Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met de arbeidsmarkt

Getty Images

Het aantal banen neemt weer toe, maar niet iedereen profiteert daarvan. En wat doen we met de steeds grotere groep zzp-ers? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Door sociale lasten en voorzieningen te beperken wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen vanaf 45 jaar in dienst te nemen
 • Werkgevers betalen maximaal acht weken loon door bij ziekte, daarna neemt de overheid dit voor zijn rekening
 • De senior werknemer heeft geen recht op extra vrije dagen meer, zodat hij voor de werkgever betaalbaar blijft

D66

 • De arbeidsmarkt wordt hervormd: tijdelijke contracten verdwijnen waardoor ook de tweedeling op de arbeidsmarkt moet verdwijnen
 • Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden mensen in dienst te nemen - met daarbij speciale aandacht voor ouderen en mensen met een laag inkomen
 • De zelfstandigenaftrek voor zzp'ers blijft bestaan en sparen en verzekeren moet makkelijker worden
 • Zowel vaders als 'meemoeders' krijgen twaalf weken betaald ouderschapsverlof
 • Werkenden gaan minder belasting betalen

PVV

 • PVV zegt niets over het thema werkgelegenheid

GroenLinks

 • Werkgevers moeten meer betalen voor tijdelijke contracten zodat vaste contracten aantrekkelijker worden
 • Lasten op arbeid worden voor zowel werkgevers als voor werknemers verlaagd
 • Zzp'ers krijgen een verplichte collectieve basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid - op minimumniveau
 • Meer controle op schijnconstructies met stagiaires en schijnzelfstandigheid en constructies die buitenlandse werknemers goedkoop laten werken, worden beëindigd
 • Zowel werknemers als flexwerkers krijgen meer zeggenschap
 • Om inkomensongelijkheid tegen te gaan wordt er een nieuw sociaal akoord tussen vakbonden en werkgevers gesloten - als voorbeeld moet de overheid politie, leraren en werkenden in de zorg een reële loonsverhoging geven
 • Ouderschapsverlof wordt uitgebreid, kinderopvang wordt een basisvoorziening

SP

 • Het minimumloon gaat met 10 procent omhoog en de koppeling tussen lonen en uitkeringen blijft bestaan
 • Het midden- en kleinbedrijf is van groot belang voor economie en werkgelegenheid en krijgt daarom meer ondersteuning
 • De sociale zekerheid van de zzp'er wordt verbeterd, onder meer met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Gedwongen zzp'erschap moet worden voorkomen
 • Regulering van arbeidsmigratie zodat werknemers uit het buitenland niet langer onder het cao-loon of op andere wijze oneerlijk concurreren met werknemers in ons land
 • Arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken
 • Loondiscriminatie vanwege sekse wordt niet geaccepteerd

VVD

 • Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden mensen in vaste dienst te nemen
 • De papieren rompslomp rond arbeidscontracten moet minder worden
 • De belasting op arbeid gaat omlaag zodat werknemers sneller mensen in dienst nemen
 • De plicht tot loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkort naar één jaar - het tweede jaar is voor rekening van de overheid
 • Flexibel contract moet meer zekerheid bieden: het wordt weer mogelijk om meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van langere duur aan te bieden
 • De sollicitatieplicht wordt tijdelijk opgeheven wanneer je een opleiding gaat volgen die je klaarstoomt voor een baan
 • CAO's moeten niet langer algemeen verbindend zijn: werkgever en werknemer moeten zelf afspraken kunnen maken over het arbeidscontract
 • Zzp'ers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid moet aan banden worden gelegd
 • Werkgevers en werknemers moeten afspraken maken waarbij ook scholing en ontwikkeling relevant wordt

PvdA

 • Anoniem solliciteren bij alle overheden en (semi)publieke instellingen
 • Discriminatie op de werkvloer moet verdwijnen: inspectiediensten krijgen meer capaciteit om discriminatie te signaleren
 • Ouderschapsverlof voor vaders gaat van een week naar drie maanden
 • De verhouding tussen hoge en lage lonen moet weer redelijk worden
 • Lonen bij overheid en in het bedrijfsleven mogen weer wat stijgen
 • Werknemers moeten delen in de winst - die moet niet langer alleen bij aandeelhouders terecht komen
 • Minimumjeugdloon moet geleidelijk verdwijnen
 • ZZP'ers mogen collectief onderhandelen over minimumtarieven en kunnen zich op basis van onderlinge solidariteit verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
 • ZZP'ers behouden de zelfstandigenaftrek

SGP

 • Ondernemers moeten zo min mogelijk last hebben van papieren rompslomp en bureaucratie
 • Er moeten flexibelere mogelijkheden zijn voor het omgaan met ontslag en ontslagvergoedingen
 • Meerdere tijdelijke contracten na elkaar afsluiten wordt weer mogelijk
 • Werknemers uit andere EU-landen moeten zoveel mogelijk hetzelfde loon krijgen als Nederlandse werknemers

PvdD

 • Onderzoek naar de mogelijkheden voor de gefaseerde invoering van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger
 • Ontslagvergoeding wordt gekoppeld aan het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt (kantonrechtersformule)
 • Jongeren zonder baan kunnen werken aan betere kansen op de arbeidsmarkt in werkgelegenheidsproducten in onder meer de zorg en de biologische landbouw
 • Ook vaders krijgen recht op drie maanden ouderschapsverlof
 • Onderzoek naar kinderopvang als standaardonderdeel van het basisonderwijs (Scandinavisch model)
 • De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor ZZP'ers wordt vereenvoudigd
 • ZZP'ers kunnen vrijwillig sparen voor pensioen of verzekering en krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering
 • Het urencriterium wordt vervangen door een progressief winstboxenstelsel, waardoor belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als ZZP'er te werken

VNL

 • Alle ruimte voor ondernemers, het MKB en zzp'ers
 • Minder regels voor boeren, tuinders en vissers

DENK

 • Beloningsstructuren worden transparant
 • Er komt een einde aan de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij gelijkwaardig werk

 

Auteur