Opvolger gezocht voor erfenis

Vraag van de week

In het testament van mijn oom (gemaakt in 1984) kwam ik een stichting tegen die ik niet ken. Na enig onderzoek blijkt die stichting niet meer te bestaan. Wie erft er nu?

In een testament kunnen erflaters aangeven wie zij tot hun erfgenaam benoemen of aan wie zij een legaat toekennen. Om datgene dat toegekend is ook te kunnen ontvangen moet de erfgenaam wel bestaan. Is aan de erfgenamen of aan legatarissen in het testament ook het recht van plaatsvervulling toegekend dan kunnen de afstammelingen van de persoon die heeft geërfd tezamen in zijn of haar plaats treden. Zonder dat recht vervalt het erfrecht en keert dat wat de erfgenaam of legitimaris had kunnen erven terug in de erfenis. Met andere woorden de andere erfgenamen erven dan wat meer.

Is een stichting of vereniging de erfgenaam of legataris en bestaat deze niet meer, dan kan het iets anders uitpakken. Stichtingen en verenigingen willen nog wel eens van naam veranderen of fuseren met andere verenigingen of stichtingen met een vergelijkbare doelstelling. In dat geval erft de nieuwe stichting wat oorspronkelijk voor de stichting uit het testament van uw oom was bedoeld. Heeft uw oom ook nog een bestemming voor zijn nagelaten bedrag toegekend, dan moet de nieuwe stichting zich daar wel aan houden. Kan dat niet meer dan kunnen ze de rechter vragen om het bedrag voor en ander doel in te mogen zetten. Dat doel moet dan wel in dezelfde lijn liggen met het oorspronkelijke doel.

Bestaat de door uw oom in zijn testament genoemde stichting niet meer en is hij ook niet gefuseerd met een andere stichting dan vervalt de nalatenschap aan de erfenis. Het is jammer dat dan de bedoelingen van uw oom niet uitgevoerd kunnen worden. Het is wel een pleidooi om zo nu en dan een bestaand testament nog eens na te lezen op de erfstellingen en te onderzoeken wat toen de bedoeling was en of dat nog steeds de bedoeling is dan wel mogelijk is.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.