De Plus Eindejaarstips 2011: nu regelen, straks besparen!

Ieder jaar een groot succes: de Plus Eindejaarstips! Uw hoofd staat er tijdens de feestdagen misschien niet naar, maar voor sommige zaken geldt: als u het nu nog even regelt, kan u dat straks heel veel geld besparen!

Wonen

Aflossen of oppotten?

Het (boetevrij) aflossen van de hypotheek kan op twee manieren geld opleveren. Eerste voordeel: als u uw spaargeld gebruikt om uw hypotheek af te lossen, hoeft u daarover niet langer 1,2 procent vermogensrendements­heffing af te dragen. Voor die heffing geldt overigens een vrijstelling van €20.785 per persoon. Van belang is uiteraard ook hoeveel rendement u over uw vermogen ontvangt. Wilt u uw hypotheek aflossen? De fiscus kijkt hoeveel vermogen u hebt op 31 december. Het kan dus lonen om voor die datum een en ander te regelen. Een tweede voordeel ontstaat bij het volledig (of bijna volledig) aflossen van de hypotheekschuld. Als u geen (of alleen een geringe) eigenwoningschuld hebt, en dus niet of nauwelijks hypotheekrente aftrekt, hoeft u voor de inkomstenbelasting ook geen (of bijna geen) eigenwoningforfait meer aan te geven.

Huis nog niet verkocht

Bent u verhuisd en staat uw oude huis nog te koop? De maximale termijn waarover u de hypotheekrente van uw oude huis nog mag aftrekken, was in 2010 twee jaar en is drie jaar geworden. Stel dat de woning al in 2009 te koop is gezet, dan hebt u nog recht op hypotheekrenteaftrek in 2012. Als de woning sinds 2008 te koop staat en nog niet verkocht is, loopt de termijn voor hypotheekrenteaftrek af in 2011. In dat geval kan het de moeite waard zijn het huis dit jaar nog te verkopen. Desnoods tegen een lagere prijs.

Lagere overdrachtsbelasting
Wie een bestaand huis koopt, is overdrachtsbelasting verschuldigd; de fiscus wil een percentage van de koopsom. De tijdelijke verlaging van deze belasting van 6 procent naar 2 procent vervalt per 1 juli 2012. Na die datum zal het mogelijk moeilijker worden om een huis te verkopen. Aangezien woningen gemiddeld maandenlang te koop staan, kan het verstandig zijn de eventuele (ver)koop nu al in gang te zetten.

Auto

Eigen bijdrage privégebruik

Over de cataloguswaarde van de auto van de zaak wordt jaarlijks 25 procent (soms 20 procent of 14 procent) bij uw inkomen geteld. Een eigen bijdrage die u aan uw werkgever betaalt, komt in mindering op deze bijtelling. Als u deze eigen bijdrage uiterlijk 31 december 2011 aan uw werkgever betaalt, bespaart u mogelijk 1,2 procent over deze eigen bijdrage. Dit bedrag heeft immers op 1 januari 2012 uw vermogen voor box 3 verlaten.

CO2-uitstoot
Hoe lager de CO2-uitstoot van de auto van de zaak, hoe minder bijtelling van de cataloguswaarde bij uw inkomen. De lagere bijtellingspercentages ten aanzien van de huidige CO2-schijfgrenzen blijven gehandhaafd tot 1 juli 2012. Daarna worden de grenzen opgetrokken, waardoor steeds minder auto’s onder de lage bijtellingspercentages vallen. Indien u met uw huidige auto blijft rijden, dan blijft gedurende een normale leaseperiode (maximaal 60 maanden) de lage bijtelling gehandhaafd. Goed om te weten: er wordt een nieuwe generatie superzuinige auto’s geïntroduceerd met een CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer of minder. Daarvoor geldt vanaf 1 juli 2012 een
0-procent-bijtelling.

Zeer zuinige auto’s
Het kabinet wil de aanschaf van zeer zuinige auto’s stimuleren. Sinds 1 januari 2011 is daarom de aanschaf van dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6-norm gestimuleerd door een korting op de bpm. Deze korting bedraagt €1000 in 2012 en €500 in 2013. In 2011 bedraagt deze korting nog €1500. Naar verwachting is het aandeel van dieselpersonenauto’s dat voldoet aan de Euro-6-norm vanaf 2014 dermate groot, dat deze korting niet meer nodig is (en dus zal vervallen).

Familie

Schenken aan kinderen

Jaarlijks kunt u belastingvrij een bedrag aan uw kinderen schenken. In 2011 bedraagt de maximale (algemene) belastingvrije schenking €5030. Als u in 2011 nog gebruik wilt maken van deze vrijstelling, dient u voor 31 december van dit jaar te schenken. Als u uw kind een lening hebt verstrekt, kunt u ook schenken door een deel van deze lening kwijt te schelden. Dit kan op een eenvoudige manier gebeuren. U zou dit bijvoorbeeld kunnen doen door een briefje of een mailtje naar uw kind te sturen. Uw kind moet dit briefje of mailtje dan wel bewaren.

Als uw kind tussen de 18 en 35 jaar is, kunt u ook gebruikmaken van de eenmalig verhoogde schenkings­vrijstelling. U mag uw kind namelijk éénmalig €24.144 belastingvrij schenken. Als uw kind een (dure) studie wil volgen, een eigen woning wil kopen of verbouwen, of de eigen woningschuld wil aflossen, kunt u (onder bepaalde voorwaarden) nog eens extra eenmalig €26.156 schenken. Als u deze schenkingen wilt doen, moet u wel aangifte doen bij de Belastingdienst. U moet in deze aangifte vermelden dat u van deze hoge schenkingsvrijstelling gebruik wilt maken. Ook is sinds 2011 vereist dat een notariële akte wordt opgemaakt.

Tip: benut vooral de volledige verruim­de vrijstelling! Want geeft u nu bijvoorbeeld €15.000 belastingvrij, dan is het niet mogelijk om (later) nog eens €9144 te schenken. Is uw kind al 35 jaar of ouder, dan kunt u wellicht toch gebruikmaken van de hoge vrijstelling. Dat kan als uw kind gehuwd is en een partner heeft die jonger is dan 35 jaar. U kunt dan het hogere bedrag belastingvrij aan deze partner schenken.

Samenwonen en overlijden
Als u langer dan zes maanden in een kalenderjaar hebt samengewoond op hetzelfde adres én in het bezit bent van een notarieel samenlevings­contract met wederzijdse zorgplicht, bent u voor de Successiewet sinds 2010 fiscaal partner. Dat betekent dat u voor de erfbelasting een ruimere vrijstelling krijgt van €603.600. Als u geen (notarieel) samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht hebt, moet u – om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen – minimaal vijf jaar hebben samengewoond. Goed om te weten: de eis van wederzijdse zorgplicht geldt pas per 1 januari 2012. Dus woont u korter dan vijf jaar samen en hebt u nog niet zo’n contract, dan kan het voor de erfbelasting zeer voordelig zijn om dit voor het eind van het jaar te regelen.

En verder

Zwart geld
Uiteraard hebt u dat niet, maar het wordt een dure grap als de fiscus erachter komt dat u wél zwart geld hebt. Door gegevensuitwisseling wordt de pakkans steeds groter. De boete is 300 procent van de verschuldigde belasting. Geeft u zelf uw zwarte geld aan, dan is de boete ‘slechts’ 30 procent.

Scholingsuitgaven
Voor het aftrekken van scholingskosten geldt nu een drempel van €500. Deze drempel wordt volgend jaar verlaagd naar €250. Dus toch nog maar even wachten met die cursus?

Spaarloon en levensloop­
Het kabinet wil in 2013 een nieuwe spaarregeling introduceren: vitaliteitssparen. Deze regeling vervangt de spaarloon- en de levensloopregeling. Vanaf 1 januari 2012 kunnen werknemers niet meer inleggen in de spaarloonregeling. Het goede nieuws is dat u het opgebouwde vermogen ook al vanaf 1 januari 2012 belastingvrij mag opnemen. Wie ervoor kiest om voor het eind van jaar nog mee te doen aan een spaarloonregeling en €613 bruto inlegt, mag dat begin januari netto opnemen. Afhankelijk van het belasting­tarief kan dat honderden euro’s voordeel opleveren. Informeer bij uw werkgever naar
de mogelijkheden.

Ook komt er met ingang van 2012 een eind aan de levensloopregeling. Hiervoor zal wel een overgangsregeling in het leven worden geroepen. De levensloopregeling staat vanaf 2012 nog open voor deelnemers die op 31 december 2011 minstens €3000 op hun levenslooprekening hebben staan. Vanaf 1 januari 2012 wordt echter geen levensloop- verlofkorting meer opgebouwd. Tot dan toe opgebouwde rechten kunnen wel verzilverd worden bij opname van het spaartegoed, of bij de omzetting van het levenslooptegoed in een tegoed voor vitaliteitssparen.

Deelnemers met minder dan €3000 op hun levenslooprekening kunnen het tegoed in 2012 opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar een vitaliteitsspaarrekening. Deelnemers die meer dan €3000 gespaard hebben, zijn niet verplicht om te blijven deelnemen aan de overgangsregeling levensloop­regeling. Zij kunnen het spaartegoed opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar een vitaliteitsspaarrekening.

Lees ook:

Bron(nen):
  • GeldenRecht