Voorbeeldbrief: maak bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde

WOZ waarde
Getty Images

Woningeigenaren betalen onroerendezaakbelasting over de WOZ-waarde van hun woning. Maar ook andere belastingen en heffingen zijn op deze waarde gebaseerd, zoals de inkomstenbelasting (over het eigenwoningforfait), de watersysteemheffing en soms ook de rioolheffing. Bij een erfenis is de WOZ-waarde bepalend voor de erfbelasting.

Bij huurwoningen speelt de WOZ-waarde een rol voor de maximale huur. Het is dus belangrijk om de WOZ-waarde te controleren en zo nodig te laten corrigeren. Op de beschikking staat hoe je bezwaar kunt maken (online of schriftelijk) en binnen welke termijn dat moet. 

Voorbeelden van redenen waarom de WOZ-waarde te hoog kan zijn: achterstallig onderhoud, verontreinigde grond, geen eigen opgang, overlast, minder goede buurt. Wil de gemeente het bezwaar schriftelijk ontvangen, dan kun je deze voorbeeldbrief gebruiken.

Download:

<Naam gemeente>
T.a.v. afdeling bezwaar
<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en plaats>

<Plaats, datum>

Onderwerp: bezwaar WOZ-beschikking <jaartal>

Geachte heer, mevrouw,

Ik maak bezwaar tegen de WOZ-waarde van mijn woning per  <datum>. Het gaat om beschikkingsnummer <nummer>. Een kopie van de beschikking vindt u in de bijlage.

Reden(en) oneens met beschikkingIk ben van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met de verschillen tussen de door u gehanteerde vergelijkingsobjecten en mijn woning.

<Reden invullen>

Mijn woning zou hierdoor beslist niet de waarde opbrengen van de vergeleken verkochte woningen.

Opnieuw vaststellen WOZ-waarde
Ik verzoek u de WOZ-waarde opnieuw vast te stellen. Wijst u mijn bezwaar af? Dan zou ik graag gehoord willen worden. Ik kijk uit naar uw reactie.

Verzending van deze brief
Ik wil er zeker van zijn dat u deze brief ontvangt. Daarom stuur ik ’m u zowel per aangetekende post als per gewone post en e-mail.  

Met vriendelijke groet,

<Handtekening>

<Voornaam en achternaam>
<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en plaats>

Bijlage: kopie beschikking

Auteur