Ik kom in mijn testament het woord aanwas tegen, wat is dat?

Vraag van de week

Testament
Getty Images

Er is sprake van aanwas wanneer een erfdeel niet uitgekeerd kan worden. Dat kan voorkomen wanneer een erfgenaam zijn erfenis verwerpt of is vooroverleden en er geen afstammelingen zijn of wanneer plaatsvervulling niet aan de orde is.

Plaatsvervulling houdt in dat de volgende generatie in aanmerking komt om te erven. Is er geen opvolgend erfgenaam of sluit het testament plaatsvervulling uit dan wordt met aanwas het erfdeel dat niet kan worden uitgekeerd naar rato verdeeld over de andere erfgenamen.

De bepaling over aanwas wordt vaak opgenomen in testamenten om te zorgen dat een niet opgeëist erfdeel verdeeld kan worden. In het testament kunnen ook nadere bepalingen met betrekking tot de aanwas zijn opgenomen. Zo kan beschreven zijn welke erfgenamen wel of niet voor aanwas in aanmerking komen.

27 november 2023 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.