Erfgenaam én executeur: hoe voorkom ik problemen?

Vraag van de week

Oudere man geld en recht
Getty Images

Ik ben de erfgenaam in de nalatenschap van mijn broer én in zijn testament ben ik tot de executeur van zijn nalatenschap benoemd. Ik weet niet veel van zijn financiële positie en ik wil in elk geval voorkomen dat ik - wanneer ik uitzoek of de nalatenschap positief is of juist niet - ongemerkt zuiver aanvaardt. Hoe voorkom ik problemen?

Een nalatenschap kun je zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Om te voorkomen dat u de nalatenschap zuiver aanvaard heeft, mag u geen daden verrichten die de mogelijke schuldeisers benadelen. Dus wel de plantjes water geven, maar geen zaken uit de woning weggooien of weggeven. Omdat steeds vaker overledenen geen afschriften van de bank hebben en met een wachtwoord hun computer beveiligd hebben, kom je niet zomaar achter het saldo van de bankrekening. Aangiften inkomstenbelasting bieden soms uitkomst (als ze er zijn) maar geven over het algemeen alleen oude informatie waar je niet zomaar op mag vertrouwen.

Om te voorkomen dat u in uw zoektocht onverwacht toch zuiver aanvaardt, kunt u wél de taak van executeur bij de notaris aanvaarden wanneer de notaris de akte van executele opmaakt, maar nog geen uitspraak doen over het wel of niet aanvaarden van de nalatenschap. 

U handelt dan in uw rol als executeur en niet als erfgenaam en u kan dus ook niet verweten worden dat u daden van zuivere aanvaarding heeft verricht, waarmee u aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap die de grootte van de bezittingen overstijgen.

Pas wanneer u volledig inzicht heeft in de stand van zaken van de nalatenschap van uw broer, geeft u aan hoe u de nalatenschap wel of niet wenst te aanvaarden. De wet geeft u drie maanden recht van beraad. In die periode is doorgaans wel duidelijk waar u op mag rekenen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.