Wat is een WLZ-testament?

Vraag van de week

Tijdens de verjaardag van een vriendin had iemand het over een Wlz-testament. Toen ik daar naar vroeg, kreeg ik een vaag antwoord. Kunt u mij uitleggen wat een Wlz-testament is?

De term WLZ-testament is mij niet bekend, wat waarschijnlijk bedoeld wordt, is dat er in het testament een extra bepaling wordt opgenomen waarmee de erfdelen opeisbaar worden wanneer de langstlevende echtgenoot of partner gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft dan vaak een opname in een zorginstelling of een vergelijkbare instelling. Vaak wordt daarbij opgenomen dat de erfdelen opeisbaar zijn als de eigen bijdrage mede op basis van vermogen wordt berekend. Met de Wlz-bepaling in het testament zorgt de persoon die het testament laat opstellen dat zijn of haar erfenis niet opgaat aan de eigen bijdrage zorg of tracht dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Dat de erfdelen door opname in een zorginstelling opeisbaar worden, betekent nog niet dat ze ook uitgekeerd moeten worden (maar het mag wel). Het betekent vooral dat de vordering die de kinderen of erfgenamen op de langstlevende ouder of partner hebben zichtbaar wordt voor de belasting in box 3. Totdat de erfdelen opeisbaar worden, geeft de langstlevende echtgenoot of partner zelf alle bezit op bij de aangifte inkomstenbelasting in box 3, inclusief de erfdelen. Doet deze Wlz-bepaling of een andere opeisbaarheidsgrond zich voor dan worden de erfdelen een schuld bij de aangifte inkomstenbelasting van de langstlevende echtgenoot of partner. Voor de erfgenamen wordt het dan een bezit in box 3. Omdat het CAK de eigen bijdrage berekent op basis van het vermogen in box 3 (met twee jaar vertraging, dus voor de eigen bijdrage 2022 met het saldo van 1 januari 2020) is dan minder eigen bijdrage verschuldigd. Heeft de langstlevende echtgenoot of partner op 1 januari 2021 voornamelijk spaargeld dan kan - nadat de beschikking eigen bijdrage weer van het CAK is ontvangen - met een peiljaarherziening verzocht worden om een lagere eigen bijdrage in 2023.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.