Bijzonder verlof aanvragen: voorbeeldbrief

brief
Getty Images

Wilt u bijzonder verlof aanvragen bij uw werkgever, dan kunt u dit schriftelijk doen. Lees meer over de vormen van bijzonder verlof en gebruik onze gratis voorbeeldbrieven.

In de wet arbeid en zorg staat vermeld op welke wettelijke vormen van bijzonder verlof u recht heeft. Heeft het bedrijf waar u werkt een CAO, dan kunnen daarin afwijkende regels opgenomen zijn. Kijk dus altijd even naar er over aanvraag van bijzonder verlof in de CAO staat.

In de wet zijn in ieder geval zeven vormen van bijzonder verlof opgenomen: 

  1. zwangerschaps- en bevallingsverlof
  2. adoptie- en pleegzorgverlof
  3. kraamverlof
  4. ouderschapsverlof
  5. calamiteiten en ander kort verzuimverlof
  6. kortdurend zorgverlof
  7. langdurend zorgverlof

Kortdurend verlof

Moet u een thuiswonend ziek kind, partner of ouders verzorgen dan kunt u kortdurend verlof opnemen. U moet dan wel de enige zijn die op dat moment de zieke kan verzorgen. Wordt uw partner, kind of ouder plotseling ziek dan kunt u het calamiteitenverlof gebruiken. Dit bijzondere verlof eindigt na één dag. Aansluitend gaat het kortdurend zorgverlof in. Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt uw werkgever u zeventig procent van uw salaris door, of in ieder geval minstens het minimumloon als u door de korting van dertig procent daaronder zou komen.

Langdurend zorgverlof

Dit kunt u opnemen als u voor langere tijd voor een levensbedreigend ziek kind, zieke partner of ouder moet zorgen. Dit betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. Het langdurend zorgverlof vraagt u aan minstens twee weken voor het verlof ingaat. De werkgever moet binnen een week over uw verzoek beslissen. Doet hij dit niet dan gaat uw verlof in op de door u voorgestelde datum. U ontvangt alleen salaris over de uren die u blijft werken. Informeer bij uw werkgever over eventuele andere afspraken in een CAO.

Sabbatical leave

Een andere vorm van bijzonder verlof is het ‘sabbatical leave’.  In deze tijd kunt u tijd voor uzelf nemen om bijvoorbeeld een reis te maken of te studeren. Bij deze vorm van verlof wordt het salaris niet doorbetaald maar blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe lang dit bijzonder verlof kan duren.

Weigeren van verlof of manier van opname

De werkgever kan het verlof, of de wijze van opname daarvan weigeren wanneer hij van mening is dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Werkgever en werknemer moeten proberen er dan samen uit te komen. Het is immers niet mogelijk om in het algemeen te zeggen wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Is het nodig dan kan de Kantonrechter uitspraak doen.

Voor meer informatie over het bijzonder verlof: www.rijksoverheid.nl