Vraag van de week: Plaatsvervulling

In ben de executeur van een goede vriend die is overleden. In zijn testament benoemt hij een aantal erfgenamen en legatarissen van wie er een aantal zijn overleden. Wie komt nu hun erfenis toe?

Wanneer blijkt dat een per testament benoemde erfgenaam of legataris reeds is overleden, hangt het van het testament van uw vriend af wat er met de erfenis gebeurt. Belangrijk hierbij is het plaatsvervullingsrecht, het recht om de plaats van de overleden erfgenaam in te nemen. Volgens het wettelijk erfrecht treedt dit recht op als de eerste erfgenaam is overleden of zijn erfenis verwerpt. Zijn/haar kinderen treden dan in de plaats van de vooroverleden ouder.

Zijn die kinderen ook overleden of zijn die er niet dan gaat het weer een trede lager of juist omhoog. Anders gezegd: dan erven de kleinkinderen of de broers en zusters enz. enz. tot in de zesde graad. Bij legaten is er geen plaatsvervullingsrecht, maar kan de testateur dit wel opnemen in het testament.

Staat in het testament dat de testateur (hij die een testament laat maken) afziet van het wettelijk erfrecht, dan ontstaat een heel andere situatie. Het plaatsvervullingsrecht is dan niet van toepassing. Wil de testateur dus dat de kinderen van een vooroverleden legataris of erfgenaam wél in de plaats kunnen treden, dan moet dit expliciet in het testament vermeld staan.

Staat in het testament van uw vriend niet dat het plaatsvervullingsrecht van toepassing is, dan valt de erfenis terug in de nalatenschap en erven de andere erfgenamen meer. Staat het er wel in dan moeten de plaatsvervullers op hun beurt aangeven of ze de erfenis willen aanvaarden of niet.Maar let op, de testateur kan per erfgenaam of legaat anders beslist hebben, lees dus het testament goed door zodat u weet wie wat volgens het testament toekomt.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.