Kan ik belastingvrij nalaten aan een vereniging?

Ik wil graag dat er een deel van mijn erfenis naar de locale voetbalvereniging gaat. Moeten zij daar dan belasting over betalen?

Dat hangt er vanaf. Er is in Nederland een vrijstelling van de erfbelasting voor zogeheten ANBI's: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Om die statut de krijgen moet een instelling voor tenminste 90% het algemeen nut dienen. Waarschijnlijk heeft uw locale vereniging deze status niet, omdat een instelling die ook het particulier belang van haar leden dient, zoals een amateursportvereniging, niet aan die voorwaarde kan voldoen.

Gelukkig biedt de wet meer mogelijkheden. Ook SBBI's (Sociaal Belang Behartigende Instellingen) kunnen voor een vrijstelling in aanmerking komen. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden namelijk:

  • De vereniging streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
  • De feitelijke activiteiten van de vereniging komen overeen met de doelstelling.
  • De vereniging valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
  • De bestuursleden van de vereniging ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.
  • De vereniging is gevestigd in de Europese Unie, op de Nederlandse Antillen, op Aruba of in een ander door ons aan te wijzen land.
  • De gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

In principe is het aan de vereniging zelf om te bepalen of ze in aanmerking komen voor de SBBI regeling, maar bij twijfel is het verstandig om dit vooraf met de Belastingdienst te bespreken.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl