Legaat of erfstelling?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een specifieke persoon of organisatie op te nemen in uw testament en mee te laten delen in uw nalatenschap. Zo kunt u een persoon of organisatie tot legataris maken of tot (mede)erfgenaam te benoemen. U leest hier wat deze termen inhouden.

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan een goed doel nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Wat is een erfstelling?

Een benoeming tot erfgenaam. Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat middels een testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen.
 

Erfdeel

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een goed doel bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Als u dat doet, betekent dit dat het goede doel in aanmerking komt voor (een deel van) uw erfenis. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. Als u kinderen hebt, kunnen zij te allen tijde nog aanspraak maken op hun legitieme deel.