • Het aantal misdrijven dat wordt opgelost, gaat omhoog en er wordt meer op snelheidsovertredingen gecontroleerd
 • Liever gevangenisstraffen in plaats van werkstraffen
 • Misdaadgeld moet in alle gevallen terug worden betaald
 • Wietteelt legaliseren en de opsporing van handel in en productie van harddrugs intensiveren.
 • Het huidige ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gesplitst; Veiligheid wordt ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

D66

 • Politie en justitie (nu samengevoegd in het ministerie van Veiligheid en Justitie) worden van elkaar gescheiden

PVV

 • Fors extra geld naar defensie en politie

GroenLinks

 • Het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt weer het ministerie van Justitie; politiezaken gaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Meer wijkagenten en politiebureaus en investeren in recherche en in de rechtspraak en het Openbaar Ministerie
 • Meer begeleiding voor gedetineerden die terugkeren in de maatschappij
 • Voor levenslang gestraften volgt na twintig jaar een evaluatie naar de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating
 • Meer aandacht voor privacybescherming en een veilig internet

SP

 • Meer capaciteit bij politie en Openbaar Ministerie: pakkans vergroten, werkdruk bij politie en rechterlijke macht verlagen, kwaliteitsverbetering
 • De ICT bij de politie wordt op orde gebracht
 • Investeren in beter politieonderwijs
 • Agressie tegen politie, brandweer en andere hulpverleners wordt aangepakt
 • Meer diversiteit bij de politie
 • Meer financieel rechercheurs: criminelen moeten sneller in de portemonnee worden gepakt
 • Teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt reguleren en legaliseren
 • Gedetineerden moeten in de gevangenis aan het werk - verdiende geld ten dele bestemd voor slachtoffers
 • Recidiverisico verkleinen: meer aandacht voor resocialisatie gevangenen
 • Werkdruk bij reclassering en gevangenispersoneel beperken
 • Meer aandacht voor het voorkomen van eerwraak en huiselijk geweld: rol voor politie, justitie, school en jeugdzorg
 • Het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt weer gesplitst; politiezaken gaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Strengere aanpak sportfraude, dierenmishandeling, financiële delicten en witteboordencriminaliteit
 • Klassenjustitie voorkomen: griffierechten omlaag, verruiming inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verhoging vergoedingen sociaal advocaten

VVD

 • Investeren in meer wijkagenten
 • Agenten worden in principe niet aangemerkt als verdachten in onderzoeken naar het gebruik van geweld
 • Relschoppers krijgen sneller te maken met preventief fouilleren, cameratoezicht en samenscholings- en gebiedsverboden
 • Justitie moet altijd proberen crimineel vermogen af te pakken
 • Wapenbezit zwaarder bestraffen
 • Meer hooggeschoolde mensen als rechercheur opleiden
 • Cybercrime zwaarder bestraffen
 • Strafmaat voor doodslag van 15 naar 30 jaar; voor moord van 30 naar 40 jaar
 • Vervroegde invrijheidsstelling is geen automatisme, maar moet je verdienen: goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt afgestraft
 • Om recidive te voorkomen, moeten gedetineerden een gerichte vakopleiding kunnen volgen en moeten ze in de gevangenis werken
 • Mediation en andere alternatieven voor de rechter moeten worden gestimuleerd: scheelt tijd, geld en frustratie
 • De positie van het slachtoffer moet voor de wet worden versterkt

PvdA

 • Sneller optreden bij profilering door politie
 • Politie en Openbaar Ministerie krijgen meer geld om racisme aan te pakken
 • Meer agenten op straat: een wijkagent met 5000 inwoners is het minimum
 • Inwoners krijgen meer invloed op de aanpak van criminaliteit - elke buurt denkt mee over wat nodig is in de eigen wijk
 • Bij aanhoudende woonoverlast verhuizen degenen die overlast veroorzaken
 • Op straatintimidatie wordt het strafrecht van toepassing

SGP

 • Er komen 1.500 extra wijkagenten bij, zodat elk dorp en elke wijk een eigen wijkagent krijgt
 • 3.500 agenten erbij voor directe misdaad- en terrorismebestrijding
 • Meer aandacht voor verkeersveiligheid
 • Meer politie voor de landelijke gebieden
 • Betere arbeidsvoorwaarden voor agenten
 • Extra geld naar het Openbaar Ministerie
 • Meer inzet op het afpakken van crimineel geld
 • Strafmaat voor zeden- en geweldsdelicten gaat omhoog
 • Levenslang is levenslang
 • De verjaringstermijn bij zwaardere delicten moet worden verlengd
 • Voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt strenger
 • Bredere toepassing snelrecht
 • TBS moet beter worden uitgevoerd en een verdachte mag psychologisch onderzoek niet weigeren
 • Harde aanpak van agressie tegen agenten, ambulance- en brandweerpersoneel, politici en bestuurders
 • Het gedoogbeleid verdwijnt en coffeeshops moeten sluiten
 • Prostitutiebezoek wordt strafbaar

PvdD

 • Meer (wijk)agenten op straat, heropening politiebureaus
 • Meer dierenpolitie (samenwerkend met de Voedsel- en Warenautoriteit)
 • Betere rechtshulp voor mensen met een laag inkomen, zodat de toegang tot het recht voor eenieder gewaarborgd blijft
 • Speciale officieren van justitie voor milieu- en dierenwelzijnszaken, plus een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken
 • Digitale veiligheid en privacy hebben prioriteit: alleen in geval van een concrete verdenking (getoetst door de rechter) mogen politie en justitie daarvan afwijken
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgesplitst: politie naar Binnenlandse Zaken, Justitie wordt een zelfstandig ministerie

VNL

 • 1 miljard extra voor politie, justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Hogere straffen voor zware misdrijven
 • Minder taakstraffen, meer gevangenisstraffen
 • Levenslang is levenslang en geen vervroegde invrijheidstellingen meer
 • Betere bewapening voor agenten
 • Betere salarissen voor agenten
 • Uitzetting van criminele vreemdelingen
 • Introductie van puntenpaspoort voor mensen met een dubbele nationaliteit

DENK

 • Mensen die discrimineren krijgen een contacttaakstraf: zij moeten verplicht in contact treden met de groep mensen die zij hebben gediscrimineerd
 • Investeren in meer expertise over discriminatie in de strafrechtketen
 • Er komt een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren
 • Er komt een verbod op gevaarlijke arrestatietechnieken
 • Politie valt weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Meer aandacht voor diversiteit binnen de politie
 • Kindermisbruik wordt bestraft met chemische castratie en behandeling
 • Meer budget voor de bestrijding van (online) kinderporno
 • Teelt en verkoop van cannabis wordt gereguleerd
 • Rechtsgang moet voor eenieder toegankelijk blijven

 

 

 

 

Auteur