Dit gaat in 2014 veranderen

Welke regelingen gaan er (als het aan het kabinet ligt) dit jaar veranderen? De belangrijkste plannen en maatregelen op een rij.

Gezondheid

Zorgtoeslag omlaag
Door een iets andere ­berekening pakt de zorg­toeslag ­volgend jaar voor veel mensen wat lager uit.

Eigen risico omhoog
Het verplichte eigen risico voor ziektekosten gaat in 2014 van €350 naar €360 per jaar per persoon. Daar staat tegenover dat de ­premie van de basisverzekering bij de meeste verzekeraars omlaag gaat ten opzichte van vorig jaar.

Onzekerheid voor zieken
Vanaf 2014 worden verschillende maatregelen geschrapt voor ­chronisch zieken en gehandicapten. Zo verdwijnt de aftrekpost voor ­specifieke zorgkosten, de compensatie voor het eigen risico en de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Wat ervoor in de plaats komt, is nog steeds onduidelijk. De gemeenten hebben honderden miljoenen euro’s toegezegd gekregen voor nieuwe maatregelen, maar hoe die eruit ­komen te zien is nog niet bekend.

Alleen pgb bij meer dan tien uur hulp
Vanaf 2014 hebben mensen die voor het eerst een ­Persoons­gebonden Budget (pgb) aanvragen, daar alleen recht op als het om meer dan tien uur begeleiding per week gaat. Bij minder uren bestaat voor ‘nieuwe gevallen’ geen recht op een pgb. Mensen die op 31 december 2013 al een pgb hebben voor minder dan tien uur begeleiding per week, ­behouden dit recht.

AOW
Pensioenleeftijd gaat versneld omhoog
Recht op AOW vanaf:

Wonen

Nieuw puntenstelsel huurwoningen
Minister Stef Blok ­(Wonen) wil op 1 juli 2014 een nieuw puntenstelsel ­invoeren voor het waarderen van huurwoningen. De overheid wil het huidige stelsel versimpelen en vindt dat de locatie van de woning moet gaan meetellen voor de hoogte van de huur, met de WOZ-waarde als basis. De Woonbond juicht een vereenvoudiging toe, maar vreest dat de huidige plannen leiden tot een forse stijging van de huurprijzen voor nieuwe huurders.

Lagere btw voor bouw langer geldig
Voor het verbouwen of herstellen van een woning van twee jaar en ouder geldt momenteel een laag btw-tarief. Oorspronkelijk zou deze regeling op 1 maart ophouden, maar het fiscale voordeel blijft heel 2014 van kracht. Let op: het lage btw-tarief geldt ­alleen voor het arbeidsloon, niet voor de ­materialen.

Makkelijker uit- en aanbouwen
Het wordt dit jaar makkelijker om een woning aan- of uit te ­bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Op verzoek van de gemeenten heeft de ­ministerraad dit besloten. Naar verwachting treden de soepeler regels in het voorjaar van 2014 in werking.

€100.000 belastingvrij schenken voor huis
Tot en met 31 december 2014 is een eenmalige schenking van maximaal €100.000 vrij van schenkbelasting, mits degene die de schenking krijgt het geld ­gebruikt voor de eigen woning. Ook moet in de belasting­aangifte expliciet een beroep worden ­gedaan op deze eenmalig ­verhoogde vrijstelling. U hoeft geen familie van elkaar te zijn om van deze regeling gebruik te ­kunnen maken.

Hebt u eerder gebruik gemaakt van de speciale regeling waarmee u een eigen kind belastingvrij een (groot) bedrag mag schenken, en wilt u dit kind nu geld schenken via deze nieuwe regeling? Goed om te weten: u mag een kind in totaal maximaal tot €100.000 belastingvrij schenken. Zorg daarom dat u met de ‘tweede schenking’ niet boven dit bedrag uit komt.

Verdubbeling belasting op leidingwater
Vanaf 1 januari verdubbelt de belasting op leidingwater. De kostenstijging is zo’n 16 cent per duizend liter water (ofwel 1 m³). Gemiddeld gebruiken we 45 m³ water per persoon per jaar.

Aftrek hypotheekrente omlaag
De hypotheekrenteaftrek gaat in stappen omlaag naar maximaal 38 procent in 2041. De eerste stap wordt in 2014 gezet: woningbezitters mogen dan maximaal 51,5 procent aftrekken.

Auto

Brandstof zwaarder belast
De accijns op lpg gaat op 1 januari 2014 met 7 cent per liter omhoog. Diesel wordt met 3 cent extra belast.

Motorrijtuigenbelasting oude auto’s
Er komt een overgangs­regeling voor personenauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn (maar nog geen 40 jaar zijn) en op benzine rijden. Deze overgangs­regeling geldt ook voor ­bestelauto’s, motor­fietsen, bussen en vrachtauto’s die aan deze voorwaarden ­voldoen. De regeling treedt op 1 januari 2014 in werking. 

‘Klassieke rijders’ krijgen begin 2014 een brief waarin staat dat ze tot 1 maart de tijd hebben om een keuze te maken. Die keuze komt er kort gezegd op neer dat u óf het hele jaar wegen­belasting betaalt, óf de auto in de maanden december, januari en februari stalt en dan maximaal €120 wegenbelasting betaalt. In januari en februari 2014 kunnen deze klassieke rijders dus voor het laatst nog ‘gratis’ de weg op.

Werk

Loonbelasting gaat omlaag
Het tarief in de eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd met 0,75 procent. Dat betekent dat werknemers (in 2014: tot de leeftijd van 65 jaar en twee maanden) over de eerste €19.645 voortaan 36,25 procent belasting gaan betalen. AOW’ers gaan over deze eerste schijf 18,35 procent belasting betalen. Het nettovoordeel is bijna €150 voor personen in beide groepen.

Einde stamrecht-bv
Er komt een eind aan de zogeheten stamrecht-bv’s. Deze bv’s werden vooral gebruikt om geld uit een ontslagvergoeding fiscaal voordelig te laten uitkeren. Vanaf 1 januari 2014 mogen in principe geen nieuw stamrecht-bv’s of stamrecht-bankspaarrekeningen worden geopend. Er komt een overgangsregeling voor personen aan wie het ontslag al vóór 31 ­december 2013 is aangezegd en bij wie het ontslag vóór 30 juni 2014 wordt geëffectueerd.

Premie WW omhoog
Werkgevers gaan meer premie betalen voor de Werkloosheidswet (WW). Op 1 januari 2014 stijgt de premie van 1,7 naar 2,3 procent. De premie komt volledig voor rekening van de werkgever en wordt gebruikt voor WW-uitkeringen van langer dan zes maanden.

Overig

Alimentatie stijgt 0,9%
Op 1 januari 2014 gaan alle vast­gestelde alimentatiebedragen (zowel kinder- als partner­alimentatie) met 0,9 procent omhoog. Op www.alimentatiewijzer.nl vindt u een handige rekenmodule.

Alcohol duurder
De accijns van alle alcoholhoudende producten wordt op 1 januari 2014 verhoogd met 5,75 procent. Met tabak wordt nog even gewacht; daarvan gaat de accijns pas in 2015 omhoog.

Periodieke gift wordt eenvoudiger
Onder bepaalde voorwaarden is een periodieke gift fiscaal aftrekbaar. Eén voorwaarde was tot nog toe dat er een ­notariële akte moest zijn. Deze verplichting vervalt op 1 januari 2014. Waarschijnlijk publiceert de Belas­tingdienst op www.belastingdienst.nl een schenkings­overeenkomst die u kunt ­gebruiken als u een periodieke gift doet.

Belastingrente: 4%
De voorgenomen belasting­rente voor 2014 is minimaal 4 procent. Deze rente betaalt u over een belastingschuld. De ‘schuld’ gaat overigens pas lopen vanaf 1 juli in het jaar volgend op het belastingjaar.  

Heffingskorting
Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Mensen met een hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting.

Erfbelasting serviceflat
Vanaf 2014 mag u voor de erfbelasting van een serviceflat uitgaan van de waarde in het economisch verkeer als deze in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde. Dit mag ook voor erfenissen in 2012 en 2013.

Bron(nen):
  • Plus Magazine