Eigen bijdrage zorg voorkomen

Vraag van de week

Getty Images

Nu mijn moeder is opgenomen in een verpleeghuis, gaat haar vermogen een rol spelen bij de eigen bijdrage zorg. We hebben begrepen dat de erfenis van vader die wij nog van moeder te goed hebben te goed hebben ook een rol speelt bij die eigen bijdrage, is dat te voorkomen?

Het klopt dat bij de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) het vermogen boven de vrijstelling in box 3 een rol speelt. Sinds 2013 telt het vermogen boven de vrijstelling van box 3 mee bij de berekening van de eigen bijdrage. Als er na de vrijstellingen voor o.a. zorgverzekeringen en zak- en kleedgeld een eigen bijdrage blijkt die minder is dan de maximale eigen bijdrage, dan betrekt het CAK ook nog eens 8 procent van het belastbare vermogen in box 3 bij de eigen bijdrage tot het maximum.

Voor het berekenen van die eigen bijdrage neemt het CAK de situatie zoals die twee jaar terug, dus in 2016, was. Zowel bij de lage eigen bijdrage (maximaal € 850 per maand) die uw moeder de eerste zes maanden na opname betaalt, als bij de hoge eigen bijdrage (minimaal €  161,80 en maximaal € 2.312,60 per maand) daarna, telt het vermogen mee dat uw moeder boven de vrijstelling (€ 24.437) op 1 januari 2016 had. Bezat uw moeder toen een eigen huis, dan zat de waarde daarvan toen in box 1 en telt dit huis dus niet mee.

Voorkomen dat uw erfenis opgaat aan de eigen bijdrage zorg kan op een aantal manieren. In de eerste plaats kan in het testament van vader de bepaling staan dat uw erfenis vrijvalt als moeder in een zorginstelling wordt opgenomen. Is dat niet zo, dan kan moeder uit eigen beweging schenken of de erfenis/vordering uitkeren. Kan moeder dat niet meer zelf, maar heeft ze een gevolmachtigde aangewezen, bijvoorbeeld in een levenstestament, die dit volgens de volmacht mag, dan kan deze persoon de schenking of uitkering verzorgen.

Bij het uitkeren van de vordering/erfenis is het wel van belang of er over die vordering/erfenis een rente verschuldigd is van 6 procent samengesteld. Had de eerst overleden erflater geen testament of is de in het testament afgesproken rente lager of is er sprake van vruchtgebruik, dan moet altijd berekend worden wat vrij van schenkbelasting overgemaakt mag worden en wat niet. Die berekening kunt u de notaris laten maken of vraag de Plustelefoon dat voor u te doen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.