Verkiezingen Tweede Kamer: dit zeggen de politieke partijen over vluchtelingen, migratie en integratie

Getty Images

De opvang van vluchtelingen zorgt ook in de politieke arena regelmatig voor hevige discussies. De ene partij ziet ze liever gaan dan komen, de andere partij verwelkomt ze met open armen. Hoe de verschillende partijen er precies over denken, leest u hier.

50PLUS
•    De opvang van asielzoekers moet evenredig over Europa worden verdeeld
•    De buitengrenzen van Europa moeten streng worden bewaakt
•    Vluchtelingen die asiel aanvragen, moeten veel sneller weten waar ze aan toe zijn

VVD
•    Er moet een jaarlijks quotum komen
•    Ook andere continenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen – niet alleen Europa
•    De buitengrenzen van Europa moeten streng worden bewaakt
•    Vluchtelingen mogen binnen Europa nog maar een keer asiel aanvragen. Wordt de aanvraag afgewezen, dan moet je terug naar het land van herkomst
•    Inburgeren en het spreken van de Nederlandse taal is verplicht

CDA
•    De opvang en integratie moet effectiever gebeuren, zodat het draagvlak in de maatschappij behouden blijft
•    De opvang en registratie van asielzoekers moet plaatsvinden aan de Europese buitengrenzen. Daar moet ook meteen de asielaanvraag worden ingediend en beoordeeld
•    Er moet een effectief beleid komen voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers
•    De buitengrenzen van Europa moeten streng worden bewaakt
•    Asielaanvragen moeten sneller worden afgehandeld – daarom moet er worden geïnvesteerd in de hiervoor verantwoordelijke organisaties
•    Wanneer er sprake is van misbruik van de asielprocedure, moet dat worden bestraft

ChristenUnie
•    Er komt geen quotum voor de opvang van vluchtelingen
•    Vluchtelingen moeten op kleinere schaal in gemeenten worden opgevangen
•    In asielzoekerscentra worden alleen nog terugkeerders opgevangen
•    In Europees verband moeten er duidelijke afspraken komen over het herverdelen van asielzoekers
•    Aan de Europese buitengrenzen komen aanmeldcentra om gevaarlijk doorreizen een halt toe te roepen
•    We moeten investeren in de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), zodat asielprocedures sneller en zorgvuldiger plaats kunnen vinden
•    De duur van het inburgeringstraject gaat van zes maanden naar twee jaar

SGP
•    Organisaties die het Nederlandse vluchtelingenbeleid uitvoeren, moeten er mensen bij krijgen
•    Asielzoekers moeten evenredig over Europa worden verdeeld
•    De grensbewaking moet strenger worden – we moeten terrorisme zien te voorkomen
•    Asielaanvragen moeten sneller worden behandeld, daarom moet er worden geïnvesteerd in een goede digitale infrastructuur
•    Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun integratie in de Nederlandse samenleving – ook financieel

D66
•    Het quotum voor hervestiging wordt verhoogd van 500 naar 5.000 mensen op jaarbasis
•    Om Europa veilig te kunnen bereiken moeten er humanitaire visa voor vluchtelingen komen
•    Europese lidstaten die zich niet aan de afspraken rond migratie en asiel houden, kunnen sancties tegemoetzien
•    Menswaardige opvangcentra langs de grenzen van Europa zijn heel belangrijk
•    We moeten inzetten op veilige migratieroutes omdat we daarmee mensensmokkel, uitbuiting, gevangenschap en levensgevaarlijke reizen kunnen stoppen
•    Asielzoekers die kansrijk zijn moeten we volgens een afgesproken en verplichte verdeelsleutel over de Europese landen verdelen
•    De buitengrenzen van Europa moeten streng maar wel humaan worden bewaakt
•    Asielaanvragen moeten sneller worden afgehandeld – daarom moet er worden geïnvesteerd in de hiervoor verantwoordelijke organisaties
•    Nieuwkomers krijgen een persoonlijk inburgeringstraject
•    Bij het plaatsen van nieuwkomers houden we rekening met de kansen op opleiding en werk

PvdA
•    Het Nederlands vluchtelingenbeleid moet humaan zijn en er moet oog zijn voor draagvlak in de maatschappij 
•    EU-landen die weigeren vluchtelingen op te vangen, moeten financieel worden gekort
•    Asielaanvragen moeten sneller en effectiever worden afgehandeld en tijdens de procedure hebben asielzoekers recht op rechtsbijstand
•    Mensen mogen nooit worden uitgezet naar een land waar ze gevaar lopen
•    Mensonterende opvangkampen langs de buitengrenzen van Europa mogen we niet accepteren
•    Nederland moet zijn steentje bijdragen aan een menswaardige opvang in de regio
•    Het Nederlandse beleid behoudt zijn expliciete aandacht voor LHBTI-vluchtelingen

GroenLinks
•    Nederland moet meer doen dan nu: daarom moeten we in ons land een evenredig deel van de vluchtelingen die door de Verenigde Naties zijn aangewezen, opvangen
•    Vluchtelingen moeten we eerlijk over de Europese landen verdelen
•    Er moet worden geïnvesteerd in de IND, zodat asielzoekers sneller weten waar ze aan toe zijn
•    Tijdens de asielprocedure heeft de asielzoeker recht op rechtsbijstand
•    Mensen mogen de asielprocedure taallessen en andere cursussen volgen

SP
•    We moeten vluchtelingen die niet veilig in de regio kunnen worden opgevangen, opvangen in de EU
•    Alle gemeenten moeten een bijdrage leveren aan de vluchtelingenopvang
•    Vluchtelingen moeten we eerlijk over de Europese landen verdelen
•    Het leren van de taal en het vinden van een baan is essentieel voor een goede integratie

PvdD
•    Het VN-Vluchtelingenverdrag blijft leidend, het quotum moet wel omhoog
•    Mensen die in hun land van herkomst gevaar lopen, sturen we niet terug
•    Vluchtelingen moeten we eerlijk over de Europese landen verdelen
•    De bestaande Europese grensbewaking gaan we vervangen door humanitaire missies voor mensen in nood
•    We moeten asielzoekers sneller duidelijkheid geven over hun asielaanvraag
•    In asielzoekerscentra komt er ruimte voor taalcursussen

PVV
•    We moeten een veel strenger beleid inzetten
•    Mensen uit islamitische landen zijn niet welkom
•    De Nederlandse grensbewaking keert terug
•    Er komt geen nieuw generaal pardon meer
•    De tijdelijke verblijfsvergunningen van Syriërs worden ingetrokken

Lijst Henk Krol
•    Zoveel mogelijk opvang in de regio: investeren in humane VN-vluchtelingenkampen in conflictgebieden
•    Economische vluchtelingen laten we niet toe
•    De grenscontroles keren terug en de buitengrenzen van Europa moeten streng worden bewaakt
•    Illegalen worden zo snel mogelijk teruggestuurd
•    Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd worden het land uitgezet
•    Asielzoekers die de wet overtreden worden het land uitgezet

FvD
•    Nederland zelf mag bepalen wie ons land binnenkomt
•    Of mensen cultureel gezien bij ons land passen, moet leidend zijn bij de opvang 
•    We moeten terugkeer stimuleren
•    We moeten het Verdrag van Schengen (open grenzen) opzeggen en overal grenscontroles invoeren
•    De mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen, wordt afgeschaft
•    Wanneer er conflicten zijn, moet de Nederlandse wet altijd leidend zijn
•    Misstanden op islamitische scholen moeten worden aangepakt

Denk
•    Vluchtelingen opvangen in de regio, zo nodig asieldeals als die met Turkije sluiten
•    We moeten vluchtelingen en asielzoekers eerlijk verdelen, dat geldt zowel op landelijk gebied als binnen Europa
•    De asielprocedure moet sneller
•    Asielzoekers die al langer dan tien jaar in een asielprocedure zitten, krijgen een permanente verblijfsvergunning
•    De term integratie wordt vervangen door ‘wederzijdse acceptatie’

Auteur 
  • Mariska Tjoelker