Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met de EU

Getty Images

Over de Europese Unie is van alles te doen: uitbreiden of niet, wat te doen met de Brexit en moet Nederland de EU eigenlijk ook verlaten? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Nederland mag niet opdraaien voor wanbeleid en tekorten in andere landen
 • Voorlopig geen nieuwe lidstaten
 • De EU heeft nog maar drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieuzaken en grensbeleid (waaronder ook veiligheid, defensie en buitenlands beleid vallen)
 • De EU mag zich niet bemoeien met Nederlandse pensioenen
 • Turkije mag op dit moment onder geen beding lid worden van de EU
 • Het aantal zetels in het Europees Parlement wordt gehalveerd
 • Een deel van de landbouwsubsidies wordt ingezet voor plattelandsvoorzieningen

D66

 • Overtuigd pro-Europa: de EU beschermt de Nederlandse vrijheid tegen populisten
 • Inzet op een democratisch en slagvaardig Europa

PVV

 • Nederland moet uit de EU stappen

GroenLinks

 • De EU moet groener, socialer en democratischer worden en daarom moet er een nieuw Europees Verdrag worden gesloten
 • Europese besluitvorming moet transparanter
 • Nederland zet zich in voor de hervorming van het Stabiliteitspact - financiën, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling moeten op gelijke voet staan
 • Toetreding van nieuwe leden volgt alleen als aan álle toetredingsafspraken is voldaan - voor Turkije is toetreding uit den boze zolang dat land mensenrechten, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet respecteert
 • De EU moet toewerken naar een Europese defensiemacht

SP

 • De huidige Europese Commissie wordt omgevormd: het wordt een uitvoerend orgaan in plaats van een politiek orgaan
 • Er komt een referendum over een afgeslankte EU met meer eigen bevoegdheden voor de lidstaten
 • Eerlijke handel waarvan ook de bevolking van de betrokken landen profiteert
 • Nee tegen internationale vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA)
 • Geen verdere uitbreiding van de EU - toekomstige toetredingen altijd via een referendum voorleggen
 • Turkije kan onder de huidige omstandigheden geen lid worden van de EU
 • Stabiliteitspact op de schop - Nederland krijgt volledige zeggenschap over het eigen begrotingsbeleid
 • De invloed van lobbyisten in Brussel moet drastisch worden verminderd
 • Belangrijke EU-besluiten altijd eerst voorleggen aan de bevolking - referendum
 • Europees Parlement pendelt niet langer tussen Brussel en Straatsburg
 • Er komt een parlementair dubbelmandaat: nationale volksvertegenwoordigers kunnen tevens zitting nemen in het Europees Parlement
 • De EU treedt toe tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en tot het Europees Sociaal Handvest

VVD

 • De EU moet zich exclusief bezighouden met grensoverschrijdende kerntaken: interne markt, internationale handel, energie en klimaat en migratie
 • De EU bemoeit zich niet met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg of wonen
 • Nieuwe belastingen uit de EU worden afgewezen
 • De EU moet doortastend optreden, zonodig door voor bepaalde onderwerpen in klein comité tot besluiten te komen
 • Een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid daar waar dat meer effect heeft dan afzonderlijk optreden: denk aan migratie en terrorismebestrijding
 • Er komt een onafhankelijk toezichthouder, iemand die de gevolgen van de wijzigingen in EU-voorstellen voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in kaart brengt
 • EU-lidstaten die zich niet aan regels of begrotingsafspraken houden, moeten worden geschorst. Blijven ze nalatig, dan doen ze niet meer mee
 • De interne markt moet samengaan met eerlijke concurrentie: aan protectionisme moet een einde komen, met behulp van juridische maatregelen
 • Nederland moet EU-regelgeving niet extra streng willen uitvoeren - dat schaadt slechts de belangen van ons bedrijfsleven
 • EU wordt voorlopig niet uitgebreid - geen enkele kandidaat-lidstaat voldoet aan de eisen
 • Samenwerking in de vorm van nabuurschap of een associatieakkoord is nadrukkelijk geen opstap naar lidmaatschap
 • Geldverspilling vanwege dubbele vergaderlocaties (Brussel en Straatsburg) of vanwege agentschappen en adviescomités die geen bewezen effect hebben, moet stoppen
 • EU moet transparanter begroten en die begroting ook per land verantwoorden

SGP

 • Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
 • Turkije hoort cultureel, economisch, godsdienstig noch politiek bij Europa en kan niet toetreden tot de EU
 • Meer ruimte voor verschillende vormen en maten van samenwerking binnen de EU
 • Bevoegdheden en budget van de Europese Commissie moeten omlaag
 • Het Europees Parlement vergadert nog slechts in Brussel
 • Geen EU-vlag meer op Nederlandse overheidsgebouwen
 • EU-verdragen waarbij nationale bevoegdheden worden afgestaan, worden alleen aangenomen als daar in de Tweede en Eerste Kamer een tweederde meerderheid voor is
 • Euro splitsen in groepen landen die wat betreft het structurele tekort of overschot op de betalingsbalans vergelijkbaar zijn

PvdD

 • Geen nieuwe bevoegdheden naar de EU
 • Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
 • Noodfonds ESM wordt afgeschaft
 • Lidstaten krijgen inzicht in het reilen en zeilen van de Europese Centrale Bank (ECB)
 • Geen nieuwe vrijhandelsakkoorden en een herziening van bestaande vrijhandels- en associatieverdragen

VNL

 • Een Nexit-referendum
 • Ontmanteling van de EU zodat alleen economische samenwerking overblijft
 • De euro wordt opgesplitst in een noordelijke en een zuidelijke variant
 • Turkije wordt nooit lid van de EU
 • Handelsverdragen mogen niet ten koste gaan van de Nederlandse soevereiniteit

DENK

 • Kritische vermindering van de hoeveelheid regels en eisen vanuit Brussel
 • Het Europees Parlement krijgt meer rechten
 • Geen enkel beschaafd land mag op voorhand worden uitgesloten van EU-lidmaatschap

 

 

 

 

Auteur