Theelepeltjes tellen voor het verdelen van de erfenis?

Vraag van de week

Theelepels
Getty Images

In het testament van de overledene staat dat ik als executeur binnen een jaar een boedelbeschrijving moet hebben gemaakt. Moet ik nu alle zaken die zich in de woning bevinden gaan inventariseren en waarderen?

Nee, een boedelbeschrijving is een optelling van de verschillende bezittingen en schulden. U hoeft echt de theelepeltjes niet te gaan tellen. Wat u wel moet doen, is de inboedel waarderen. In de regel zal de inboedel - op een aantal items na - geen grote waarde hebben . Twijfelt u over de waarde, laat dan een taxatie uitvoeren. Verder zijn voor de boedelbeschrijving de saldi van de bankrekeningen op de dag van overlijden van belang, net als de waarde van de aandelen en alle andere bezittingen. De waarde van de auto kunt u terugvinden in de koerslijst van de ANWB of de taxatie van bijvoorbeeld de garage waar de auto gekocht is. Ook restituties van teveel betaalde verzekeringspremies of abonnementsgeld, en bijvoorbeeld de teruggave inkomstenbelasting tellen als bezit mee. 

Daarnaast maken de schulden maken deel uit van de boedel beschrijving. Daarbij mag u denken aan de hypotheek op de woning, de nog openstaande rekeningen bij de gemeente en leveranciers of nog verschuldigde inkomstenbelasting over het jaar van overlijden. De boedelbeschrijving betreft die zaken die eigendom zijn van  de overledene, houdt daar bij huwelijkse voorwaarden of met uitsluiting verkregen erfenissen en schenkingen rekening mee. Nadat alles is opgeteld en afgetrokken mag u de netto uitvaartkosten nog in mindering brengen op de som.

Verder is het belangrijk om een onderscheid te maken in de fiscale boedelbeschrijving en de boedelbeschrijving op waarde economisch verkeer. De eerste is van belang bij de aangifte erfbelasting. Hier mag u voor de waardering van de woning de WOZ-waarde van de woning gebruiken. Voor de waarde economisch verkeer gebruikt u de waarde waarvoor de woning verkocht zou kunnen worden. De boedelbeschrijving op waarde economische verkeer gebruikt u om de vorderingen van de erfgenamen vast te stellen.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel