Ben ik onterfd?

Vraag van de week 

Onterfd
Getty Images

Via via heb ik vernomen dat vorige maand mijn moeder is overleden. Ik had weinig contact met haar en de rest van de familie en vind het nu ook moeilijk om contact met hen op te nemen. Aan de andere kant, wanneer ik erfrecht heb, wil ik ook ontvangen wat mij toekomt. Of zou ik onterfd zijn?

Ondanks het feit dat het contact met de familie spaarzaam was, kan het verdrietig zijn dat u niet geïnformeerd bent over het (aanstaande) overlijden van uw moeder of dat u geen afscheid heeft kunnen nemen. Dat u een maand na overlijden nog geen informatie heeft ontvangen over het wel of niet zijn van erfgenaam kan vele oorzaken hebben.

De meest voor de hand liggende oorzaak is dat de erfgenamen de notaris nog niet gevraagd hebben om een verklaring van erfrecht op te stellen. Of de notaris heeft die opdracht nog niet opgepakt. Gaat de notaris aan de slag met het opstellen van deze verklaring, dan zal deze aan alle erfgenamen een brief sturen met daarin de vraag óf en zo ja, hoe de erfgenaam de nalatenschap wil aanvaarden. U zou als erfgenaam die brief dan ook moeten ontvangen.

Een andere oorzaak kan zijn dat u direct of indirect onterfd bent en de notaris of overige erfgenamen u daarover niet informeren. In dat geval moet er in ieder geval een testament zijn opgesteld door uw moeder. Via het Centraal Testamentregister kunt u navragen of uw moeder een testament heeft laten opstellen en welke notaris het testament bewaart. U kunt vervolgens bij die notaris het testament opvragen. Bent u erfgenaam in het testament dan zult u een kopie van het testament ontvangen.

Bent u onterfd dan ontvangt u de passage waaruit dit blijkt en de benoeming van de executeur. Daarna moet u weer zelf aan de slag en contact opnemen met de andere erfgenamen of de executeur. Bent u erfgenaam dan kunt u de informatie opvragen die u nodig heeft om uw erfdeel vast te kunnen stellen. Op diezelfde informatie heeft u ook als onterfde recht, maar dan moet u wel eerst een beroep doen op uw legitieme portie bij de executeur of boedelgevolmachtigde. Uw eerste stap is dus óf met de familie contact opnemen óf een notaris te vragen naar het testament.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.