Sneller sociale huurwoning voor mantelzorger

Sinds 1 juli komen mantelzorgers sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. Volgens de nieuwe Huisvestingswet vallen mantelzorgers namelijk in de urgentiecategorie.

Bij het opstellen van een urgentieregeling gaat de gemeente uit van de officiele definitie van mantelzorg. Deze staat beschreven in de Wmo 2015, en luidt: ‘hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep’.

Op welke manier u een urgentieverklaringkunt aanvragen, verschilt per gemeente. Het advies is dat u hiervoor de woningcorporatie raadpleegt.