Verkiezingen Tweede Kamer: dit leren de politieke partijen van de coronacrisis

Getty Images

Ruim een jaar geleden hielden we het nog niet voor mogelijk dat een wereldwijde pandemie ons leven zo drastisch zou veranderen. Virologen waarschuwen nu al dat dit soort pandemieën vaker voor zullen komen. Welke lessen trekken de politieke partijen nu al uit de coronacrisis?

50PLUS
•    Digitaliseringslessen voor niet-digivaardige mensen. Digitaal contact is laagdrempelig en extra belangrijk in tijden van corona
•    In periodes van verhoogde coronabesmettingen moet er extra capaciteit en budget voor lokale welzijnsstichtingen beschikbaar komen, zodat mensen niet alleen komen te staan

VVD
•    Steun voor getroffen ondernemers, nu en zeker ook na de coronacrisis
•    Overheidsfinanciën na de crisis weer op orde brengen, maar niet door meteen te gaan bezuinigen. We willen juist ondernemerschap stimuleren en steun voor middeninkomens
•    De zorg moet schokbestendiger worden, dus we moeten onder meer investeren in flexibele capaciteit in zorgpersoneel en plekken op de ic’s
•    De gezondheidszorg structureel versterken en verbeteren
•    In de zorg moet meer tijd zijn voor de patiënt, administratieve lasten moeten omlaag. Hierin moeten we leren van de ervaringen tijdens de coronacrisis
•    Corona laat zien hoe belangrijk gezondheid, fitheid en weerbaarheid zijn. Daarom investeren in sport en beweging voor jong en oud. In de wijk, op verenigingen, in buurthuizen, op scholen
•    Er moeten noodprotocollen komen voor de zorg, de capaciteit van de ziekenhuizen centraal monitoren, de inkoop en verdeling van hulp- en geneesmiddelen centraal coördineren
•    We houden in de toekomst strategische voorraden van hulp- en geneesmiddelen aan
•    Elke 5 jaar houden we een landelijke oefening voor een mogelijke gezondheidscrisis
•    Europees fonds dat moet gaan investeren in Europese ontwikkeling van vaccins en andere geneesmiddelen
•    Investeren in onderzoek naar infectieziekten die van dier op mens overgaan
•    De kinderopvang krijgt de wettelijke plicht om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren op het moment dat de vaccinatiegraad onder de ondergrens zakt. We moeten ongecontroleerde uitbraken van infectieziekten als mazelen voorkomen
•    Meer aandacht voor vaccinatievoorlichting jonge ouders
•    De Gezondheidsraad moet onderzoek doen naar de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma

CDA
•    Geen beperkingen als het gaat om de inzet van testen, beschermingsmiddelen en de capaciteit in de vitale functies van de corona-aanpak
•    Voor belangrijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen willen we niet langer afhankelijk zijn van een paar grote farmaceuten en verre landen als China en India. Waar nodig halen we de productie terug naar Europa en in eigen land leggen we een strategische voorraad aan van de belangrijkste medicijnen, grondstoffen en hulpmiddelen
•    In Europa afspraken maken over samenwerking op het terrein van productie en voorraden van vitale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
•    De ontwikkelingen in online-onderwijs versterken en de kwaliteit van het online-onderwijs vergroten. Leerkrachten krijgen extra tijd om de omschakeling naar het online-onderwijs goed vorm te kunnen geven
•    Voor zieke kinderen of thuiszitters in het basisonderwijs richten we een digitale school op, waarmee vanuit huis de lessen kunnen worden gevolgd
•    Aandacht voor jongeren die als gevolg van corona achterstanden oplopen – bijvoorbeeld met zomerscholen en een goede begeleiding bij doorstroming
•    Op de lange termijn moeten de overheidsfinanciën weer degelijk en betrouwbaar worden, met nieuwe buffers om een eventuele volgende crisis het hoofd te bieden

ChristenUnie
•    Hervormingsagenda om de economie schokbestendiger te maken: hervorming arbeidsmarkt, fiscaal minder aantrekkelijk om bedrijven vol te stoppen met schulden, afbouwen van fiscale sponsoring van hypotheekschulden
•    Investeren in de publieke zaak, maar snelle groei van de zorguitgaven mag noodzakelijke investeringen in onderwijs, veiligheid en OV-infrastructuur niet wegdrukken
•    Mensen in de zorg en andere publieke sectoren doen geweldig werk; dat is extra duidelijk geworden toen het coronavirus uitbrak. Hun arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden moeten beter
•    Het nieuwe werken na corona: nieuwe afspraken met scholen, bedrijven, leasemaatschappijen, provincies en gemeenten over het stimuleren van het gebruik van OV en fiets, over thuiswerken en ‘spitsmijden’, voortbouwend op de ervaringen in coronatijd
•    Huis-aan-huisbladen informeren mensen over het nieuws in hun directe omgeving. De toekomst van veel bladen hangt aan een zijden draadje, onder meer door teruglopende advertentie-inkomsten. De verleende corona-noodsteun wordt structureel gemaakt voor bladen die voldoende eigen redactionele content opnemen
•    Blijvende aandacht voor onderwijsachterstanden; waar nodig extra steun om opgelopen achterstanden weg te werken
•    Geen vaccinatiedwang, ook niet bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Geen exclusieve privileges voor mensen die gevaccineerd zijn
•    Investeren in voldoende sportfaciliteiten; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. We willen extra middelen ter beschikking stellen aan gemeenten om gezond gedrag te bevorderen
•    Nieuw capaciteitsorgaan wordt verantwoordelijk voor het plannen van voldoende noodcapaciteit van intensive cares, laboratoria en hulpmiddelen
•    Opleiden van 25.000 zorgreservisten voor het verrichten van (ondersteunende) gezondheidstaken in een noodsituatie. Deze reservisten worden regelmatig bijgeschoold
•    Europese strategie om als lidstaten samen onafhankelijker te worden van landen als China voor essentiële producten, zoals medische hulpmiddelen
•    Na de coronacrisis inzetten op gecontroleerd herstel van de luchtvaarsector, ruim binnen de kwaliteitsgrenzen rond hinder en milieubelasting. De tijd van ongebreidelde groei is definitief voorbij. Uitgangspunten: zo mogelijk niet reizen, waar dat kan anders reizen (trein) en alleen vliegen als het echt moet
•    Overheden en werkgevers moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de dupe worden van de coronacrisis
•    Er komt een omvattende aanpak van de stijgende (jeugd) werkloosheid als gevolg van de coronacrisis
•    De coronacrisis heeft uitgewezen dat digitale zorg een goede vorm van zorg is en tevens tijd en arbeid bespaart. Zolang goede zorg voorop staat en de aandacht voor het menselijk contact niet op de achtergrond raakt, zijn wij voor meer zorg op afstand, met name in de chronische zorg (thuismonitoring)

SGP
•    Niemand mag worden gedwongen of gedrongen om gebruik te maken van middelen die de verspreiding van corona beogen tegen te gaan, waarbij sprake is van aantasting van de lichamelijke integriteit of mogelijke inbreuk op iemands privacy – zoals een app, medische behandeling of inenting met een vaccin. De SGP bepleit extra inzet voor de ontwikkeling van geneesmiddelen anders dan vaccins
•    Juist in magere jaren, zoals we die nu meemaken, is begrotingsdiscipline nodig. De rekening, ook van de coronacrisis, moet een keer betaald worden
•    Kerken zijn belangrijk, daarom moet er bij de uitwerking van privacyregelgeving meer ruimte komen voor kerken om gegevens uit te wisselen ten behoeve van hulp of bezoek aan eenzame of oudere mensen
•    De verpleeghuissector en andere langdurige zorg moet vanaf nu deel uitmaken van iedere relevante crisisstructuur
•    Meer aandacht voor infectiepreventie in de langdurige zorg
•    Zolang serieuze internationale afspraken over vliegheffingen achterwege blijven, moet de nationale vliegbelasting omhoog. Dan is die ook meer in lijn met de heffingen in andere Europese landen. Wel rekening houden met de economische gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse vliegmaatschappijen
•    Jongeren zitten vaak opgescheept met een flexcontract, dat maakt ze extra kwetsbaar in tijden van crisis. Daarom kijken naar manieren om jongeren vaker naar een vaste baan te krijgen
•    Het Rijk moet samen met het bedrijfsleven onderzoek doen naar en een programma opzetten voor slim thuiswerken
•    Door de coronacrisis hebben meer mensen psychische klachten en suïcidale gedachten. Daarom extra investeren in 113 Zelfmoordpreventie, een stichting die (online) hulp biedt aan mensen met suïcidale gedachten en hun familie
•    De coronacrisis liet zien hoe afhankelijk Nederland en de EU (EU) zijn van derde landen als het gaat om de productie van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Het moet voor bedrijven weer aantrekkelijk worden om binnen de EU geneesmiddelen en medische hulp- en beschermingsmiddelen te produceren
•    Voorraden aanhouden van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, zodat Nederland voorbereid is op schommelingen in de import of plotselinge schaarste
•    Rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten meer hun best doen zorgpersoneel voor de zorg te behouden
•    Er moet een onderzoek komen naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van cruciale zorgvoorzieningen
•    De toegang tot ic ook voor ouderen waarborgen – leeftijdscriterium onaanvaardbaar
•    Door meer thuiswerken en door invoering van rekeningrijden zal autoverkeer afnemen. Daarom geplande infrastructuurprojecten heroverwegen
•    We leren van de coronacrisis dat er meer mogelijkheden zijn voor thuiswerken en online vergaderen. Overheid moet dit stimuleren en zelf goede voorbeeld geven, zodat files en reistijd afnemen

D66
•    Steun voor bedrijfsleven, nu en na afloop van de coronacrisis
•    Omscholing is een belangrijk instrument om mensen uit bijvoorbeeld horeca of luchtvaartsector aan het werk te houden
•    Er moet een garantiefonds voor cultuur- en sportevenementen en festivals komen
•    Theaters, musea en makers moeten extra steun krijgen
•    De wederopbouw van de economie moeten we gebruiken om de samenleving duurzamer en sterker te maken
•    Wanneer de coronacrisis voorbij is wil D66 dat getroffen studenten de mogelijkheid in regels en budgetten krijgen om de verloren tijd en kansen in te halen
•    De staatsschuld is in de coronacrisis fors opgelopen door de noodsteun. Het is verstandig om ruim de tijd te nemen om deze schuld weer af te bouwen, zodat we het economisch herstel niet belemmeren
•    De coronacrisis heeft laten zien dat onze samenleving steunt en draait op onze vakmensen. Of dit nu in de zorg, kinderopvang, ict of techniek is. Daarom moeten we ons beroepsonderwijs versterken
•    Ook het Caribische deel van het Koninkrijk is geraakt door de coronacrisis. Wij willen een ruimhartig beleid met voorwaarden die proportioneel zijn en oog hebben voor de feitelijke situatie
•    De coronacrisis laat zien hoe belangrijk open wetenschap zonder betaalmuren is. Wetenschappers werken wereldwijd samen en maken zo in korte tijd reuzestappen. Open wetenschap moet ‘het nieuwe normaal’ worden
•    Beschikbaarheid van genees- en hulpmiddelen moet beter. In de coronacrisis bleek dat we te afhankelijk zijn van landen als India en China. Daarom op Europees niveau meer eigen productie en een basisvoorraad.
•    Er moeten draaiboeken komen voor verschillende soorten gezondheidscrises, daarbij ook in kaart brengen welke hulpmiddelen fundamenteel zijn.
•    Investeren in een grotere buffercapaciteit in de zorg, bijvoorbeeld met goed getrainde en flexibel inzetbare verpleegkundigen
•    Er moet een landelijk triageprotocol voor de IC komen
•    De coronacrisis heeft laten zien dat een deel van onze medische zorg, zoals consulten, monitoring en eenvoudige diagnostiek, online kan. Daarom moeten patiënten op een veilige manier, via apps en digitale consulten, zorg op afstand kunnen krijgen
•    Minder administratieve lasten in de zorg, meer vertrouwen in de zorgprofessionals
•    Veel meer aandacht voor sporten en bewegen - overheid, onderwijs, gezondheidszorg, zorgverzekeraars, voedingsindustrie en bedrijfsleven moeten dat samen gaan doen

PvdA
•    Steun voor bedrijven moet omhoog
•    Voor bedrijven die verplicht moeten sluiten, gaat de NOW naar 90 procent
•    Bij de aanvraag NOW kijken naar het omzetverlies op maandbasis (dus niet op kwartaalbasis)
•    Garantiefonds voor de cultuursector
•    Meer geld naar gemeenten zodat die mensen die nu zonder werk zitten, weer aan het werk kunnen helpen middels een ‘crisisbaan’
•    Er is een tekort aan leraren, zorgpersoneel, bouwvakkers en ga maar door. Bedrijven moeten in samenwerking met vakbonden en overheid mensen van werk naar werk begeleiden: werkgarantie. Het extra geld is al toegezegd, maar tot nu toe niet uitgekeerd. Het plan werkgarantie moet worden uitgevoerd
•    Voor flexwerkers – vaak jongeren – die door corona werkloos zijn geraakt moeten vermogenstoets en partnertoets in de bijstand verdwijnen. Kostendelersnorm voor deze groep afschaffen. Bijstand voor jongeren omhoog naar € 1.050
•    Snelle en efficiënte aanpak van armoede en schuldengolf als gevolg van corona – onder meer met 100 miljoen naar sport en (online) onderwijs voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen
•    Versneld saneren van coronaschulden, schulden aan de overheid eerder kwijtschelden
•    Basisvoorzieningen in de zorg – zoals ic-capaciteit, beschermingsmiddelen – moeten op orde zijn
•    In de zorg moeten we veel meer gaan samenwerken: marktdenken blijkt de zorg geen goed te doen
•    Investeren in de zorg: hogere salarissen, meer personeel en minder regeldruk
•    Geen huisuitzettingen vanwege achterstallige huren
•    Internet moeten we gaan zien als een basisbehoefte: ieder huishouden krijgt daarom het (afdwingbare) recht op een betaalbare en snelle internetverbinding
•    Steun voor Caribisch Nederland en de autonome landen in geval van nood – dus ook steun bij de bestrijding van corona en de wederopbouw
•    Het economisch herstel na de coronacrisis moet groen en duurzaam zijn

GroenLinks
•    Volop steun voor mkb: steun- en stimuleringsmaatregelen voor groen en sociaal ondernemerschap, hulp bij digitalisering, mkb-vriendelijke aanbestedingen door de overheid en het gemakkelijker maken van Europese samenwerking in grensregio’s
•    Extra investeren in trein- en spoorcapaciteit en goede stations: heel Nederland moet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer
•    Tickettax om veelvliegers te ontmoedigen en Europees niveau inzetten voor het heffen van accijns op kerosine en btw op een vliegticket
•    Nachtvluchten niet meer toegestaan
•    Luchtvaart moet geluidsoverlast en uitstoot van stikstof en (ultra)fijnstof verminderen en voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaart kan en mag niet terug naar het niveau van voor corona
•    Meer samenwerking tussen zorgorganisaties, solidariteit tussen mensen die ziek en gezond zijn en waardering voor zorgprofessionals. Goede zorg vraagt om een krachtige overheid die zorg garandeert voor wie dat nodig heeft en die een einde maakt aan de groeiende gezondheidsverschillen tussen rijk en arm
•    Concurrentie tussen zorgverzekeraars, zorgorganisaties en zorgprofessionals maakt plaats voor samenwerking
•    Hogere lonen in de zorg, bredere loonschalen om meer doorgroeimogelijkheden te bieden. Professionals krijgen eigen middelen om de werkdruk en administratie aan te pakken
•    Einde aan marktwerking in de zorg. De zorgverzekeraars worden publieke zorgfondsen
•    Er komt een landelijke basisfinanciering voor de GGD om de publieke gezondheidzorg te verbeteren
•    Door de coronacrisis dreigt een groot tekort aan stageplaatsen in sectoren die na de crisis juist weer hard vakmensen nodig hebben. Daarom moet er voor grote organisaties een verplicht minimumpercentage aan stageplaatsen komen
•    De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk dat er een einde moet komen aan de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt
•    Zolang het vanwege de coronacrisis nodig is, komt er een recht op een crisisinkomen als iemand zijn baan verliest. Mensen in loondienst krijgen recht op 70 procent van het verdiende salaris. Zzp’ers en flexwerkers die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering krijgen 1.050 euro per maand.
•    Investeren in kunst en cultuur – deze sector wordt hard geraakt door de coronacrisis
•    Om uit de coronacrisis te komen, moet de Europese Unie investeren in de economie en de banen van de toekomst. Nederland zet zich in voor Europese steunpakketten, met sociale en groene voorwaarden, voor landen die door corona in grote problemen zijn gekomen
•    Strenge Europese begrotingsregels in deze crisistijd versoepelen, zodat landen meer ruimte krijgen om te investeren in hun economie
•    Nederland moet meewerken aan de versterking van de Verenigde Naties. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet zelf onderzoek kunnen doen en overheden adviseren. Daarmee kunnen wereldwijde gezondheidscrisissen, zoals corona, sneller en beter worden aangepakt

SP
•    De coronacrisis laat zien hoe belangrijk de publieke sector is
•    Het zijn niet de zorgondernemers maar de zorgverleners die Nederland door de crisis slepen
•    De markt kan niet alles oplossen: de beschikbaarheid van zaken als vaccins, hulpmiddelen en medicijnen moeten we anders regelen


PvdD
•    We moeten beter met dieren omgaan. De coronacrisis laat zien dat onze gezondheid direct gevaar loopt als we dieren blijven zien als dingen die we kunnen vangen of fokken en doden. Corona is een zoönose, een ziekte die is overgeslagen van dier op mens. Wetenschappers waarschuwen dat 75 procent van alle nieuwe infectieziekten een zoönose is en dat die steeds vaker zullen voorkomen als we op deze manier doorgaan. Zoönose zoals MRSA, Q-koorts, vogelgriep en Mexicaanse griep lieten ook al zien dat het ook in ons eigen belang is om anders met dieren om te gaan. Een veiliger wereld voor dieren is een veiliger wereld voor mensen
•    Tenminste de helft van de coronasteunfondsen moet naar investeringen in natuur, milieu, klimaat en duurzame, groene werkgelegenheid
•    Arbeidsomstandigheden in slachthuizen moeten snel worden verbeterd, arbeidsmigranten krijgen recht op een eigen slaapkamer en worden in staat gesteld zich aan de corona-basisregels te houden. Werkgevers zijn verantwoordelijk
•    De economie moet de regio als uitgangspunt krijgen, want de coronacrisis laat dat we te afhankelijk zijn van lange en complexe productieketens
•    De arbeidsmarkt is doorgeschoten in flexibilisering, met als gevolg veel onzekerheid en veel flexwerkers plotseling zonder werk. Arbeidsmarkt moet duurzamer en er moet onderzoek komen naar basisinkomen
•    Duurzaam vervoer komt boven vliegverkeer. De coronacrisis heeft laten zien dat de keuze voor een schone leefomgeving een politieke keuze is. Minder vliegverkeer betekent frisse lucht en een rustige buurt
•    Zorg moet terug naar kleinschaligheid, met de patiënt voorop en met de zorgmedewerkers aan de knoppen
•    Volksgezondheid gaat boven economische belangen. Nederland is het meest veedichte land ter wereld en de grote stallen met duizenden dieren dicht op elkaar vormen een snelkookpan voor virusmutaties. Corona verspreidde zich vanuit China, maar twee grote Europese uitbraken van zoönosen vonden plaats in Nederland: de vogelgriep in 2003, en de Q-koorts tussen 2007 en 2010. Door Q-koorts overleden omwonenden van geitenstallen of werden zij ernstig en chronisch ziek. Nederland was niet voorbereid, en de overheid woog de belangen van de geitenboeren te zwaar mee. Daardoor kon de Q-koorts zich verspreiden, met alle gevolgen van dien. De volksgezondheid moet altijd leidend zijn
•    Meer toegankelijke natuur rond de steden en dorpen en steden radicaal vergroenen: groen maakt namelijk gezonder en gelukkiger, maar er is nu te weinig van
•    De leer- en andere achterstanden vergen een extra investering, de coronacrisis mag de ongelijkheden niet vergroten
•    De overheid ondersteunt het onderwijs om fysiek onderwijs mogelijk te maken. Onderwijsinstellingen coronabestendig inrichten, extra budget om dit mogelijk te maken
•    Corona heeft de druk op studenten vergroot. Meer aandacht voor preventie van psychische klachten is nodig
•    De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren en de coronacrisis brengen de bestaanszekerheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed in gevaar en moeten daarom dringend worden goedgemaakt
•    Middelen uit het coronaherstelpakket en uit toekomstige noodfondsen niet besteden aan activiteiten van sectoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals de bio- en fossiele industrie
•    De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: ook uit eigenbelang moet de mens wegblijven uit oerbossen en regenwouden. Door economische activiteiten in kwetsbare natuurgebieden komt de mens steeds meer in aanraking met in het wild levende dieren. Dat vergroot het risico op het overspringen van virussen en bacteriën van dier naar mens en vergroot de kans op nieuwe zoönosen

PVV
•    Een crisisreserve aanleggen: reserveverpleegkundigen, reserve-artsen, reserve-ondersteuners, reservebedden, reserveapparatuur, reservegebouwen – hiermee kunnen we een eventuele volgende pandemie of een terreuraanslag het hoofd bieden
•    Beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en apparatuur in eigen beheer produceren – onafhankelijkheid van de internationale markt
•    Financiele hulp voor ondernemers en werknemers voor zolang als de coronacrisis voortduurt: een bedrijf dat 100 procent sluit, moet ook 100 procent vergoeding krijgen
•    WW en ontslagbescherming blijven onaangetast
•    Instroom van Polen, Bulgaren en Roemenen beperken met de invoering van tewerkstellingsvergunningen
•    Het herstel van de economie aanjagen door te investeren en consumptie te stimuleren

Lijst Henk Krol
•    Koopkrachtimpuls om de economie te herstellen: meer geld in de portemonnee
•    Het zorgstelsel moet worden hervormd: meer handen aan het bed en de arts krijgt het voor het zeggen, in plaats van managers en zorgverzekeraars
•    Breed investeren in het voorkomen van welvaarts- en ouderdomsziekten  

FvD
•    Geen Europese coronafondsen
•    Invoering van een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde MKB- bedrijven
•    Geen directe of indirecte vaccinatieplicht
•    Structurele verhoging van het aantal ic-bedden
•    Een nationaal pandemiecentrum zodat Nederland voorbereid is op toekomstige uitbraken van virussen of andere onverwachte ziekten
•    Geen vrijheidsbeperkingen zonder gedegen onderzoek en bewijs van effectiviteit van die maatregelen
•    Bij het uitbreken van een crisis moet er een crisisteam uit meerdere disciplines worden samengesteld
•    Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen
•    Onderzoek naar Nederlandse en/of Europese productie van grondstoffen en medicatie om afhankelijkheid van andere landen te voorkomen
•    Stop op fusies en sluitingen van regionale ziekenhuizen

Denk
•    Steunpakketten uitbreiden, met steeds als doel het behoud van banen
•    Inlossen van de staatsschuld pas als er een vaccin is en als de economie weer groeit. Bij het inlossen moeten mensen met lage inkomens worden ontzien
•    Overheid moet zich actief bezighouden met het creëren van werkgelegenheid, onder meer door de woningbouw aan te jagen en het MKB te ondersteunen
•    Meer investeren in omscholen. Bedrijven die mensen moeten ontslaan, krijgen daarbij de verplichting om mensen om te laten scholen
•    Capaciteit van de ziekenhuizen vergroten
•    Opzetten van noodcapaciteit
•    Uitbreiden van test- en onderzoekscapaciteit
•    Geen (directe of indirecte) verplichting van vaccinatie, quarantaine of testen
•    De werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel structureel verbeteren
•    Investeren om de opgelopen achterstanden in het onderwijs weg te werken
•    Jongeren die zijn afgestudeerd voor een baan in een branche die door corona onder druk staat, moeten zich kosteloos kunnen laten omscholen

Auteur 
  • Perry van Dijk