De fiscus deelt uit

Voor wie het handig aanpakt is de Belastingdienst een gulle gever. Wij geven u tien tips!
LET OP: Dit artikel is onderdeel van de belastingspecial 2008. De informatie kan verouderd zijn. Voor de actuele belastingspecial 2012 kunt u hier klikken.

Kijk maar eens naar deze tips:

TIP 1
Leen geld aan uw kinderen
Veel ouders helpen hun kinderen bij het kopen van een huis door een zogeheten garantstelling. Maar ouders kunnen ook voor bank spelen en een bedrag lenen aan hun kind. Dat is fiscaal voordelig, want voor de ouders is de rente die ze ontvangen onbelast. De vordering moet weliswaar worden opgegeven als vermogen in box 3, maar omdat de bankrekening is verminderd met het bedrag dat aan het kind is uitgeleend, wordt er effectief geen cent belasting geheven in box 3. Ouders mogen iets meer rente vragen dan de bank, maar laat u over het percentage goed informeren door een notaris, die sowieso een en ander voor de Belastingdienst op papier moet zetten. Een hoge rente lijkt nadelig voor het kind, maar de betaalde rente is voor het kind in principe aftrekbaar. Zo betaalt de fiscus deels mee aan het rendement op uw vermogen.

Uw voordeel: ontvangen rente voor ouders is onbelast; betaalde rente voor kinderen is aftrekbaar.

TIP 2
Formaliseer de oppasuurtjes
Bent u oppas van een kleinkind of buurkind? Maak dan gebruik van de Wet kinderopvang en formaliseer de oppasuurtjes. Dan bent u officieel gastouder en kunnen de ouders subsidie krijgen. Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. U schrijft u in bij een gastouderbureau, zodat de ouders bij de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Hoeveel u als oppas krijgt, verschilt ook per gastouderbureau, maar u kunt netto tot wel €7 per uur bijverdienen. Jaarlijks kunt u op deze manier tot €5000 bijverdienen. Belastingdienst, bedankt! Wilt u meer weten over deze constructie? Kijk dan in de Geld & Recht van september 2007 of lees dit artikel over gastouderbureaus.

Uw voordeel: kinderopvangtoeslag voor ouders is extra inkomen voor ­oppas-oma’s/opa’s.

TIP 3
Beschouw onbetaald vrijwilligerswerk als gift
Veel goede-doelen-organisaties draaien op vrijwilligers: mensen die met liefde en plezier hun tijd in het goede doel steken zonder daar een cent voor te willen hebben van de organisatie. Maar u kunt wel de fiscus laten betalen voor uw vrijwilligerswerk.

Dat werkt zo: als vrijwilliger mag u onder voorwaarden belastingvrij een beloning ontvangen van €150 per maand met een maximum van €1500 per jaar. Dat bedrag hoeft u dus niet aan te geven. U kunt de afspraak maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet dat zij dat bedrag aan u uitkeert, waarna u datzelfde bedrag direct weer als gift terugschenkt aan de organisatie.

En een gift mag u van uw inkomen aftrekken wanneer de gift is gedaan aan een door het ministerie van Financiën goedgekeurde instelling. Aangezien er een drempel geldt van 1 procent van uw inkomen, met een minimum van €60, en een maximum van 10 procent van het inkomen, bedraagt uw belastingvoordeel maximaal: €1500 – €60 x uw tarief in box 1. Giftenaftrek is ook mogelijk als u bepaalde kosten niet declareert bij een organisatie. Dit wordt als een gift beschouwd indien:
• de instelling weliswaar een kostenvergoedingsregeling heeft, maar u bij voorbaat hebt afgezien van toepassing van deze regeling; of:
• de instelling geen kostenvergoedingsregeling heeft (bijvoorbeeld wegens gebrek aan middelen), maar u uitgaven hebt gedaan die de instelling volgens algemeen geldende maatschappelijke opvattingen wel zou horen te vergoeden.
Als uw gift bestaat uit het afzien van het declareren van autokosten, is de aftrek beperkt tot €0,20 per kilometer.

Uw voordeel:
minder belastbaar inkomen, dus minder belasting betalen.

TIP 4
Benut alle heffingskortingen
Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen belasting. Anders gezegd zijn ze voor de Belastingdienst een verkapte manier om uit te delen, in de vorm van een fiscaal voordeel. Zo heeft iedereen in principe recht op de algemene heffingskorting. Andere heffingskortingen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo zijn daar de arbeidskorting (daar moet u voor werken), de alleenstaande-ouderen­korting (daarvoor moet u 65 jaar zijn) en ga zo maar door.

Met sommige heffingskortingen kan al rekening worden gehouden bij het inhouden van loonheffing door uw werkgever of uitkeringsinstantie. Maar voor andere is dat niet mogelijk. Daarvoor moet u óf een voorlopige teruggave vragen óf aangifte doen. Het gaat daarbij om de volgende heffingskortingen: de kinderkorting, de ouderschapsverlofkorting, de (aanvullende) combinatiekorting, de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting, en de kortingen voor directe beleggingen in durf­kapitaal of voor maatschappelijke beleggingen.

Uw voordeel:
hoe meer heffingskortingen, hoe minder belasting betalen.

TIP 5:
Doe ook aangifte als u alleen een deel van het jaar werkt
Als u maar een deel van het jaar werkzaam bent geweest, krijgt u waarschijnlijk geld terug als u aangifte doet. Hoe zit dat? De werkgever houdt loonheffing in volgens maandelijkse tabellen. De loonheffing per maand is gebaseerd op (ongeveer) 1/12 deel van het jaarloon. Verdient u €2000 per maand, dan gaan deze loonbelastingtabellen dus uit van €24.000 per jaar. Maar als u maar drie maanden werkt, dan is uw jaarloon slechts €6000 en daarover is, na aftrek van de heffingskortingen, geen belasting verschuldigd. U krijgt dan alle ingehouden loonbelasting terug. Als u tenminste aangifte doet! Ter indicatie: de loonheffing met een maandloon van €2000 bedraagt over drie maanden ongeveer €1637. Dat krijgt u dan terug.

Uw voordeel: te veel betaalde belasting terugkrijgen.

TIP 6:
Vergeet de huurtoeslag niet
De Belastingdienst is van een inningskantoor steeds meer een uitkerings­instantie geworden. Zo keert de fiscus ook de huurtoeslag uit. Voorheen was dat de huursubsidie en eigenlijk had u die voor 2007 al in november 2006 moeten aanvragen. Maar dat betekent niet dat uw kansen op dit extraatje verkeken zijn. U kunt de huurtoeslag over 2007 zelfs tot 1 april 2008 opeisen. Voor de huurtoeslag over 2008 hebt u tot 1 april 2009 de tijd.

Misschien is uw inkomen of gezinssituatie pas gewijzigd, waardoor u nu wel recht hebt op dit extraatje. Voor 2007 mag uw inkomen in dat jaar niet hoger zijn dan €20.300, of €27.575 als u samenwoonde. Als u op 1 januari 2007
65 jaar of ouder was, ligt de grens op €18.250 voor alleenstaanden of €24.275 voor samenwonenden. Daarnaast zijn het vermogen en de hoogte van de huur van belang voor het berekenen van het recht op huurtoeslag. Een berekenprogramma kunt u vinden op www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis).

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat één op de drie rechthebbenden geen gebruik maakt van deze maatregel. Vooral ouderen laten het extraatje aan hun neus voorbijgaan. Informeer dus naar de mogelijkheden, want het is zonde om deze tegemoetkoming – die kan oplopen tot €300 per maand – te laten liggen.

Uw voordeel: huurtoeslag betekent extra onbelast inkomen.

TIP 7:
Zorg dat u de drempel haalt van de ziektekostenaftrek
De ziektekostenaftrek is een rare aftrekpost. Er is een vrij hoge drempel: 11,5 procent van het drempelinkomen (dit is uw inkomen in alle boxen samen, maar voordat de aftrekposten – zoals ziektekosten, giften en dergelijke – er op in mindering zijn gebracht). Bent u getrouwd of kiest u als ongehuwd samenwonende voor het hele jaar fiscaal partnerschap, dan is de drempel 11,5 procent van het gezamenlijke drempel­inkomen. Als uw inkomen niet ál te hoog is, moet het mogelijk zijn om deze drempel te halen.

Hoe? U mag per persoon €1059 aftrekken als basispremie voor de zorgverzekeringswet, evenals de aanvullende premie en de inkomensafhankelijke bijdrage (dit bedrag moet u wel verminderen met de eventueel ontvangen zorgtoeslag). Als u op 1 januari 65 jaar of ouder bent, hebt u zonder meer een ­extra aftrekpost van €808 (ouderen­aftrek). Dat geldt ook voor uw echtgenoot/partner. Als u nog geen 65 bent, hebt u ook recht op een aftrekpost van €808 als u voor meer dan €320 aan ziektekosten uitgeeft die vallen onder de chronisch zieken-aftrek. Daartoe behoren brillen, contactlenzen, gehoorapparaten, steunzolen en dergelijke. Als uw (gezamenlijk) inkomen lager is dan €31.122 mag u deze specifieke uitgaven ook nog eens met 2,13 vermenigvuldigen. Het is zaak om toch even aan het rekenen te slaan of u zichzelf niet tekortdoet door geen aangifte te doen.

Uw voordeel
: minder belastbaar ­inkomen, dus minder belasting ­betalen.

TIP 8:
Ga als fiscale partners door het leven
Niet alleen gehuwden en geregistreerde partners kunnen kiezen voor het fiscale partnerschap. Samenwonenden mogen daarvoor kiezen als zij minimaal zes maanden in het jaar een gezamenlijke huishouding voeren en op hetzelfde adres ingeschreven staan. Een alleenstaande ouder kan alleen voor het fiscale partnerschap kiezen met een kind als het kind op 1 januari 27 jaar of ouder is. En broers en zussen die nog thuis wonen, voldoen ook aan de voorwaarden voor het fiscale partnerschap. Zij kunnen allemaal gebruik maken van de voordelen van het fiscale partnerschap, zoals het verdelen van bepaalde inkomsten en aftrekposten om zodoende in gunstiger belastingtarieven te vallen. Voor alle voordelen is het belangrijk dat u aangifte doet.
Let wel op, want dit is niet per definitie gunstig. Vooral niet als een van de samenwoners met  het eigen inkomen en de eigen hoge aftrek ziektekosten wel de drempel haalt, maar de samenwoners samen een te hoog inkomen hebben om de drempel te halen.

Uw voordeel:
schuiven met inkomsten en aftrekposten betekent ­samen minder belasting betalen.

TIP 9:
Dividendbelasting als aftrekpost
In het aangifteprogramma staat de vraag of uw vermogen (bezittingen min schulden) in box 3 hoger is dan het heffingsvrije vermogen van €20.014 (met fiscale partner: €40.028).

Met een laag vermogen vult u daar natuurlijk 'nee' in en daarmee is voor u waarschijnlijk de kous af. Maar loopt u toch eens door de jaar­opgaven die u van de bank krijgt. Want als u aandelen, effectenrekeningen of beleggingsfondsen hebt en daar dividend op uitgekeerd wordt, dan is er 15 procent dividendbelasting ingehouden. En deze mag u verrekenen met uw inkomstenbelasting, zelfs nu u uw vermogen niet hoeft aan te geven. Dat doet u op het aangifteformulier bij 'Te verrekenen bedragen'.

Uw voordee
l: minder belastbaar ­inkomen, dus minder belasting ­betalen.

TIP 10:
Vraag de zorgtoeslag alsnog en/of alvast aan
Ook dit jaar zijn de premies van de zorgverzekeringen gestegen. Dat is niet leuk, maar voor een flink deel van de bevolking betaalt de fiscus mee. Was uw inkomen in 2007 niet hoger dan €26.071, of € 41.880 als u samenwoonde? Dan hebt u ­misschien recht op de zorgtoeslag. U kunt deze subsidie over 2007 aanvragen tot 1 april 2008. Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl of u kunt bellen met de Belastingtelefoon: â˜ï¿½ 0800-0543. Voor 2008 kunt u tot 1 april 2009 zorgtoeslag aanvragen. Daarvoor gelden dezelfde inkomenseisen als in 2007.

Uw voordeel: zorgtoeslag betekent extra onbelast inkomen.

Lees ook