Vraag van de week: Gelijkstelling

Vraag van de week

Mijn man en ik hebben beiden kinderen uit onze eerdere relatie; hij twee en ik drie kinderen. We zijn bezig met een nieuw testament en de notaris heeft in het concept opgenomen dat de kinderen van ons gelijkelijk erven. Wat betekent dat?

Het samengestelde gezin is een steeds meer voorkomende relatievorm. Na een eerste of tweede relatie word je opnieuw verliefd en durf je met die nieuwe liefde de toekomst wel in. Maar naar die toekomst neem je ook je verleden mee, dus ook de kinderen die uit een eerdere relatie zijn voortgekomen. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar is het soms wel. Uit het feit dat de notaris in  het concept-testament heeft opgenomen dat de kinderen van u en van uw partner gelijkelijk erven, maak ik op dat het bij u wel goed zit.

Gelijkelijk erven, betekent namelijk dat bij het overlijden van de persoon die in zijn of haar testament heeft opgenomen dat zowel de eigen kinderen als de kinderen gelijkelijk erven, alle kinderen hetzelfde erven. Dus stel uw man overlijdt als eerste en zijn erfenis €120.000 groot, dan erft bij gelijkelijk erven ieder kind €20.000 (we zijn namelijk zes erfgenamen: vijf kinderen plus een langstlevende). Zou er niet gelijkelijk geërfd worden, dan zouden de kinderen van uw man en u als langstlevende ieder €40.000 erven, in dat geval zijn er maar drie erfgenamen.

Omdat een testament een persoonlijk document is, kan ieder van u zelf bepalen of de kinderen van de nieuwe partner wel of niet mee-erven. Dat is handig, want als het geen koek en ei is tussen u, uw partner en de wederzijdse kinderen, dan hebt u de mogelijkheid om anders te beslissen. Stel dat er met de kinderen van uw man geen of slecht contact is. Dan kan hij beslissen dat uw kinderen wel gewoon van hem erven, maar dat hij zijn eigen kinderen onterft of de legitieme portie laat erven. U kunt dan vervolgens beslissen dat alleen uw eigen kinderen erven en niet de kinderen van uw nieuwe partner.

Bij gelijkelijk erven hebben alle kinderen in principe recht op de vrijstelling voor kinderen (€20.616 in 2019) en het lage tarief erfbelasting van 10 procent tot €124.727 (daarboven 20 procent).

Is de relatie bij overlijden door echtscheiding geëindigd en staan de kinderen van de ander nog in uw testament, dan erven ze nog steeds, alleen zijn ze dan vreemden van u en hebben ze niet langer dezelfde vrijstelling voor kinderen en het lagere tarief erfbelasting. Eindigt de relatie door het overlijden van uw nieuwe partner, dan blijven ze voor de fiscus als eigen kinderen erven.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.