Hoogste rechter beslist: fiscus mag geen gebruik maken van automatische nummerplaatherkenning

In vervolg op mijn antwoord van 31 augustus vorig jaar waarin mij de vraag werd gesteld of de fiscus bij controle gebruik mag maken van camera’s die werken met automatische nummerplaatherkenning, het volgende.

Zie vorig artikel voor de context.

Als de belastingdienst twijfelt aan de juistheid van een kilometeradministratie maken zij onder andere gebruik van foto’s die zijn gemaakt met camera’s van de KLPD met Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Een aantal belastingplichtigen heeft de vraag of dit wettelijk is toegestaan voorgelegd aan de rechter.

Na verschillende gerechtshoven heeft ook ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) zich op 24 februari jl. in drie zaken hierover uitgelaten. Volgens de Hoge Raad mag de inspecteur geen gebruik meer maken van de gegevens die hij via ANPR heeft verkregen omdat dit in strijd is met de privacyregels. Ondanks dat het bij ANPR gaat om informatie die de inspecteur ook had kunnen krijgen door bijvoorbeeld zelf naast de snelweg te gaan staan, mag men dit niet gebruiken zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag is. Deze waarnemingen worden door de camera’s namelijk permanent en systematisch vastgelegd, waardoor deze wettelijke grondslag ook volgens de Hoge Raad ontbreekt. Belastingplichtigen hebben op dit punt dus gelijk gekregen. In één zaak heeft de Hoge Raad de zaak zelf afgedaan en is de belastingplichtige definitief in het gelijk gesteld en zijn de aanslagen vernietigd. In de twee andere zaken moet nog blijken of er inderdaad geen bijtelling voor privégebruik zal plaatsvinden. Een andere rechter zal in deze zaken de rittenregistratie namelijk moeten beoordelen op basis van de nog overgebleven andere bewijsmiddelen.

Uit dit arrest vloeit voor alle belastingplichtigen voort dat de fiscus in het vervolg op een andere manier kilometeradministraties/rittenregistraties zal moeten gaan controleren.

Zie hiervoor:

ECLI:NL:HR:2017:288
ECLI:NL:HR:2017:287
ECLI:NL:HR:2017:286

Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).